Pravidlá pre domény

Prečítajte si, prosím, Podmienky a Pravidlá registrácie týkajúce sa domén .eu, .ею (cyrilske písmo) a .ευ (Greek script). nariadeniach EÚ.

Zmeny v kritériách oprávnenosti

Nové nariadenie .eu (2019/517), ktorým sa mení a ruší nariadenie 733/2002 a ruší nariadenie 874/2004, bude platný od 13. októbra 2022; článok 20 však bude platný od 19. októbra 2019.

Spoločný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) schválil 12. júna 2020 začlenenie nového nariadenia o doméne .eu do Dohody o EHP.

Všetky krajiny EHP ratifikovali začlenenie nového nariadenia o doméne .eu do Dohody o EHP, čo znamená, že kritériá občianstva sa od 2. augusta 2021 rozširujú na občanov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Od 2. augusta 2021 môže o registráciu názvu domény .eu požiadať ktorýkoľvek z týchto subjektov:

 • občan Európskej Únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska bez ohľadu na miesto bydliska;
 • fyzická osoba, ktorá nie je občanom Európskej Únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska ale ktorá má bydlisko v členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo v Nórsku;
 • podnik so sídlom v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku;
 • organizácia so sídlom v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

Keď si budete vyberať doménu, ktorú si chcete zaregistrovať, myslite na tieto pravidlá:

Povolené znaky a ich kombinácie

Klasické domény (nie IDN)

 • Písmená a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Môžu byť zaregistrovaná len pod koncovkou .eu.
 • Nemôžu začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Nemôžu mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne.

Domény so špeciálnymi znakmi (IDN)

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Unicode znaky z cyrilského, gréckeho a latinského písma. Ak chcete získať celý zoznam znakov, kliknite sem
 • Nemôžete kombinovať písmená rôznych abecied. Všetky znaky druhej úrovne (napr. časť pred koncovkou) musia pochádzať z jedného písma. Domény vytvorené v latinskom písme dostávajú koncovku .eu, kým domény vytvorené len z cyrilského písma dostávajú koncovku .ею a domény vytvorené v gréckom písme dostávajú koncovku .ευ. Číslice 0 až 9 a spojovník sú súčasťou každého písma.
 • Nemôžu začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Nemôžu mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne, pokiaľ pred týmito spojovníkmi nie sú znaky ‘xn’ a doména nemôže byť zmenená na platnú IDN doménu.

Donény vytvorené len z číslic

 • Môžu ich tvoriť výhradne len číslice 0 až 9 a spojovník.
 • Môžu byť zaregistrovaná jak pod koncovkou .eu tak aj pod koncovkou .ею a .ευ.

Dĺžka domény a internacionalizované domény (IDN)

Vaša doména musí mať aspoň dva (2) znaky (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách), a to po konverzii veľkých písmen na malé a jej normalizácii. Ak si chcete zaregistrovať IDN, aplikujte toto pravidlo ešte predtým, ako konvertujete doménové meno na ACE string. Niektoré doménové mená sa považujú za prikrátke, i keď pozostávajú z dvoch znakov. Je to preto, lebo niektoré kombinácie dvoch znakov zodpovedajú jednému Unicode znaku.

Vaša doména nemôže byť dlhšia ako 63 znakov (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách) po konverzii veľkých písmen na malé a na ACE string.

Stále platí, že prevody domén nebudú meniť dátum uplynutia platnosti, ale do registračného obdobia domény pridajú ďalší rok.

 

Skončenie platnosti domén .eu

Od 15. septembra 2014 už platnosť novo registrovaných domén .eu neskončí na konci mesiaca, ale na konci ich registračného obdobia, počítaného v rokoch od dátumu registrácie a v rozmedzí od jedného (1) do desiatich (10) rokov. Platnosť domén zaregistrovaných 29. februára vždy skončí 28. februára.

Príklad:

Situácia po 15. septembri 2014 (v prípade nových domén zaregistrovaných od 15. septembra 2014)
Dátum registrácie = 15. januára 2015
Dátum uplynutia platnosti = 15. januára 2016 (= 15. január 2015 + 1 rok)

Blokované domény

Niektoré domény boli zablokované členskými štátmi EÚ alebo inštitúciami EÚ. Znamená to, že nemôžu byť zaregistrované.

Mnohé dvojpísmenové kódy krajín, ako napríklad BE pre Belgicko alebo DE pre Nemecko, boli taktiež zablokované. Zoznam blokovaných mien nájdete tu. Tento zoznam nie je úplný a neobsahuje blokované dvojpísmenové kódy krajín.

Rezervované domény

Niektoré domény .eu boli rezervované k použitiu inštitúciami Európskej únie, niektorým z členských štátov EÚ, krajinou EHP, krajinou v prístupovej fáze k EÚ alebo združením EURid.

Ďalšie informácie nájdete v letáku rezervovaných mien a predpisov ES 1654/2005 a 560/2009. Dodatok k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 874/2004, nájdete tu.

Po zavedení protokolu IDNA2008 zoznam doménových mien rezervovaných členskými štátmi bol aktualizovaný a pripojený k nariadeniu 516/2015.

EURid má rezervované pre vlastné použitie nasledovné domény:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

 

V prípade, že nejaká firma (organizácia) alebo súkromná osoba majú záujem o registráciu rezervovanej domény, príslušný národný registračný orgán môže za určitých okolností aktivovať rezervovanú doménu v prospech žiadateľa. Viac sa dozviete v časti postup pri aktivácii rezervovaných domén.