Přeskočiť na hlavný obsah

Pravidlá pre domény

Prečítajte si, prosím, Podmienky registrácie  týkajúce sa domén .eu, .ею (cyrilske písmo) a .ευ (Greek script) a nariadenia EÚ.

Kritériá oprávnenosti

O registráciu doménového mena .eu môže požiadať ktorýkoľvek z týchto subjektov:

 • občan Európskej Únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska bez ohľadu na miesto bydliska;
 • fyzická osoba, ktorá nie je občanom Európskej Únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska ale ktorá má bydlisko v členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo v Nórsku;
 • podnik so sídlom v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku;
 • organizácia so sídlom v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

Dostupnosť doménového mena

Pred registráciou domény si môžete na našej webovej WHOIS overiť, či je požadovaná doména k dispozícii. Doména je k dispozícii na registráciu za predpokladu, že:

 • nie je už zaregistrovaný;
 • nie je rezervované alebo blokované alebo nie je Správcovi známe ako "neregistrovateľné" v súlade s Pravidlami;
 •  nie je súčasťou operačného homoglyfového balíka.

Úplné a presné registračné údaje

Registráciu alebo predĺženie domény je možné vykonať len prostredníctvom akreditovaného registrátora.

Vaša registrácia domény sa bude považovať za úplnú len vtedy, ak pri registrácii uvediete nasledujúce údaje:

- Vaše celé meno alebo názov organizácie, ktorú zastupujete. Ak názov organizácie nie je uvedený, ste držiteľom domény vy ako fyzická osoba. Ak je uvedený názov organizácie, držiteľom domény je organizácia ako právnická osoba;

- Vaša úplná adresa (alebo adresa organizácie, ktorú zastupujete)

- Údaj o krajine vašej štátnej príslušnosti, ak ste občanom Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, ale nemáte bydlisko v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku;

- Vaša e-mailová adresa;

- vaše telefónne číslo, na ktorom vás možno kontaktovať;

- požadovaná doména;

- Váš preferovaný komunikačný jazyk

Musíte poskytnúť funkčnú e-mailovú adresu, aby ste od nás a/alebo poskytovateľa ADR mohli dostávať oznámenia. Ak poskytnutá adresa nie je funkčná, sme oprávnení zrušiť Vaše doménové meno.

Ak sa Vaše kontaktné údaje zmenia, musíte sa obrátiť na svojho registrátora a bezodkladne aktualizovať svoje údaje. Nie je možné aktualizovať Vaše registračné údaje priamo u nás.

Svoje registračné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať po prihlásení na my.eurid.eu.

Predchádzanie zneužitiu

Vaša registrácia domény môže byť kedykoľvek predmetom overenia vašich registračných údajov a niektorých ďalších bezpečnostných kontrol, a to pred alebo po zaradení vášho doménového mena do zóny .eu, .eю alebo .ευ. Ďalšie informácie nájdete na stránke o projekte Kvalita údajov a Poznaj svojho zákazníka.

Keď si budete vyberať doménu, ktorú si chcete zaregistrovať, myslite na tieto pravidlá:

Povolené znaky a ich kombinácie

Klasické domény (nie IDN)

 • Písmená a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Môžu byť zaregistrovaná len pod koncovkou .eu.
 • Nemôžu začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Nemôžu mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne.

Domény so špeciálnymi znakmi (IDN)

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Unicode znaky z cyrilského, gréckeho a latinského písma. Ak chcete získať celý zoznam znakov, kliknite sem
 • Nemôžete kombinovať písmená rôznych abecied. Všetky znaky druhej úrovne (napr. časť pred koncovkou) musia pochádzať z jedného písma. Domény vytvorené v latinskom písme dostávajú koncovku .eu, kým domény vytvorené len z cyrilského písma dostávajú koncovku .ею a domény vytvorené v gréckom písme dostávajú koncovku .ευ. Číslice 0 až 9 a spojovník sú súčasťou každého písma.
 • Nemôžu začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Nemôžu mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne, pokiaľ pred týmito spojovníkmi nie sú znaky ‘xn’ a doména nemôže byť zmenená na platnú IDN doménu.

Donény vytvorené len z číslic

 • Môžu ich tvoriť výhradne len číslice 0 až 9 a spojovník.
 • Môžu byť zaregistrovaná jak pod koncovkou .eu tak aj pod koncovkou .ею a .ευ.

Dĺžka domény a internacionalizované domény (IDN)

Vaša doména musí mať aspoň dva (2) znaky (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách), a to po konverzii veľkých písmen na malé a jej normalizácii. Ak si chcete zaregistrovať IDN, aplikujte toto pravidlo ešte predtým, ako konvertujete doménové meno na ACE string. Niektoré doménové mená sa považujú za prikrátke, i keď pozostávajú z dvoch znakov. Je to preto, lebo niektoré kombinácie dvoch znakov zodpovedajú jednému Unicode znaku.

Vaša doména nemôže byť dlhšia ako 63 znakov (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách) po konverzii veľkých písmen na malé a na ACE string.

Stále platí, že prevody domén nebudú meniť dátum uplynutia platnosti, ale do registračného obdobia domény pridajú ďalší rok.

Registračné obdobie

Registračné obdobie domény a pohybuje sa od jedného (1) do desiatich (10) rokov, ak nie je dohodnuté inak. Registračné obdobie sa bude automaticky predlžovať na po sebe nasledujúce obdobia jedného (1) roka. Platnosť domén zaregistrovaných 29. februára vždy skončí 28. februára.

Blokované doménové mená

V súlade s nariadením (EÚ) 2019/517 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1862 členské štáty EÚ alebo Island, Nórsko a Lichtenštajnsko zablokovali niekoľko doménévých mien .eu, .ею a .ευ. Dôvodom k zablokovaniu môže byť aj to, že predstavujú kódy ISO alfa-2, čo sú medzinárodne uznávané dvojpísmenové kódy na označovanie krajín a území.

To znamená, že tieto domény nie je možné zaregistrovať. Zoznam zablokovaných doménových mien si môžete pozrieť tu.

Rezervované doménové mená

V súlade s nariadením (EÚ) 2019/517 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1862 bolo niekoľko doménových mien .eu, .eю a .ευ vyhradených ako rezervované, na používanie buď členskými štátmi EÚ, alebo Islandom, Nórskom a Lichtenštajnskom, EURid alebo Komisiou EÚ.

Ak si organizácie alebo jednotlivci želajú zaregistrovať rezervované doménové meno, príslušný národný registračný orgán môže za výnimočných okolností zvážiť aktiváciu rezervovanéhodoménového mena v mene žiadateľa. Viac informácií nájdete v letáku o aktivácii rezervovaných doménových mien.