Internationella relationer

Sedan vi började som registreringsenhet har vi aktivt deltagit på den internationella internetscenen och delat med oss av den kunskap och expertis vi ackumulerat vad gäller domännamnssystem (DNS). Våra partnerskap inkluderar:

Rådet för europeiska nationella toppdomäners registreringsenheter (CENTR)

CENTR är den icke-vinstdrivande europeiska landskodsorganisationen vars ambition är att stödja intressena hos de ansvariga för landskoderna i respektive land. CENTR’s mål är att uppmuntra och delta i utvecklingen för en fortsatt hög kvalitet och god kutym mellan respektive landskodsdomäns registreringsenhet.

Vi deltar aktivt i CENTR’s allmänna samlingar och arbetsgrupper.

Det internationella organet för tilldelade namn och nummer (ICANN)

ICANN koordinerar IANA, Internet Assigned Numbers Authority-funktionerna vilka är de essentiella tekniska tjänster som möjliggör fortsatt drift av internets underliggande adressbok, DNS.

Vi har deltagit i ICANN-samlingar sedan 2006 och ingick ett registreringsenhetsavtal med ICANN i samband med administreringen av .eu-toppdomänen 2005, .ею-toppdomänen 2016 och .ευ-toppdomänen 2019. Vi stod även värd vid det 38:e ICANN-mötet i Bryssel i juni 2010.

EURid har även varit en medlem i landskodsorganisationen ccNSO sedan 2009 och har aktivt deltagit i organisationens arbetsgrupper vad gäller utvecklingsprocessen rörande IDN inom ccTLD och studiegruppen rörande bruket av lands- och territoriella namn. Giovanni Seppia har varit ordförande för ccNSO’s strategiska och operativa arbetsgrupp sedan första kvartalet 2015.

Under det första kvartalet 2015 ingick EURid ett avtal med ICANN om att stödja DNS-utbildningar och bästa internetpraxis i Mellanöstern.

UNESCO

Båda parter genomför gemensamma projekt för att uppmuntra flerspråkighet i cyberrymden, med särskilt fokus på forskning kring och analyser av internationella domännamns (IDN) frammarsch, förberedelser av gemensamma världsrapporter rörande IDN-grupperingar, samarbeten och förberedelser kring gemensamma evenemang, möten och projekt som involverar experter från flera olika yrkeskategorier och akademiska gemenskaper, industrin samt andra internationella, regionala och nationella organisationer. Vi har haft gemensamt avtal med UNESCO sedan 2013.

Vår senaste gemensamt framlagda rapport är tillgänglig i avsnittet publikationer på denna sida.

FN’s internetövervakningsforum (IGF)

IGF sammanför personer från olika intressegrupper för att diskutera problem relaterade till offentliga internetriktlinjer. IGF är ett öppet forum och sammankallas årligen på uppdrag av FN.

Under IGF-mötena 2011, 2012, 3013 och 2014 stod vi värdar för workshops rörande internationella domännamn, tillsammans med UNESCO, på temat internationella domännamn. Vi bidrog även till att utbilda IGF-publiken avseende ärenden relaterade till landskodstoppdomänerna, mycket tack vare vårt ordförandeskap i CENTR-IGF’s arbetsgrupp

The European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG)

Euro-SSIG hjälper intresserade studenter och akademiker, men även individer inom den privata sektorn samt inom myndigheter, att bättre förstå den globala styrningen av internet och bidra till en ökad förståelse och strukturerad kunskap om de olika aspekterna av styrningen.

Vi har stöttat skolprojektet sedan början, på 2007, och har presenterat EURid samt toppdomänen .eu.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

RIPE NCC är en oberoende och icke-vinstdrivande medlemsorganisation som stödjer internets infrastruktur genom teknisk koordination. RIPE är ett samarbetsforum, öppet för alla intressenter engagerade i WAN IP (Wide Area Network Internet Protocol) adresser och relaterade frågor i Europa och därutöver.

Representanter från EURid’s tekniska team deltar regelbundet i de möten som RIPE anordnar runtom i Europa och medverkar då i de arbetsgrupper som diskuterar internets tekniska grundstruktur och infrastrukturutveckling.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

EUPIO är den Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och ansvarar för hanteringen av EU-varumärket och gemenskapens design.

Den 23 juni 2016 tecknade EUIPO och EURid ett samarbetsavtal för att tillsammans verka för att öka medvetenheten om varumärken och domännamn. Som en del av detta samarbete utökade EURid och EUIPO sina tjänster för alla innehavare av ett EU-varumärke (EUTM) i maj 2019.

Samarbetet betonar och bygger vidare på EURid:s fortsatta arbete med att etablera en pålitlig och säker online-närvaro för .eu- och .ею- och .ευ-innehavare, särskilt i det här fallet när det gäller att skydda deras rättigheter gentemot bedrägerier inom varumärkesområdet.