Doties uz galveno saturu

Domēna vārdu noteikumi

Lūdzu, izlasiet Noteikumus un nosacījumus par domēnu vārdiem ar.eu, .ею (kirilicas burtiem) vai .ευ (grieķu alfabēta burtiem) paplašinājumu un jauno .eu regulu (Regula (ES) 2019/517) ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004.

Atbilstības kritēriji

.eu domēna vārda reģistrēšanu var pieprasīt:

 • Kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kā arī Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas;
 • fiziska persona, kura nav kādas no Eiropas Savienības dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis, bet ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas rezidents; 
 • Eiropas Savienības dalībvalstīs, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā izveidots uzņēmums; 
 • Eiropas Savienības dalībvalstīs, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā izveidota organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

Domēna vārda pieejamība

Pirms domēna vārda reģistrēšanas varat pārbaudīt, vai jūsu iecerētais domēna vārds ir pieejams, ieskatoties mūsu tiešsaistes vietnē WHOIS. Domēna vārds ir pieejams reģistrēšanai, ja:

 • tas vēl nav reģistrēts;
 • tas nav rezervēts vai bloķēts, vai zināms Reģistram kā “nereģistrējams” atbilstoši Noteikumiem;
 • tas nepieder operatīvai homoglifu kopai (Operational Homoglyph Bundle).

Pilnīgi un precīzi reģistrācijas dati

Jūsu domēna vārda reģistrāciju vai atjaunošanu var veikt tikai akreditētā Reģistratūrā.

Jūsu domēna vārda reģistrācija tiks uzskatīta par pabeigtu tikai tad, ja reģistrējoties tiks sniegta šāda informācija: 

 • Jūsu pilns vārds, uzvārds vai jūsu pārstāvētās organizācijas pilns nosaukums. Ja organizācijas nosaukums nav norādīts, domēna vārda turētājs esat jūs kā privātpersona. Ja organizācijas nosaukums ir norādīts, domēna vārda turētājs ir organizācija ka juridiska persona. 
 • Jūsu pilna adrese (vai jūsu pārstāvētās organizācijas adrese). 
 • Jūsu pilsonības valsts, ja esat Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis, bet nedzīvojat Eiropas Savienības dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģija. 
 • jūsu e-pasta adrese.
 • Telefona numurs, pa kuru jūs var sasniegt. 
 • Jūsu pieprasītais domēna vārds. 
 • Jūsu izvēlētā saziņas valoda.  

Lai saņemtu mūsu un / vai strīdu alternatīvas izšķiršanas (ADR) pakalpojumu sniedzēju paziņojumus, jums ir jānorāda aktīva elektroniskā pasta adrese. Ja norādītā adrese nav aktīva, mums ir tiesības atsaukt jūsu domēna vārdu.

Ja mainās jūsu kontaktinformācija, jums ir jāsazinās ar savu reģistratūru, lai nekavējoties atjauninātu informāciju. Reģistrācijas datus nav iespējams atjaunināt tieši pie mums.

Savus reģistrācijas datus jūs vienmēr varat pārbaudīt, piesakoties vietnē my.eurid.eu.

Ļaunprātīgas izmantošanas novēršana

Lai jūsu domēna vārds tiktu reģistrēts, jebkurā laikā var tikt verificēti jūsu reģistrācijas dati un / vai veiktas papildu drošības pārbaudes. Verifikāciju var pieprasīt vai nu pirms vai pēc tam, kad jūsu domēna vārds ir iekļauts .eu, .ею vai .ευ zonā un darbojas. Vairāk lasiet attiecīgajā lapā, kur iepazīstinām ar savu Datu kvalitātes un “Pazīsti savu klientu” projektu.

Un atcerieties šos noteikumus, kad lemjat, kādu domēna vārdu jūs gribētu reģistrēt.

Atļautās rakstzīmes un kombinācijas

Klasiskie (ne internacionalizētie IDN) domēnu vārdi sastāv no:

 • Alfabēta burtiem no a līdz z
 • Cipariem no 0 līdz 9
 • Defises (-)
 • Var būt reģistrēti tikai .eu paplašinājumā (vai tā variantu citos alfabētos)
 • Nedrīks sākties vai beigties ar defisi (-)
 • Domēna vārdā defise (-) nedrīkst vienlaicīgi atrasties trešajā un ceturtajā pozīcijā.

