Ograniczenia techniczne dla domen.eu

Prosimy zapoznać się z Warunkami rejestracji oraz z Polityką rejestracji. Zachęcamy także do zapoznania się z rozporządzeniami unijnymi w tym zakresie.

Prosimy również uwzględnić niniejsze ograniczenia rejestracyjne dla nazw domen .eu oraz .ею (wersja w cyrylicy) podczas wyboru własnej nazwy domeny:

Dozwolone znaki oraz ich kombinacje

Nazwy domen bez diakrytyki (tj. bez znaków narodowych, non IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Nazwy te mogą być rejestrowane tylko z końcówką .eu.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji równocześnie z wyjątkiem sytuacji kiedy myślniki są poprzedzone znakami ‘xn’, a nazwa domeny może być konwertowana na poprawne IDN.

Nazwa domen z diakrytyką (IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Znaki systemu Unicode z cyrylicy, alfabetu greckiego i łacińskiego. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę dostępnych znaków.
 • Nie wolno mieszać znaków z różnych alfabetów (np. z alfabetu łacińskiego, greckiego czy cyrylicy) w jednej i tej samej nazwie  domeny. Oznacza to, że każda nazwa może składać się wyłącznie ze znaków z jednego (1) alfabetu, przy czym nazwy pisane w alfabecie greckim albo łacińskim będą kończyły się na .eu, a nazwy pisane w cyrylicy będą miały zawsze końcówkę .ею.  Cyfry od 0 do 9 oraz myślnik są traktowane jako integralna część każdego alfabetu i mogą występować zarówno w łacińskim i greckim alfabecie oraz w cyrylicy.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji.

Nazwy domen składające się wyłącznie z cyfr:

 • składają się wyłącznie z cyfr od 0 do 9 oraz myślnika
 • mogą być zarejestrowane zarówno z końcówką .eu oraz z końcówką .ею.

 

Długość nazwy domeny oraz nazwy w IDNs

Najkrótsza nazwa domeny IDN musi mieć minimum dwa (2) znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji. Niniejsze ograniczenie w przypadku domen IDN, dotyczy długości nazwy jeszcze przed jej przeksztaceniem na ACE string. Niektóre nazwy domen, które posiadają dwa znaki mogą jednak zostać uznane za zbyt krótkie. Dzieje się tak w przypadku pewnych dwuliterowych kombinacji, które są reprezentowane przez pojedynczy znak w systemie Unicode.

Nazwa domeny nie może być dłuższa niż 63 znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji. Niniejsze ograniczenie dotyczy nazwy IDN po jej przekształceniu na ACE string.

Data wygaśnięcia rejestracji dla domen .eu

Od 15 września 2014 nowo zarejestrowane nazwy domen nie będą już wygasały z końcem miesiąca, lecz po zakończeniu ich okresu rejestracyjnego, liczonego w latach od daty rejestracji nazwy, wynoszącego od jednego (1) roku do dziesięciu (10) lat. Nazwy domen zarejestrowane w dniu 29 lutego będą zawsze wygasać dnia 28 lutego.

W odniesieniu do nazw domen zarejestrowanych przed 15 września 2014 r. – rejestratorzy mogli wybrać system oparty na "nowej" dacie wygaśnięcia, lub pozostawić domeny przy "starym" systemie, zgodnie z którym okres rejestracji nazw domen wygasa z końcem miesiąca. Wobec nazw domen, dla których rejestratorzy nie wskazali swoich preferencji do dnia 1 września 2014, ma zastosowanie domyślna opcja, zakładająca wygasanie okresu rejestracji nazw domen z końcem miesiąca.

Przenoszenie (transferowanie) nazw domen nie będzie wpływało na dzień wygaśnięcia, ale przedłuży okres rejestracji nazwy domeny o kolejny rok.

Przykład:

Nowa sytuacja po 15 wrześnie 2014 r. (dla domen zarejestrowanych przed dniem 15 września 2014 r.)
Data rejestracji = 15 stycznia 2014 r.
O ile rejestrator nie wskazał swoich preferencji ( tj. kiedy ma zastosowanie opcja domyślna)
Data wygaśnięcia = 31 stycznia 2015 r. (= 15 stycznia 2014 r. + wydłużenie do końca miesiąca (31 stycznia) + 1 rok)
W przypadku gdy rejestrator wybrał opcję zakładającą nową datę wygaśnięcia:
Data wygaśnięcia = 15 stycznia 2015 r. (= 15 stycznia 2014 r. + 1 rok)

Nowa sytuacja obowiązująca po 15 września 2014 r. (dla domen zarejestrowanych po 15 września 2014 r.)
Data rejestracji = 15 stycznia 2015 r.
Data wygaśnięcia = 15 stycznia 2016 r. (= 15 stycznia 2015 r. + 1 rok)

Zablokowane nazwy domen

Niektóre nazwy domen .eu zostały zablokowane przez państwa członkowskie UE lub przez instytucje unijne. Oznacza to, że nazwy te nie mogą być rejestrowane.

Wiele dwuliterowych kodów państwowych, takich jak BE dla Belgii czy DE dla Niemiec, zostało również zablokowanych. Listę nazw, które zostały zablokowane można sprawdzić tutaj. Niniejsza lista nie jest kompletna i nie zawiera dwuliterowych kodów państwowych.

Zarezerwowane nazwy domen

Niektóre nazwy doman .eu zostały zarezerwowane przez instytucje unijne, albo jedno z państw członkowskich UE, państwa EEA bądź państwa będące w fazie przygotowawczej przed przystąpieniem do UE albo przez EURid.

Bliższe informacje znajdą Państwo w naszej ulotce na temat zarezerowanych nazw domen oraz w rozporządzeniach KE nr 1654/2005 oraz 560/2009. Listę zarezerwowanych nazw domen (na mocy regulacji nr 560/2009) z dnia 26 czerwca 2009 r. , która stanowi modyfikację do rozporządzenia (EC) 874/2004, można skontrolować tutaj.

EURid zarejestrował następujące nazwy domen dla swojego własnego użytku:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Każdy kto chciałby pozyskać dla własnego użytku zarezerwowaną nazwę domeny może złożyć wniosek o aktywację nazwy. Stosowny organ państwa członkowskiego (tzw. National Registration Authority), po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku, może podjąć decyzję o aktywowaniu zarezerwowanej nazwy domeny na rzecz wnioskodawcy. Celem uzyskania bliższych informacji prosimy zaznajomić się z procedurą aktywacyjną dla zarezerwowanych nazw domen.