Legal Disclaimer

Šis el. laiškas skirtas tik asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Šiame el. laiške pateikta informacija gali būti konfidenciali ir (arba) privilegijuota. Jei Jūs nesate adresatas arba gavote šį el. laišką per klaidą, prašome jį ištrinti ir tučtuojau susisiekti su siuntėju telefonu arba el. paštu. Sunaikinkite visas šio el. laiško kopijas. Jūs negalite naudoti, kopijuoti arba atskleisti šio laiško turinio jokiam kitam asmeniui arba pasitikėti šia informacija.  Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia autoriaus nuomonė pateikta el. laiške nebūtinai atspindi EURid nuomonę. Nors buvo pasirūpinta apsaugoti el. laišką nuo visų žinomų virusų, rekomenduojama adresatui patikrini šį laišką ir visus priedus nuo virusų.