Pravidlá pre domény

Prečítajte si, prosím, zmluvné podmienky  a zásady registrácie  týkajúce sa domén .eu, .ею (cyrilske písmo) a .ευ (Greek script). nariadeniach EÚ.

Zmeny v kritériách oprávnenosti

Nové nariadenie .eu bolo uverejnené 29. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie. Nové nariadenie zrušuje predchádzajúce nariadenia a nadobudne účinnosť od 13. októbra 2022, s výnimkou článku 20, ktorý zavádza oprávnenosť občanov EÚ s bydliskom v tretích krajinách, ktorý sa uplatňuje od 19. októbra 2019. 

V článku 20 nového nariadenia sa zavádzajú aktualizované kritériá oprávnenosti. Od 19. októbra 2019 môže byť registrácia doménových mien .eu požadovaná ktorýmkoľvek z nasledujúcich subjektov:

 • občan Európskej Únie bez ohľadu na miesto bydliska;
 • fyzická osoba, ktorá nie je občanom Európskej Únie, a ktorá má bydlisko v členskom štáte;
 • podnik, ktorý je usadený v Európskej Únii, alebo
 • organizácia, ktorá je usadená v Európskej Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva;

Keď si budete vyberať doménu, ktorú si chcete zaregistrovať, myslite na tieto pravidlá:

Povolené znaky a ich kombinácie

Klasické domény (nie IDN)

 • Písmená a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Vaša doména môže byť zaregistrovaná len pod koncovkou .eu.
 • Vaša doména nemôže začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Vaša doména nesmie mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne.

Domény so špeciálnymi znakmi (IDN)

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Unicode znaky z cyrilského, gréckeho a latinského písma. Ak chcete získať celý zoznam znakov, kliknite sem
 • •    Vo Vašej doméne nemôžete kombinovať písmená rôznych abecied. Všetky znaky druhej úrovne (napr. časť pred koncovkou) musia pochádzať z jedného písma. Domény vytvorené v latinskom písme dostávajú koncovku .eu, kým domény vytvorené len z cyrilského písma dostávajú koncovku .ею a domény vytvorené v gréckom písme dostávajú koncovku .ευ. Číslice 0 až 9 a spojovník sú súčasťou každého písma.
 • Vaša doména nemôže začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Vaša doména nesmie mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne, pokiaľ pred týmito spojovníkmi nie sú znaky ‘xn’ a doména nemôže byť zmenená na platnú IDN doménu.

Donény vytvorené len z číslic

 • Vašu doménu tvoria výhradne len číslice 0 až 9 a spojovník.
 • Vaša doména môže byť zaregistrovaná jak pod koncovkou .eu tak aj pod koncovkou .ею a .ευ.

Dĺžka domény a internacionalizované domény (IDN)

Vaša doména musí mať aspoň dva (2) znaky (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách), a to po konverzii veľkých písmen na malé a jej normalizácii. Ak si chcete zaregistrovať IDN, aplikujte toto pravidlo ešte predtým, ako konvertujete doménové meno na ACE string. Niektoré doménové mená sa považujú za prikrátke, i keď pozostávajú z dvoch znakov. Je to preto, lebo niektoré kombinácie dvoch znakov zodpovedajú jednému Unicode znaku.

Vaša doména nemôže byť dlhšia ako 63 znakov (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách) po konverzii veľkých písmen na malé a na ACE string.

Stále platí, že prevody domén nebudú meniť dátum uplynutia platnosti, ale do registračného obdobia domény pridajú ďalší rok.

 

Skončenie platnosti domén .eu

Od 15. septembra 2014 už platnosť novo registrovaných domén .eu neskončí na konci mesiaca, ale na konci ich registračného obdobia, počítaného v rokoch od dátumu registrácie a v rozmedzí od jedného (1) do desiatich (10) rokov. Platnosť domén zaregistrovaných 29. februára vždy skončí 28. februára.

Príklad:

Situácia po 15. septembri 2014 (v prípade nových domén zaregistrovaných od 15. septembra 2014)
Dátum registrácie = 15. januára 2015
Dátum uplynutia platnosti = 15. januára 2016 (= 15. január 2015 + 1 rok)

Blokované domény

Niektoré domény boli zablokované členskými štátmi EÚ alebo inštitúciami EÚ. Znamená to, že nemôžu byť zaregistrované.

Mnohé dvojpísmenové kódy krajín, ako napríklad BE pre Belgicko alebo DE pre Nemecko, boli taktiež zablokované. Zoznam blokovaných mien nájdete tu. Tento zoznam nie je úplný a neobsahuje blokované dvojpísmenové kódy krajín.

Rezervované domény

Niektoré domény .eu boli rezervované na ich používanie inštitúciami Európskej únie, niektorým z členských štátov EÚ, krajinou EHP, krajinou v prístupovej fáze k EÚ alebo združením EURid.

Ďalšie informácie nájdete v letáku rezervovaných mien a predpisov ES 1654/2005 a 560/2009.

Dodatok k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 874/2004, nájdete tu.

EURid má rezervované pre vlastné použitie nasledovné domény:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

 

V prípade, že nejaká firma (organizácia) alebo súkromná osoba majú záujem o registráciu rezervovanej domény, príslušný národný registračný orgán môže za určitých okolností aktivovať rezervovanú doménu v prospech žiadateľa. Viac sa dozviete v časti postup pri aktivácii rezervovaných domén.