Doties uz galveno saturu

Privātuma Politika

“EURid” pievērš lielu uzmanību jūsu privātuma aizsardzībai. Ar šo Privātuma Politiku vēlamies jūs informēt par to, kādus jūsu personas datus apstrādājam, kāpēc un cik ilgu laiku to darām, kā arī skaidrojam jūsu tiesības privātuma jomā.

“EURid” ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi.

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt mūsu Privātuma Politiku un vispārīgos Noteikumus un Nosacījumus, lai jūs izprastu, kā mēs aizsargājam jūsu personas datus.

Vai šī Privātuma Politika attiecas uz jums?

Šī privātuma politika attiecas uz jums, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus saskarē ar jums — kā ar individuālu .eu Augstākā Līmeņa Domēna Vārda vai tā iespējamo .eu variantu no citiem alfabētiem (turpmāk “Domēna Vārds”) īpašnieku vai fizisku personu, kas strādā pie kāda, ar ko mums ir līgumiskas attiecības, vai kā ar mūsu telpu vai tīmekļa vietņu apmeklētāju, vai citos veidos (e¬pasta sarakstē, pa tālruni, apmeklējot kādu no mūsu rīkotajiem pasākumiem u. c.).

Jūsu personas dati var tikt apkopoti ar šādām metodēm: Domēna Vārda reģistrācijas procesa laikā mūsu akreditēto reģistratūru tīklā; reģistrējoties vietnē „Mans .eu“ konts un pārbaudot reģistrācijas derīgumu; ar e-pasta starpniecību, apmeklējot kādu pasākumu, izmantojot sīkdatnes vai citas tehnoloģijas ar mērķi izsekot apmeklētājus mūsu tīmekļa vietnēs, veicot saziņu ar piegādātājiem vai sadarbības partneriem, izmantojot rekomendācijas vai piekļuves kontroles rīkus, aizpildot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē vai kā citādi. Dažkārt mēs varam arī apkopot jūsu personas datus, kad reģistrējat domēna vārdus (citus, ne Domēna Vārdus) citā reģistrā, izmantojot tās reģistratūras starpniecību, kura piegādā jūsu personas datus mūsu reģistrēšanas sistēmai.

Kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisko personu un (i) ko jūs brīvprātīgi mums nododat (piem., aizpildot tiešsaistes veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai ar veiksmes stāstu starpniecību), (ii) ko mēs apkopojam laikā, kad apmeklējat mūsu telpas, pasākumus vai tīmekļa vietni(-es), vai kamēr piekļūstat mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai tos izmantojat (piem., piesakoties „Mans .eu“ kontā).

Saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību un ar mērķi nodrošināt jums kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī iespēju robežās pilnveidot mūsu sniegtos pakalpojumus, mēs varam apstrādāt šādus jūsu personas datus: jūsu domēna vārdu (us),  unikālo identifikācijas vārdu mūsu sistēmā, jūsu pirmo un vidējo vārdu, uzvārdu, jūsu (reģistrēto) adresi, tālruņa numuru (-us), e-pasta adresi (-es), izvēlēto valodu, jūsu darba devēju, jūsu pilsonības valsti, identifikācijas dokumenta reģistrācijas numuru, jūsu identifikācijas dokumenta derīguma termiņu, pašvaldību, kas izsniegusi jūsu identifikācijas dokumentu, jūsu bankas konta numurs, [jūsu dzimšanas datumu], [jūsu dzimumu], [jūsu īpašo statusu], jūsu IP adresi un jebkuru citu personīgo informāciju, kuru mums iesniegsiet.

Mēs apkopojam jūsu personas datus no uzņēmuma, ar kura starpniecību jūs reģistrējat Domēna Vārdu (s). Šis uzņēmums var būt kāda no mūsu akreditētajām reģistratūrām1 ai tā tālākpārdevējs, kurš apkopo jūsu personas datus “EURid” vārdā.

 

 

Kādā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus dažādos nolūkos, tostarp tālāk norādītajos.

Lai spētu piedāvāt labākos pakalpojumus jūsu Domēna Vārda kontekstā, mums ir jāapkopo atbilstoši personas dati saistībā ar jūsu Domēna Vārdu. Personas datu apkopošana ļauj arī identificēt jūs un nepieciešamības gadījumā personīgi ar jums sazināties jautājumos, kas skar jūsu izvēlētā Domēna Vārda reģistrēšanu.

