Przejdź do głównej zawartości

Ograniczenia techniczne dla domen.eu

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z nazw domen .eu, .ею (cyrylica) oraz .ευ (alfabet grecki) oraz z rozporządzeniem .eu (2019/517) zmieniającym i uchylającym rozporządzenie 733/2002 oraz uchylającym rozporządzenie 874/2004.

Kryteria kwalifikacyjne

O rejestrację nazwy domeny .eu może wnioskować każdy z następujących niżej podmiotów:

 • obywatele państw członkowskich UE, a także Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii niezależnie od miejsca ich zamieszkania;
 • osoby fizyczne, które nie są obywatelami państw członkowskich UE ani Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, ale które są zamieszkałe w państwie członkowskim Unii bądź w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii;
 • przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w UE lub w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii;
 • organizacje, które mają siedzibę w UE lub w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Dostępność nazwy domeny

Przed rejestracją nazwy domeny, można sprawdzić w naszej wyszukiwarce  internetowej web-based WHOIS, czy dana nazwa domeny jest dostępna do rejestracji. Nazwa domeny będzie dostępna do rejestracji pod warunkiem, że:

- nie jest ona już zarejestrowana;

- nie jest zarezerwowana lub zablokowana lub znana Rejestrowi jako "nie podlegająca rejestracji" zgodnie z Przepisami;

- nie należy do Grupy Homografów.

Kompletne i dokładne dane rejestracyjne

Rejestracja lub odnowienie nazwy domeny może być dokonane tylko za pośrednictwem akredytowanego Rejestratora.

Rejestracja nazwy domeny zostanie uznana za kompletną tylko wtedy, gdy przy rejestracji zostaną podane następujące informacje:

 • Państwa pełne imię i nazwisko lub nazwa firmy, którą Państwo reprezentują. Jeśli nazwa firmy nie zostanie podana, to rejestrujący, jako osoba fizyczna, staje się abonentem  nazwy domeny. Jeśli nazwa firmy zostaje podana, to firma, jako osoba prawna, staje się  abonentem nazwy domeny;
 • Pełny adres abonenta (czy to osoby fizycznej czy prawnej)
 • Wskazanie Państwa obywatelstwa (w przypadku abonenta – osoby fizycznej) , jeśli jest się obywatelem Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, ale nie mieszka się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii;
 • adres e-mailowy abonenta;
 • numer telefonu abonenta, pod którym można się z Państwem skontaktować;
 • nazwa domeny;
 • Państwa preferowany język komunikacji

Aby otrzymywać komunikację od nas i/lub dostawcy ADR, abonent powinien podać działający adres e-mail. Jeśli podany adres nie funkcjonuje, EURid ma prawo odebrać abonentowi jego  nazwe domeny.

W przypadku zmiany danych kontaktowych abonenta, powinni Państwo skontaktować się z rejestratorem w celu natychmiastowej aktualizacji danych. Nie ma możliwości aktualizacji danych rejestracyjnych bezpośrednio u EURid.

Abonent w każdej chwili może sprawdzić swoje dane rejestracyjne, logując się na stronie my.eurid.eu.

Zapobieganie nadużyciom

Rejestracja Nazwy Domeny może być przedmiotem weryfikacji danych rejestracyjnych i/lub dodatkowych kontroli bezpieczeństwa w dowolnym czasie. Weryfikacja może być wymagana jeszcze przed aktywacją domeny lub po włączeniu nazwy domeny do strefy .eu, .ею lub .ευ i jej aktywacji. Więcej na ten temat można przeczytać na specjalnej stronie wyjaśniającej nasz projekt Data Quality i Know Your Customer.

Ponadto przy podejmowaniu decyzji o wyborze nazwy domeny, którą Państwo chcą zarejestrować należy pamiętać o następujących zasadach:

Dozwolone znaki oraz ich kombinacje

Nazwy domen bez diakrytyki (tj. bez znaków narodowych, non IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Nazwy te mogą być rejestrowane tylko z końcówką .eu.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji.

Nazwa domen z diakrytyką (IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Znaki systemu Unicode z cyrylicy, alfabetu greckiego i łacińskiego. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę dostępnych znaków.
 • Nie wolno mieszać znaków z różnych alfabetów (np. z alfabetu łacińskiego, greckiego czy cyrylicy) w jednej i tej samej nazwie  domeny. Oznacza to, że każda nazwa może składać się wyłącznie ze znaków z jednego (1) alfabetu, przy czym nazwy pisane w alfabecie łacińskim będą kończyły się na .eu, nazwy pisane w cyrylicy będą miały zawsze końcówkę .ею, a nazwy pisane w alfabecie greckim będą miały końcówkę .ευ.  Cyfry od 0 do 9 oraz myślnik są traktowane jako integralna część każdego alfabetu i mogą występować zarówno w łacińskim i greckim alfabecie oraz w cyrylicy.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji równocześnie z wyjątkiem sytuacji kiedy myślniki są porzedzone znakami ‘xn”, a nazwa domeny może byc konwertowana na poprawne IDN.

Nazwy domen składające się wyłącznie z cyfr:

 • składają się wyłącznie z cyfr od 0 do 9 oraz myślnika
 • mogą być zarejestrowane zarówno z końcówką .eu, końcówką .ею oraz .ευ

Długość nazwy domeny oraz nazwy w IDNs

Najkrótsza nazwa domeny IDN musi mieć minimum dwa (2) znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji. Niniejsze ograniczenie w przypadku domen IDN, dotyczy długości nazwy jeszcze przed jej przeksztaceniem na ACE string. Niektóre nazwy domen, które posiadają dwa znaki mogą jednak zostać uznane za zbyt krótkie. Dzieje się tak w przypadku pewnych dwuliterowych kombinacji, które są reprezentowane przez pojedynczy znak w systemie Unicode.

Nazwa domeny nie może być dłuższa niż 63 znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji na ACE string.

Okres (odnawialny) rejestracji Nazwy Domeny

Okres rejestracyjny rozpoczyna się w dniu rejestracji nazwy domeny i wynosi od jednego (1) do dziesięciu (10) lat, chyba że uzgodniono inaczej. Okres rejestracji jest automatycznie odnowiony na kolejne okresy jednego (1) roku. Nazwy domen zarejestrowane w dniu 29 lutego będą zawsze wygasać dnia 28 lutego.

Zablokowane nazwy domen

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/517 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1862 niektóre nazwy domen .eu, .ею i .ευ zostały zablokowane przez państwa członkowskie UE lub przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Cześć z nich została  zablokowana ponieważ stanowią kody ISO alfa-2, używane na całym świecie jako dwuliterowe kody do oznaczania krajów i terytoriów.

Nazwy zablokowane nie mogą być zarejestrowane. Listę zablokowanych nazw można zobaczyć tutaj.

Zastrzeżone nazwy domen

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/517 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1862 pewna liczba nazw domen .eu, .ею i .ευ została zastrzeżona do wykorzystania przez państwa członkowskie UE, Islandię, Norwegię i Liechtenstein, EURid lub Komisję UE.

Firma lub osoba fizyczna, która chciałaby zarejestrować zastrzeżoną nazwę domeny, może złożyć wniosek o aktywację nazwy do stosownego organu państwa członkowskiego (do tzw. National Registration Authority, NRA). Stosowny NRA może w wyjątkowych okolicznościach rozważyć aktywację zastrzeżonej nazwy na rzecz wnioskodawcy. Celem uzyskania bliższych informacji prosimy zaznajomić się z procedurą aktywacji dla nazw zastrzeżonych.