Integritetspolicy

EURid anser att det är mycket viktigt att skydda din integritet. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi behandlar dem och hur du kan utöva dina rättigheter.

EURid ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och våra allmänna villkor noggrant så att du får en god förståelse av hur vi skyddar dina personuppgifter.

Gäller denna integritetspolicy för dig?

Denna integritetspolicy gäller för dig om vi behandlar dina personuppgifter genom att du tar kontakt med oss, antingen som individuell innehavare av ett .eu-topdomännamn eller andra möjliga varianter av script  (“Domännamn”), eller som individ som arbetar för en part som vi har en avtalsbunden relation med, eller som besökare i våra lokaler eller på våra webbplatser eller på annat sätt (via e-post, telefon, som besökare på ett av våra evenemang osv.).

Dina personuppgifter kan samlas in via följande metoder: via registreringsproceduren för Domännamn via vårt nätverk av godkända ombud, via e-post, telefon, fax, deltagande på ett evenemang, genom användning av cookies eller annan teknik för att spåra besökare på våra webbplatser, via kommunikation från leverantörer eller partners, via ett omdöme, via åtkomstkontrollverktyg eller genom att fylla i ett formulär på våra webbplatser eller via någon annan metod. Ibland kan vi även samla in dina personuppgifter om du har registrerat ett domännamn (annat än Domännamnet) med en annan registreringsenhet via ett ombud som vidarebefordrar dina personuppgifter till vårt registreringssystem.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person (i) som du frivilligt ger oss tillgång till (till exempel via våra onlineformulär på vår webbplats eller omdömen), (ii) som vi samlar in från dina besök i våra lokaler, evenemang eller webbplats(-er) eller via din åtkomst till och användning av våra produkter eller tjänster (till exempel via inloggning på my.eurid.eu).

I anslutning till vår affärsverksamhet, och för att kunna tillhandahålla god service och för att förbättra våra tjänster där det är möjligt, kan det hända att vi behandlar följande personuppgifter: ditt/dina domännamn, ditt unika ID-alias, ditt namn, din pprivata adress, ditt/dina telefonnummer, din e-postadress/dina e-postadresser, dina språkpreferenser, företaget du arbetar för, landet du är medborgare i, din IP-adress och andra personuppgifter som du kan komma att förse oss med.

Eftersom man inte kan registrera ett Domännamn direkt med oss1, samlar vi in dina personuppgifter från företaget via vilket du registrerar ditt/dina Domännamn. Detta företag kan vara ett av våra godkända ombud2 eller en av deras återförsäljare som samlar in dina personuppgifter för EURids räkning.

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i flera syften:

För att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster för ditt domännamn måste vi samla in vissa relevanta personuppgifter angående din registrering. Detta gör det även möjligt för oss att identifiera och ta kontakt med dig direkt i anslutning till din registrering av ditt Domännamn vid behov.

Vi är skyldiga att upprätthålla en fullständig och korrekt databas av alla registrerade Domännamn. Syftet med WHOIS-sökfunktionen (https://whois.eurid.eu/sv/) är att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om de tekniska och administrativa kontaktpersonerna som administrerar Domännanmen3. Detta hjälper oss att skapa och upprätthålla en betrodd och säkrare internetmiljö.

Vi använder dina personuppgifter för att upprätthålla och bygga långsiktiga och hållbara relationer för att uppfylla de avtal vi har ingått. Vi använder dina personuppgifter för att besvara dina förfrågningar och för att uppfylla dina önskemål och/eller för att skicka dig administrativ information.

Dina personuppgifter kan användas för att efterleva rådande lagstiftning, för att besvara förfrågningar eller anspråk från offentliga myndigheter och regeringsmyndigheter, (inklusive offentliga myndigheter och regeringsmyndigheter utanför landet där du är bosatt), eller för att skydda våra eller våra enheters rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden, marknadsföring, reklam och annan information som kan vara intressant för dig.

På vilka juridiska grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på flera olika juridiska grunder enligt följande:

 • Behandlingen kan vara nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter som registreringsenhet eller dataansvarig.
 • Behandlingen kan vara nödvändig för att verkställa ditt avtal med oss.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen, till exempel ekonomiska, kommersiella och ekonomiska intressen; kontinuiteten i verksamheten, säkerheten och sekretessen för kundinformation och produkter samt säkerheten för den digitala och fysiska infrastrukturen.
 • I undantagsfall kan vår behandling av informationen genomföras med ditt samtycke.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon. I den utsträckning som tillåts av rådande lagstiftning, kan dina personuppgifter delas med följande parter:

EURid-enheter: Som en del av behandlingsverksamheten i de ovannämnda syftena, kan personuppgifter delas med andra EURid-enheter.

Europeiska kommissionen och tillhörande institutioner eller organ: Europeiska kommissionen har utsett EURid som registeransvarig för .eu-ccTLD’en och andra möjliga varianter av script. Vi kan dela dina personuppgifter med Europeiska kommissionen eller någon tillhörande institution eller myndighet.