Mums ir jāuztur pilnīga un precīza datu bāze par visiem reģistrētajiem Domēnu Vārdiem. WHOIS meklēšanas rīka (https://whois.eurid.eu/lv/) mērķis ir sniegt precīzu un aktualizētu informāciju par tehniskajām un administratīvajām kontaktpersonām, kas administrē Domēnu Vārdus2. Tādējādi mēs varam veidot un uzturēt uzticamāku  un drošu interneta vidi.

Mēs izmantojam jūsu personas datus ar mērķi uzturēt un veidot noturīgas ilgtermiņa attiecības un izpildīt mūsu līgumiskās saistības. Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un izpildītu tos un/vai lai nosūtītu jums administratīvu informāciju.

Jūsu personas dati var tikt izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, atbildētu uz valsts vai sabiedrisko iestāžu pieprasījumiem vai sūdzībām, tostarp no valsts un sabiedriskajām iestādēm, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, kā arī lai aizsargātu mūsu organizācijas un/vai mūsu struktūrvienību tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu.

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai nosūtītu jums tirdzniecības veicināšanas ziņojumus, mārketinga, reklāmas vai cita veida informāciju, kas varētu būt jums interesanta.

Kāds ir mūsu veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums?

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, balstoties uz tālāk norādīto tiesisko pamatojumu:

 • datu apstrāde var būt nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu kā reģistrācijas struktūrvienības vai datu kontroles iestādes juridisko pienākumu izpildi.
 • datu apstrāde var būt nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības.
 • datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, jo īpaši — ekonomiskās, komerciālās un finansiālās intereses, nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, klientu informācijas un produktu drošību un konfidencialitāti, kā arī digitālās un fiziskās infrastruktūras drošību.
 • izņēmuma gadījumos mūsu veiktās personas datu apstrādes darbības var tikt veiktas ar jūsu atļauju.

Ar ko mēs koplietojam jūsu personas datus?

Mēs nekad nevienam nepārdodam jūsu personas datus. Ciktāl to atļauj piemērojamie normatīvie akti, jūsu personas datus drīkst izpaust tālāk norādītajām pusēm:

“EURid” struktūrvienībām. Veicot personas datu apstrādes darbības iepriekš minētajos nolūkos, personas dati var tikt izpausti citām “EURid” struktūrvienībām.

Eiropas Komisijai un saistītajām institūcijām vai aģentūrām. Eiropas Komisija ir norīkojusi “EURid” kā .eu ccTLD un iespējamo .eu variantu no citiem alfabētiem reģistrācijas procesa pārvaldnieku. Mēs drīkstam koplietot jūsu personas datus ar Eiropas Komisiju vai jebkuru ar to saistīto institūciju vai aģentūru.

Uzticējumglabāšanas un krātuves pakalpojumu piegādātājiem. Lai garantētu mūsu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, mums ir jāglabā un jādublē visi reģistrācijas dati, tostarp jūsu personas dati. Saistībā ar šādiem jūsu personas datu uzticējumglabāšanas, krātuves un dublēšanas pakalpojumiem mēs paļaujamies uz piegādātājiem, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Trešajām pusēm. Jūsu personas dati likumīgiem mērķiem var tikt izpausti trešajām pusēm, tādām kā valsts iestādēs.

Izpētes institūcijām. Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar dažādām institūcijām, lai veiktu statistisku vai zinātnisku izpēti. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai.

Identitātes pārbaudes vai ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas pakalpojumu piegādātājiem. Lai novērstu Domēna Vārdu reģistrācijas ļaunprātīgu izmantošanu, iesniedzot neidentificētus, nepareizus vai novecojušus reģistrācijas datus, mēs varam piesaistīt trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai pārbaudītu jūsu iesniegtos reģistrācijas datus.

Revidentiem, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbības korektu novērtējumu, revidenti var piekļūt jūsu personas datiem.

Atbalsta dienesta pakalpojumu sniedzējiem. Lai nodrošinātu jums pastāvīgu atbalstu, mēs varam iesaistīt trešās puses kā palīdzības dienesta pakalpojumu sniedzējus. Lai sniegtu jums piemērotu atbalstu, šādi pakalpojumu sniedzēji var piekļūt jūsu personas datiem.

