Legal Disclaimer

Detta email samt eventuell bifogad fil härtill är endast avsett för personen som det adresserats till och kan innehålla konfidentiell och/eller priviligierad information. Om du inte är den avsedda mottagaren eller om du har mottagit detta email av misstag, vänligen radera det och omgående kontakta avsändaren via telefon eller email samt radera eventuella kopior av mailet. Du bör inte använda eller kopiera det, ej heller visa innehållet för någon annan person eller förlita dig på innehållet. Vänligen notera att eventuell åsikt som återges i email och eventuell bifogad fil är enkom författarens och utgör nödvändigtvis inte en representativ åsikt för EURid. Emedan alla åtgärder vidtagits för att undvika alla kända virus rekommenderas mottagaren att kontrollera email och eventuella bifogade filer för potentiellt virus.