Leverantörer av lagringsutrymme: För att garantera kontinuiteten för vår verksamhet måste vi lagra och säkerhetskopiera alla registreringsuppgifter, inklusive dina personuppgifter. För sådan deponering, lagring och säkerhetskopiering av alla personuppgifter, förlitar vi oss på leverantörer som befinner sig i EU.

Tredje parter: Dina personuppgifter kan delas med tredje parter, till exempel regeringsmyndigheter, av legitima anledningar.

Forskningsinstitutioner: Vi kan dela dina personuppgifter med institutioner i (statistiskt eller vetenskapligt) forskningssyfte. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att tillräckliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter.

Leverantörer av identifieringsverifiering eller missbruksförhindrande tjänster För att förhindra missbruk av registrering av Domännamn genom att uppge oidentifierade, felaktiga eller föråldrade registreringsuppgifter, kan vi använda utomstående tjänsteleverantörer för att verifiera registreringsuppgifter som du har uppgett.

Revisorer: För att säkerställa att vår affärsverksamhet utvärderas på rätt sätt, kan revisorer ha tillgång till dina personuppgifter.

Support helpdesk-leverantörer: För att kunna tillhandahålla kontinuerlig support, kan vi anlita utomstående helpdesk-leverantörer. I syfte att kunna tillhandahålla tillräcklig support, kan sådana leverantörer ha tillgång till dina personuppgifter.

När vi delar dina personuppgifter strävar vi då det är möjligt efter att informera mottagarna om att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vilka är dina rättigheter i anslutning till dina personuppgifter

Såvida din begäran inte är överdriven eller ogrundad, kan du utöva följande rättigheter i anslutning till dina personuppgifter:

 • Du har rätt att begära information angående dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära en kopia av all din information i standardformat.
 • Du har rätt att ändra eller korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga.
 • Du har rätt att begära begränsning av vissa behandlingsåtgärder under vissa omständigheter.
 • Du har rätt att motsätta dig vissa behandlingsåtgärder.
 • Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
 • Du kan lätt utöva dina rättigheter genom att fylla i och skicka in vårt onlineformulär.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig avgift i händelse av att din begäran bedöms som överdriven efter vårt eget gottfinnande.

Dessutom har du rätt att klaga hos din lokala tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller gällande lagstiftning.

Om du har ett Domännamn, var vänlig hjälp oss att hålla internet säkert genom att säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Vi ger dig möjlighet att ta kontrollen över dina personuppgifter och verifiera dem på https://my.eurid.eu/fi/auth/login/?next=/fi/.

Du kan alltid fråga oss om dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Var och hur länge behåller vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras både elektroniskt och manuellt, i våra lokaler och av utomstående parter, i våra datacentraler i EU och kan nås från våra kontor via särskilt anpassade nätverksanslutningar eller på avstånd via autentiserad VPN-anslutning.

Vi lagrar dina personuppgifter i ett format som tillåter identifiering så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka dina personuppgifter behandlas. Denna kvarhållningsperiod skiljer sig beroende på typen av personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och andra liknande faktorer.

Som innehavare av ett Domännamn, raderas dina personuppgifter eller görs anonyma tio (10) år efter att vår avtalsbundna relation har avslutats4 eller när du drar tillbaka ditt samtycke, såvida det inte föreligger juridiska grunder.

I händelse av att du har registrerat ett domännamn (annat än a Domännamn) med en annan registreringsenhet via ett ombud som överför dina personuppgifter till vårt registreringssystem, kommer dina personuppgifter att raderas från våra system ett (1) år senare.

Personuppgifter för individer som vi samlar in utanför avtalets omfattning i anslutning till vår affärsverksamhet raderas efter att de har slutat att ha betydelse, normalt efter ett (1) år.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter

Vi implementerar och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter och annan information mot otillåten åtkomst, förlust, förstörelse eller ändringar. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att all information lagras på ett säkert sätt och vi begär att våra tjänsteleverantörer ser till att införa tillräckliga säkerhetsåtgärder.

Cookies och annan spårningsteknik

När du besöker våra webbplatser, kan vi lagra viss information på din enhet i form av en cookie. Vi uppmanar dig att läsa vår cookiepolicy omsorgsfullt för att få en god förståelse för hur vi tillämpar eller använder cookies.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, eller om du vill utöva några av dina rättigheter, var god kontakta vår integritetsavdelning via [email protected].
 


1 Enligt EG-förordning 733/2002 kan EURid inte fungera som ombud.
2 En lista över samtliga godkända ombud för .eu finns på https://eurid.eu/sv/registrera-eu-domannamn/hitta-ett-ombud/.
3 Artikel 16 av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004.
4 Art. 2262, belgiska civilkoden.