Gå direkt till huvudinnehållet

Integritetspolicy

EURid anser att det är mycket viktigt att skydda din integritet. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi behandlar dem och hur du kan utöva dina rättigheter.

EURid ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och våra allmänna villkor noggrant så att du får en god förståelse av hur vi skyddar dina personuppgifter.

Gäller denna integritetspolicy för dig?

Denna integritetspolicy gäller för dig om vi behandlar dina personuppgifter genom att du tar kontakt med oss, antingen som individuell innehavare av ett .eu-toppdomännamn eller andra möjliga varianter av script  (“Domännamn”), eller som individ som arbetar för en part som vi har en avtals relation med, eller som besökare i våra lokaler eller på våra webbplatser eller på annat sätt (via e-post, telefon, som besökare på ett av våra evenemang osv.).

Dina personuppgifter kan samlas in via följande metoder: genom processen för registrering av Domännamn via vårt nätverk av ackrediterade ombud, genom att du loggar in på my.eurid.eu och bekräftar din registrerings giltighet, via e-post, telefon eller deltagande vid ett evenemang, genom användning av cookies eller annan teknik för att spåra besökare på våra webbplatser, genom kommunikation från leverantörer eller partner, via ett omdöme, via åtkomstkontrollverktyg eller genom att du fyller i ett formulär på våra webbplatser eller via någon annan metod. Ibland kan vi även samla in dina personuppgifter om du har registrerat ett domännamn (annat än Domännamnet) med en annan registreringsenhet via ett ombud som vidarebefordrar dina personuppgifter till vårt registreringssystem.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person (i) som du frivilligt ger oss tillgång till (till exempel via våra onlineformulär på vår webbplats eller omdömen), (ii) som vi samlar in från dina besök i våra lokaler, på våra evenemang eller webbplats(-er) eller via din åtkomst till och användning av våra produkter eller tjänster (till exempel via inloggning på my.eurid.eu).

I anslutning till vår affärsverksamhet, och för att kunna ge god service och förbättra våra tjänster när det är möjligt, kan vi behandla följande personuppgifter om dig: dina domännamn, ditt unika ID-alias, ditt förnamn, mellannamn och efternamn, din (registrerade) adress, dina telefonnummer, e-postadresser och språkpreferenser, organisationen du arbetar för, ditt medborgarland, registreringsnumret och utgångsdatumet för din identitetshandling, kommunen där din identitetshandling utfärdades, ditt bankkontonummer, [ditt födelsedatum], [ditt kön], [din särskilda status], din IP-adress samt andra personuppgifter som du kan ha lämnat till oss.

Samlar vi in dina personuppgifter från företaget via vilket du registrerar ditt/dina Domännamn. Detta företag kan vara ett av våra godkända ombud1 eller en av deras återförsäljare som samlar in dina personuppgifter för EURids räkning.

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i flera syften:

För att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster för ditt domännamn måste vi samla in vissa relevanta personuppgifter angående din registrering. Detta gör det även möjligt för oss att identifiera och ta kontakt med dig direkt i anslutning till din registrering av ditt Domännamn vid behov.

Vi är skyldiga att upprätthålla en fullständig och korrekt databas av alla registrerade Domännamn. Syftet med WHOIS-sökfunktionen (https://whois.eurid.eu/sv/) är att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om de tekniska och administrativa kontaktpersonerna som administrerar Domännanmen2. Detta hjälper oss att skapa och upprätthålla en betrodd och säkrare internetmiljö. Dessutom kan dina personuppgifter behandlas i identifieringssyften för att verifiera din registrerings giltighet.

Vi använder dina personuppgifter för att upprätthålla och bygga långsiktiga och hållbara relationer för att uppfylla de avtal vi har ingått. Vi använder dina personuppgifter för att besvara dina förfrågningar och för att uppfylla dina önskemål och/eller för att skicka dig administrativ information.

Dina personuppgifter kan användas för att uppfylla rådande lagstiftning, för att besvara förfrågningar eller anspråk från offentliga myndigheter, (inklusive offentliga myndigheter utanför landet där du är bosatt), eller för att skydda våra eller våra enheters rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden, marknadsföring, reklam och annan information som kan vara intressant för dig.

På vilka juridiska grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på flera olika juridiska grunder enligt följande:

 • Behandlingen kan vara nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter som registreringsenhet eller personuppgiftsansvarig.
 • Behandlingen kan vara nödvändig för att verkställa ditt avtal med oss.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen, till exempel ekonomiska, finansiella och ekonomiska intressen, kontinuiteten i verksamheten, säkerheten och sekretessen för kundinformation och produkter samt säkerheten för den digitala och fysiska infrastrukturen.
 • I undantagsfall kan vår behandling av informationen genomföras med ditt samtycke.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon. I den utsträckning som tillåts av rådande lagstiftning, kan dina personuppgifter delas med följande parter:

EURid-enheter: Som en del av behandlingsverksamheten i ovannämnda syften, kan personuppgifter delas med andra EURid-enheter.

