Ograniczenia techniczne dla domen.eu

Prosimy zapoznać się z Warunkami rejestracji oraz z Polityką rejestracji. Dla nazw domen .eu, .ею (w cyrylicy) oraz .ευ (w alfabacie greckim). Zachęcamy także do zapoznania się z rozporządzeniami unijnymi w tym zakresie.

Zmiany w kryteriach kwalifikacyjnych

Nowe rozporządzenie .eu (2019/517) uchylające poprzednie Rozporządzenie 733/2002 oraz Rozporządzenie 874/2004, wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r.; z wyjątkiem art. 20, który jest w mocy już od 19 października 2019 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. Połączony Komitet Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zatwierdził włączenie nowego rozporządzenia .eu do Porozumienia EOG.

Wszystkie kraje EOG ratyfikowały włączenie nowego Rozporządzenia dla domeny .eu do Porozumienia EOG, co oznacza, że ​​od 2 sierpnia 2021 r. kryteria obywatelstwa zostaną rozszerzone na obywateli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Od 2 sierpnia 2021 r. o rejestrację nazwy domeny .eu może wnioskować każdy z następujących niżej podmiotów:

 • obywatele państw członkowskich UE, a także Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii niezależnie od miejsca ich zamieszkania;
 • osoby fizyczne, które nie są obywatelami państw członkowskich UE ani Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, ale które są zamieszkałe w państwie członkowskim Unii bądź w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii;
 • przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w UE lub w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii;
 • organizacje, które mają siedzibę w UE lub w Islandii, Liechtensteinie albo Norwegii bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Prosimy również uwzględnić niniejsze ograniczenia rejestracyjne dla nazw domen .eu oraz .ею (wersja w cyrylicy) podczas wyboru własnej nazwy domeny:

Dozwolone znaki oraz ich kombinacje

Nazwy domen bez diakrytyki (tj. bez znaków narodowych, non IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Nazwy te mogą być rejestrowane tylko z końcówką .eu.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji.

Nazwa domen z diakrytyką (IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Znaki systemu Unicode z cyrylicy, alfabetu greckiego i łacińskiego. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę dostępnych znaków.
 • Nie wolno mieszać znaków z różnych alfabetów (np. z alfabetu łacińskiego, greckiego czy cyrylicy) w jednej i tej samej nazwie  domeny. Oznacza to, że każda nazwa może składać się wyłącznie ze znaków z jednego (1) alfabetu, przy czym nazwy pisane w alfabecie łacińskim będą kończyły się na .eu, nazwy pisane w cyrylicy będą miały zawsze końcówkę .ею, a nazwy pisane w alfabecie greckim będą miały końcówkę .ευ.  Cyfry od 0 do 9 oraz myślnik są traktowane jako integralna część każdego alfabetu i mogą występować zarówno w łacińskim i greckim alfabecie oraz w cyrylicy.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji równocześnie z wyjątkiem sytuacji kiedy myślniki są porzedzone znakami ‘xn”, a nazwa domeny może byc konwertowana na poprawne IDN.

Nazwy domen składające się wyłącznie z cyfr:

 • składają się wyłącznie z cyfr od 0 do 9 oraz myślnika
 • mogą być zarejestrowane zarówno z końcówką .eu, końcówką .ею oraz .ευ

Długość nazwy domeny oraz nazwy w IDNs

Najkrótsza nazwa domeny IDN musi mieć minimum dwa (2) znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji. Niniejsze ograniczenie w przypadku domen IDN, dotyczy długości nazwy jeszcze przed jej przeksztaceniem na ACE string. Niektóre nazwy domen, które posiadają dwa znaki mogą jednak zostać uznane za zbyt krótkie. Dzieje się tak w przypadku pewnych dwuliterowych kombinacji, które są reprezentowane przez pojedynczy znak w systemie Unicode.

Nazwa domeny nie może być dłuższa niż 63 znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji na ACE string.

Data wygaśnięcia rejestracji dla domen .eu

Od 15 września 2014 nowo zarejestrowane nazwy domen nie będą już wygasały z końcem miesiąca, lecz po zakończeniu ich okresu rejestracyjnego, liczonego w latach od daty rejestracji nazwy, wynoszącego od jednego (1) roku do dziesięciu (10) lat. Nazwy domen zarejestrowane w dniu 29 lutego będą zawsze wygasać dnia 28 lutego.

Przykład:

Sytuacja obowiązująca po 15 września 2014 r. (dla domen zarejestrowanych po 15 września 2014 r.)
Data rejestracji = 15 stycznia 2015 r.
Data wygaśnięcia = 15 stycznia 2016 r. (= 15 stycznia 2015 r. + 1 rok)

Zablokowane nazwy domen

Niektóre nazwy domen .eu zostały zablokowane przez państwa członkowskie UE lub przez instytucje unijne. Oznacza to, że nazwy te nie mogą być rejestrowane.

Wiele dwuliterowych kodów państwowych, takich jak BE dla Belgii czy DE dla Niemiec, zostało również zablokowanych. Listę nazw, które zostały zablokowane można sprawdzić tutaj. Niniejsza lista nie jest kompletna i nie zawiera dwuliterowych kodów państwowych.

Zarezerwowane nazwy domen

Niektóre nazwy doman .eu zostały zarezerwowane przez instytucje unijne, albo jedno z państw członkowskich UE, państwa EEA bądź państwa będące w fazie przygotowawczej przed przystąpieniem do UE albo przez EURid.

Bliższe informacje znajdą Państwo w naszej ulotce na temat zarezerowanych nazw domen oraz w rozporządzeniach KE nr 1654/2005 oraz 560/2009. Listę zarezerwowanych nazw domen (na mocy regulacji nr 560/2009) z dnia 26 czerwca 2009 r. , która stanowi modyfikację do rozporządzenia (EC) 874/2004, można skontrolować tutaj.

Po wprowadzeniu protokołu IDNA2008, lista nazw domen zarezerwowanych przez państwa członkowskie została zaktualizowana i zamieszczona w formie aneksu do Rozporządzenia 516/2015.

EURid zarejestrował następujące nazwy domen dla swojego własnego użytku:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Każdy kto chciałby pozyskać dla własnego użytku zarezerwowaną nazwę domeny może złożyć wniosek o aktywację nazwy. Stosowny organ państwa członkowskiego (tzw. National Registration Authority), po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku, może podjąć decyzję o aktywowaniu zarezerwowanej nazwy domeny na rzecz wnioskodawcy. Celem uzyskania bliższych informacji prosimy zaznajomić się z procedurą aktywacyjną dla zarezerwowanych nazw domen.