Legal Disclaimer

Šis e-pasts un jebkurš šī e-pasta pielikums ir paredzēts tikai adresētajai personai un var saturēt konfidenciālu un / vai slepenu informāciju. Ja neesat paredzētais saņēmējs, vai, ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, lūdzu, izdzēsiet to un nekavējoties sazinieties ar sūtītāju pa tālruni vai e-pastu un iznīciniet visas šīs informācijas kopijas. Jūs nedrīkstat lietot vai kopēt, nedz arī atklāt tās saturu nevienai citai personai, vai atbildēt uz šo informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pastā izteiktais viedoklis un jebkurā šā e-pasta pielikumā izteiktais viedoklis ir tikai un vienīgi tā autora viedoklis un tas ne vienmēr atspoguļo EURid viedokli. Lai gan tiek darīts viss, lai izvairītos no zināmiem vīrusiem, iesakām saņēmējam pārbaudīt šo e-pastu un jebkuru pielikumu pret  vīrusiem.