Europeiska kommissionen och tillhörande institutioner eller organ: Europeiska kommissionen har utsett EURid som registeransvarig för .eu-ccTLD’en och andra möjliga varianter av script. Vi kan dela dina personuppgifter med Europeiska kommissionen eller någon tillhörande institution eller myndighet.

Leverantörer av lagringsutrymme: För att garantera kontinuiteten för vår verksamhet måste vi lagra och säkerhetskopiera alla registreringsuppgifter, inklusive dina personuppgifter. För sådan deponering, lagring och säkerhetskopiering av alla personuppgifter, förlitar vi oss på leverantörer som befinner sig i EU.

Tredje parter: Dina personuppgifter kan delas med tredje parter, till exempel offentliga myndigheter, av legitima anledningar.

Forskningsinstitutioner: Vi kan dela dina personuppgifter med institutioner i (statistiskt eller vetenskapligt) forskningssyfte. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att tillräckliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter.

Leverantörer av identifieringsverifiering eller missbruksförhindrande tjänster: För att förhindra missbruk av registrering av Domännamn genom att uppge oidentifierade, felaktiga eller föråldrade registreringsuppgifter, kan vi använda utomstående tjänsteleverantörer för att verifiera registreringsuppgifter som du har uppgett.

Revisorer: För att säkerställa att vår affärsverksamhet utvärderas på rätt sätt, kan revisorer ha tillgång till dina personuppgifter.

Support helpdesk-leverantörer: För att kunna tillhandahålla kontinuerlig support, kan vi anlita utomstående helpdesk-leverantörer. I syfte att kunna tillhandahålla tillräcklig support, kan sådana leverantörer ha tillgång till dina personuppgifter.

När vi delar dina personuppgifter strävar vi då det är möjligt efter att informera mottagarna om att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vilka är dina rättigheter beträffande till dina personuppgifter

Såvida din begäran inte är oskälig eller ogrundad, kan du utöva följande rättigheter i beträffande dina personuppgifter:

 • Du har rätt att begära information angående dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära en kopia av all din information i standardformat.
 • Du har rätt att ändra eller korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga.
 • Du har rätt att begära begränsning av vissa behandlingsåtgärder under vissa omständigheter.
 • Du har rätt att motsätta dig vissa behandlingsåtgärder.
 • Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
 • Du kan enkelt utöva dina rättigheter genom att fylla i och skicka in vårt onlineformulär.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig avgift i händelse av att din begäran bedöms som oskälig efter vårt eget gottfinnande.

Dessutom har du rätt att klaga hos din lokala tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller gällande lagstiftning.

Om du har ett Domännamn, var vänlig hjälp oss att hålla internet säkert genom att säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Vi ger dig möjlighet att ta kontrollen över dina personuppgifter och verifiera dem på https://my.eurid.eu/se/auth/login/.

Du kan alltid fråga oss om dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Var och hur länge behåller vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras både elektroniskt och manuellt, i våra lokaler och av utomstående parter, i våra datacentraler i EU och kan nås från våra kontor via särskilt anpassade nätverksanslutningar eller på avstånd via autentiserad VPN-anslutning.

Vi lagrar dina personuppgifter i ett format som tillåter identifiering så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka dina personuppgifter behandlas. Denna kvarhållningsperiod skiljer sig beroende på typen av personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och andra liknande faktorer.

Dina personuppgifter som innehavare av ett Domännamn behåller vi i tio (10) år efter att de har blivit irrelevanta3.

Om du har registrerat ett domännamn (annat än ett Domännamn) med en annan registreringsenhet via ett ombud som överför dina personuppgifter till vårt registreringssystem, kommer dina personuppgifter att raderas från våra system ett (1) år senare.

Personuppgifter för individer som vi samlar in utanför avtalets omfattning i anslutning till vår affärsverksamhet raderas efter att de har slutat att ha betydelse, normalt efter ett (1) år.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter

Vi implementerar och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter och annan information mot otillåten åtkomst, förlust, förstörelse eller ändringar. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att all information lagras på ett säkert sätt och vi begär att våra tjänsteleverantörer ser till att införa tillräckliga säkerhetsåtgärder.

Webbkakor och annan spårningsteknik

När du besöker våra webbplatser, kan vi lagra viss information på din enhet i form av en webbkaka. Vi uppmanar dig att läsa vår policy om webbkakor omsorgsfullt för att få en god förståelse för hur vi tillämpar eller använder webbkakor.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, eller om du vill utöva några av dina rättigheter, var god kontakta vår integritetsavdelning via [email protected].

 


1 En lista över samtliga godkända ombud för .eu finns på https://eurid.eu/sv/registrera-eu-domannamn/hitta-ett-ombud/.
2 Artikel 12, REUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/517 av den 19 mars 2019.
3 Art. 2262, belgiska civilkoden.