Partnerības

Kopš mūsu darbības kā reģistrs uzsākšanas, mēs esam iesaistījušies starptautiskajā interneta kopienā, lai dalītos ar mūsu labāko praksi un kompetenci Domēna Vārdu Sistēmā (DNS). Mūsu partnerattiecībās iekļaujas:

Eiropas Valstu Augstākā Līmeņa Domēnu Reģistru Padome (The Council for European National Top Level Domain Registries)

CENTR ir bezpeļņas organizācija, kas atbalsta Eiropas valstu kodu TLD vadītāju (cc TLD managers) intereses. CENTR mērķi ir veicināt un piedalīties augstu standartu un labākās prakses attīstībā valstu kodu ccTLD reģistru vidū.

Mēs aktīvi piedalāmies CENTR Ģenerālās Asamblejās un semināros.

Piešķirto Vārdu un Numuru Interneta Sabiedrība (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN koordinē Interneta Piešķirto Numuru Pārvaldes (IANA – Internet Assigned Numbers Authority) funkcijas, kas ir galvenie tehniskie pakalpojumi, kuri nepieciešami nepārtrauktai interneta darbībai, DNS (Domēna Vārdu Sistēma).ICANN izstrādā uz vienprātību balstītu politiku stabila un droša interneta attīstībai.

Mēs esam apmeklējuši ICANN konferences kopš 2006. gada, un 2005. gadā esam noslēguši reģistru līgumu ar ICANN par mūsu trīs augstākā līmeņa domēnu pārvaldi: .eu (2005), .ею (2016) un .ευ (2019).

Ar milzīgiem panākumiem 2010. gada jūnijā mēs noorganizējām 38. ICANN sanāksmi Briselē.

Kopš 2009. gada EURid ir bijis arī Valstu kodu vārdu atbalsta organizācijas (ccNSO) loceklis un ir aktīvi piedalījies ccNSO darba grupās par ccTLD IDN politikas izstrādes procesu un Valstu un teritoriju nosaukumu izpētes grupā.

Kopš 2018. gada ārējo sakaru vadītājs Džovanni Sepija (Giovanni Seppia) ir ccNSO padomes padomnieks un kopš 2015. gada ccNSO Stratēģijas un rīcības plāna (SOPC) darba grupas priekšsēdētājs.

SOPC mērķis ir koordinēt, atvieglot un palielināt ccTLD vadītāju dalību ICANN stratēģiskajos un darbības, plānošanas un budžeta procesos.

2015.gada pirmajā ceturksnī EURid parakstīja saprašanās memorandu (MoU) ar ICANN par DNS apmācību un paraug prakses atbalstu Tuvajos Austrumos. Rezultātā mēs regulāri veicam apmācības Tuvo Austrumu kopienas pārstāvjiem un esam atbalstījuši seminārus par reģistra biznesu DNS atbalsta centrā Kairā.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UNESCO atbalsta kultūru daudzveidību, zinātnisko un politisko attīstību un sadarbību , kā arī vārda brīvību.

Abas puses (EURid un UNESCO ) veic kopīgus projektus, lai veicinātu daudzvalodību kibertelpā, īpašu uzmanību pievēršot Internacionālo Domēna Vārdu IDNs izvēršanas izpētei un analīzei, vienota Pasaules ziņojuma sagatavošanu par IDN izvēršanu, sadarbosies kopīgu pasākumu, sanāksmju un projektu gatavošanā, iesaistot speciālistus no dažādām profesionālām un akadēmiskām kopienām, industrijas, kā arī citas starptautiskās, reģionālās un nacionālās organizācijas. 2013. gada sākumā mēs parakstījām Saprašanās Memorandu ar UNESCO.

Kopš 2017. gada EURid-UNESCO IDN pasaules ziņojums ir pieejams tiešsaistē www.idnworldreport.eu.

Apvienoto Nāciju Interneta Pārvaldes Forums (The United Nations Internet Governance Forum)

IGF apvieno cilvēkus no dažādām ieinteresēto pušu grupām, lai apspriestu ar internetu saistītos sabiedriskās politikas jautājumus. IGF ir atvērts forums un tiek sasaukts katru gadu saskaņā ar Apvienoto Nāciju pilnvarām.

Kopš 2011. gada IGF sanāksmju laikā sadarbībā ar UNESCO mēs organizējam darba grupas par tēmu starptautiskie domēnu vārdi (IDN). 2017. gadā mēs rīkojām semināru par to, kā DNS nozare var dot ieguldījumu vides aizsardzībā.

Eiropas Dialogs par interneta Pārvaldību (The European Dialogue on Internet Governance)

Eiropas dialogs par interneta pārvaldību (EuroDIG) ir atvērta dažādu ieinteresēto personu platforma, lai apmainītos viedokļiem par internetu un tā pārvaldību. To 2008. gadā izveidoja vairākas organizācijas, valdības pārstāvji un eksperti, un tas veicina dialogu un sadarbību ar interneta kopienu par publisko interneta politiku.

2016. gadā EURid uzņēma EuroDIG sanāksmi Briselē

Eiropas vasaras skola par interneta Pārvaldību (The European Summer School on Internet Governance)

Euro-SSIG tika izveidots pateicoties ANO akadēmiķiem un ekspertiem, kuri atzina, ka trūkst akadēmiskās pētniecības un apmācības pārvaldību. Euro-SSIG palīdz ieinteresētajiem studentiem un akadēmiķiem, kā arī personām, kuras strādā privātajā sektorā vai valdībā, lai labāk izprastu globālā interneta pārvaldību un gūtu plašas un strukturētas zināšanas tā dažādajos aspektos.

Mēs esam atbalstījuši skolas projektu kopš tā sākuma 2007. gadā.

Eiropas IP Tīklu Koordinācijas Centrs (The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre)

RIPE NCC ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas atbalsta interneta infrastruktūru, izmantojot tehnisko saskaņošanu. Tādējādi RIPE ir kopējs forums, atvērts visiem plaša apgabala Interneta protokola jeb IP (Internet Protocol) interesentiem tīklos Eiropā un ārpus tās.

EURid tehniskās komandas pārstāvji regulāri apmeklē RIPE sanāksmes visā Eiropā, kur viņi piedalās darba grupās, kurās apspriež interneta tehniskās infrastruktūras būtību un iepazīstina ar EURid tehniskajiem un infrastruktūras uzlabojumiem.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (The European Union Intellectual Property Office)

EUIPO ir Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, kas ir atbildīgs par ES preču zīmes un reģistrētā Kopienas dizainparauga pārvaldību. EUIPO mērķis ir piedāvāt veidotājiem un izgudrotājiem vieglu, universālu un drošu reģistrāciju valsts un ES līmenī.

2016. gada 23. jūnijā EUIPO un EURid parakstīja sadarbības līgumu, kurā abas iestādes apņemas apvienot spēkus, lai veicinātu informētību par preču zīmēm un domēnu nosaukumiem. Sadarbības ietvaros EURid un EUIPO 2019 gada maijā paplašināja savus pakalpojumus Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) īpašniekiem. EUTM īpašnieki un pretendenti var izvēlēties saņemt brīdinājumus, tiklīdz ir reģistrēts .eu domēna vārds, kas ir identisks viņu EUTM vai EUTM pieteikumam. Saņemot šo brīdinājumu, ESUM turētāji tiek informēti daudz ātrāk, un viņi var uzsākt atbilstošas darbības daudz ātrāk.