IDN domēna vārdi sastāv no:

 • Cipariem no 0 līdz 9
 • Defises (-)
 • Unikoda zīmēm no kirilicas, grieķu un latīņu alfabētiem. Klikšķiniet  šeit,   lai iepazītos ar pieļaujamo rakstzīmju sarakstu.
 • Kombinēt rakstzīmes no dažādiem alfabētiem nav atļauts. Visām otrā līmeņa rakstzīmēm (daļa pirms paplašinājuma) ir jābūt no viena alfabēta. Domēna vārdiem, kuru rakstzīmes ir latīņu alfabētā, būs .eu paplašinājums, bet domēnu vārdiem, kuru rakstzīmes ir kirilicā, būs .ею paplašinājums, domēnu vārdiem, kuru rakstzīmes ir grieķu alfabētā, būs .ευ paplašinājums. Ciparus no 0-9 un defisi (-) drīkst izmantot ar visām latīņu, kirilicas un grieķu rakstzīmēm.
 • Domēna vārdi nedrīkst sākties vai beigties ar defisi (-).
 • Domēna vārdā defise (-) nedrīkst vienlaicīgi atrasties trešajā (3) un ceturtajā (4) pozīcijā, izņemot, ja pirmās divas rakstzīmes ir “xn” un domēna vārds var tikt pārvērsts par derīgu IDN.

Domēna vārdi, kuri sastāv tikai no cipariem:

 • Sastāv tikai no cipariem no 0-9 un defises (-).
 • Var būt reģistrēti .eu paplašinājumā, kā arī .ею vai .ευ paplašinājumos.

Domēna vārda garums un internacionalizētie domēna vārdi (IDNs)

Domēna vārdiem jāsastāv no vismaz divām (2) rakstzīmēm (neieskaitot .eu paplašinājumu vai tā variantu no cita alfabēta) pēc pārvēršanas no lielajiem uz mazajiem burtiem un normalizācijas. Ja vēlaties reģistrēt IDN, šis nosacījums jāņem vērā pirms domēna vārda pārveidošanas uz ACE formātu. Noteikti domēna vārdi, kuri satur divas rakstu zīmes, tiek uzskatīti par īsu, jo dažas 2 - rakstu zīmju kombinācijas var tikt atspoguļotas kā viena unikoda zīme.

Domēna vārdi nedrīkst sastāvēt no vairāk kā 63 rakstzīmēm (neieskaitot .eu paplašinājumu vai tā variantu no cita alfabēta) pēc pārvēršanas no lielajiem uz mazajiem burtiem un normalizācijas un pēc pārveidošanas uz ACE formātu.

Jūsu domēna vārda reģistrācijas (atjaunojamais) termiņš

Termiņš sākas ar jūsu domēna vārda reģistrācijas datumu un ir spēkā no 1 (viena) līdz 10 (desmit) gadiem, ja vien vienošanās neparedz citādi. Pēc tam termiņš automātiski tiek pagarināts uz 1 (vienu) gadu. Tas var ilgt no viena (1) gada līdz desmit (10) gadiem. Domēna vārdi, kas reģistrēti 29. februārī, vienmēr tiek atjaunoti 28. februārī.

Bloķētie vārdi

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/517 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1862 dalībvalstis vai Islande, Norvēģija un Lihtenšteina ir bloķējušas vairākus domēna vārdus.eu, .е un .εи. Iespējams, ka tie ir bloķēti arī tāpēc, ka tie ir ISO alfa-2 kodi, kas ir starptautiski atzīti divburtu kodi valstu un teritoriju apzīmēšanai.

Tas nozīmē, ka šos domēna vārdus nevar reģistrēt. Varat skatīt bloķēto vārdu sarakstu šeit.

Rezervētie vārdi

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/517 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1862 vairāki domēna vārdi.eu, .еи un .εи ir rezervēti lietošanai vai nu ES dalībvalstīs, vai Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā, EURid vai ES Komisijā.

Ja organizācijas vai privātpersonas vēlas reģistrēt rezervētu domēna vārdu, attiecīgā valsts reģistrācijas iestāde izņēmuma gadījumos var apsvērt rezervētā vārda aktivizēšanu pieteikuma iesniedzēja vārdā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet rezervēto vārdu aktivizēšanas procedūru.