Koplietojot jūsu personas datus, mēs iespēju robežās sniedzam atbilstošus norādījumus šīs informācijas saņēmējiem, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar mūsu instrukcijām.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem?

Ja vien jūsu pieprasījums nav pārmērīgs vai nepamatots, jūs varat izmantot tālāk norādītās tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:

 • Jums ir tiesības pieprasīt informāciju, kas saistīta ar jūsu personas datiem.
 • Jums ir tiesības pieprasīt visu savu personas datu kopiju standarta formātā.
 • Jums ir tiesības mainīt vai labot savus personas datus, ja tie nav pareizi.
 • Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot noteiktas personas datu apstrādes darbības konkrētos apstākļos.
 • Jums ir tiesības iebilst pret noteiktām datu apstrādes darbībām.
 • Jums ir tiesības atsaukt savu doto piekrišanu.
 • Jums ir tiesības dzēst savus personas datus noteiktos apstākļos.
 • Jebkuras savas tiesības varat īstenot, aizpildot un iesniedzot mūsu tiešsaistes veidlapu.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem piemērot samērīgu samaksu gadījumā, ja jūsu pieprasījums tiek atzīts par pārmērīgu.

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējā uzraugošajā iestādē, ja uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personas datu apstrāde neatbilst piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Ja esat reģistrējis Domēna Vārdu, lūdzu, palīdziet mums uzturēt drošu interneta vidi, rūpējoties par to, lai jūsu personas dati vienmēr būtu precīzi, pilnīgi un aktualizēti. Aicinām jūs uzraudzīt savus personas datus un tos pārbaudīt šeit: https://my.eurid.eu/lv/auth/login/.

Jūs vienmēr varat mums uzdot jautājumus par saviem personas datiem, nosūtot e-pasta ziņojumu uz [email protected].

Kur un cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek glabāti elektroniskā un papīra formātā, mūsu organizācijā un pie trešajām pusēm, mūsu datu centros Eiropas Savienībā, un tiem var piekļūt no mūsu birojiem, izmantojot atsevišķus tīkla savienojumus, vai attālināti arautentificētu VPN savienojumu.

Mēs glabājam jūsu personas datus tādā veidā, kas ļauj veikt identifikāciju ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem apstrādājam jūsu personas datus. Šis glabāšanas periods ir atkarīgs no apstrādājamo personas datu tipa, apstrādes mērķa un citiem faktoriem.

Kā Domēna Vārda īpašnieks mēs saglabājam jūsu  personas datus 10 (desmit) gadus pēc mūsu līgumisko attiecību izbeigšanās3.

Ja esat reģistrējis domēna vārdu (citu, ne Domēna Vārdu) citā reģistrā vai pie reģistratūras, kura nosūta jūsu personas datus uz mūsu reģistrācijas sistēmu, jūsu personas dati tiek glabāti mūsu sistēmā 1 (vienu) gadu pēc reģistrācijas.

Personas dati, ko apkopojam ārpus līgumiskajām saistībām mūsu uzņēmējdarbības kontekstā, tiek glabāti līdz  brīdim,, kad tie vairs nav būtiski, parasti —1 (vienu) gadu.

Kādi drošības pasākumi tiek ievēroti, lai aizsargātu jūsu personas datus?

Mēs pastāvīgi ieviešam un atjauninām savas drošības procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus un citu informāciju pret neatļautu piekļuvi, informācijas zudumu, iznīcināšanu vai labošanu. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu visas informācijas drošu glabāšanu, un pieprasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem ievērot atbilstošas drošības procedūras.

Sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas

Laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs varam saglabāt noteiktu informāciju sīkdatņu veidā jūsu ierīcēs. Aicinām jūs rūpīgi izlasīt mūsu sīkdatņu politiku, lai jūs pilnībā izprastu to, kā izmantojam sīkdatnes.

SAZIŅA AR MUMS

Ja jums ir jautājumi par mūsu privātuma politiku vai vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu privātuma biroju, rakstot uz [email protected].
 


1 Visu .eu akreditēto reģistratūru saraksts ir pieejams šeit: https://eurid.eu/lv/registrejiet-eu-domena-vardu/atrodiet-registraturu/
2 12 pants, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/517(2019. gada 19. marts)
3 Beļģijas Civilkodeksa 2262 bis pants.