Pravidlá pre domény

Prečítajte si, prosím, zmluvné podmienky  a zásady registrácie  týkajúce sa domén .eu a .ею (cyrilske písmo). Môžete si tiež prečítať viac o nariadeniach EÚ.

Modificări viitoare ale criteriilor de eligibilitate 

Noul Regulament .eu a fost publicat în data de 29 martie 2019 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noul Regulament va abroga Regulamentele anterioare și va intra în vigoare începând cu data de 13 octombrie 2022, cu excepția articolului 20, care introduce eligibilitatea cetățenilor UE rezidenți în terțe țări și care este aplicabil începând din data de 19 octombrie 2019. 

Articolul 20 al noului Regulament introduce criteriile de eligibilitate actualizate. Începând cu data de 19 octombrie 2019, înregistrarea numelor de domeniu .eu poate fi solicitată de oricare dintre următoarele persoane:

 • un cetățean UE, indiferent de rezidență;
 • o persoană fizică fără cetățenie UE, rezidentă într-un Stat Membru;
 • o societate înființată în UE; sau
 • o organizație înființată în UE, fără a aduce atingere aplicării legislației naționale. 

Keď si budete vyberať doménu, ktorú si chcete zaregistrovať, myslite na tieto pravidlá:

Povolené znaky a ich kombinácie

Klasické domény (nie IDN)

 • Písmená a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Vaša doména môže byť zaregistrovaná len pod koncovkou .eu.
 • Vaša doména nemôže začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Vaša doména nesmie mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne, pokiaľ pred týmito spojovníkmi nie sú znaky ‘xn’ a doména nemôže byť zmenená na platnú IDN doménu.

Domény so špeciálnymi znakmi (IDN)

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Unicode znaky z cyrilského, gréckeho a latinského písma. Ak chcete získať celý zoznam znakov, kliknite sem.
 • Vo Vašej doméne nemôžete kombinovať písmená rôznych abecied. Všetky znaky druhej úrovne (napr. časť pred koncovkou) musia pochádzať z jedného písma. Domény vytvorené v latinskom a gréckom písme dostávajú koncovku .eu, kým domény vytvorené len z cyrilského písma dostávajú koncovku .ею. Číslice 0 až 9 a spojovník sú súčasťou každého písma.
 • Vaša doména nemôže začínať ani končiť spojovníkom (-).
 • Vaša doména nesmie mať spojovník na treťom (3.) a štvrtom (4.) mieste súčasne.

Donény vytvorené len z číslic

 • Vašu doménu tvoria výhradne len číslice 0 až 9 a spojovník.
 • Vaša doména môže byť zaregistrovaná jak pod koncovkou .eu tak aj pod koncovkou .ею. 
   

Dĺžka domény a internacionalizované domény (IDN)

Vaša doména musí mať aspoň dva (2) znaky (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách), a to po konverzii veľkých písmen na malé a jej normalizácii. Ak si chcete zaregistrovať IDN, aplikujte toto pravidlo ešte predtým, ako konvertujete doménové meno na ACE string. Niektoré doménové mená sa považujú za prikrátke, i keď pozostávajú z dvoch znakov. Je to preto, lebo niektoré kombinácie dvoch znakov zodpovedajú jednému Unicode znaku.

Vaša doména nemôže byť dlhšia ako 63 znakov (bez koncovky .eu alebo jej variánt v iných abecedách) po konverzii veľkých písmen na malé a jej normalizácii. Ak si chcete zaregistrovať IDN doménu, aplikujte toto pravidlo po tom, ako konvertujete doménové meno na ACE string.

Stále platí, že prevody domén nebudú meniť dátum uplynutia platnosti, ale do registračného obdobia domény pridajú ďalší rok.

 

Skončenie platnosti domén .eu

Od 15. septembra 2014 už platnosť novo registrovaných domén .eu neskončí na konci mesiaca, ale na konci ich registračného obdobia, počítaného v rokoch od dátumu registrácie a v rozmedzí od jedného (1) do desiatich (10) rokov. Platnosť domén zaregistrovaných 29. februára vždy skončí 28. februára.

Pre domény zaregistrované do 15. septembra 2014 registrátori vybrali buď systém „nového“ dátumu uplynutia platnosti popísaného vyššie, alebo systém „starého“ dátumu uplynutia platnosti, kedy platnosť domén uplynie na konci mesiaca. Prednastavená možnosť, kedy platnosť domén uplynie na konci mesiaca, sa vzťahuje na domény zaregistrované do 15. septembra 2014, ktorých registrátori neuviedli svoje preferencie do 1. septembra 2014.

Stále platí, že prevody domén nebudú meniť dátum uplynutia platnosti, ale do registračného obdobia domény pridajú ďalší rok.

Príklad:

Nová situácia po 15. septembri 2014 (v prípade existujúcich domén zaregistrovaných do 15. septembra 2014)
Dátum registrácie = 15. januára 2014
Ak sa registrátor nerozhodol pre novú možnosť (t. j. uplatňuje sa prednastavený starý systém)
Dátum uplynutia platnosti = 31. januára 2015 (= 15. januára 2014 + posun do konca mesiaca (31. január) + 1 rok)
Ak sa registrátor rozhodol pre novú možnosť skončenia platnosti:
Dátum uplynutia platnosti = 15. januára 2015 (= 15. január 2014 + 1 rok)

Nová situácia po 15. septembri 2014 (v prípade nových domén zaregistrovaných od 15. septembra 2014)
Dátum registrácie = 15. januára 2015
Dátum uplynutia platnosti = 15. januára 2016 (= 15. január 2015 + 1 rok)

Blokované domény

Niektoré domény boli zablokované členskými štátmi EÚ alebo inštitúciami EÚ. Znamená to, že nemôžu byť zaregistrované.

Mnohé dvojpísmenové kódy krajín, ako napríklad BE pre Belgicko alebo DE pre Nemecko, boli taktiež zablokované. Zoznam blokovaných mien nájdete tu. Tento zoznam nie je úplný a neobsahuje blokované dvojpísmenové kódy krajín.

Rezervované domény

Niektoré domény .eu boli rezervované na ich používanie inštitúciami Európskej únie, niektorým z členských štátov EÚ, krajinou EHP, krajinou v prístupovej fáze k EÚ alebo združením EURid.

Ďalšie informácie nájdete v letáku rezervovaných mien a predpisov ES 1654/2005 a 560/2009.

Dodatok k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 874/2004, nájdete tu.

EURid má rezervované pre vlastné použitie nasledovné domény:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

 

V prípade, že nejaká firma (organizácia) alebo súkromná osoba majú záujem o registráciu rezervovanej domény, príslušný národný registračný orgán môže za určitých okolností aktivovať rezervovanú doménu v prospech žiadateľa. Viac sa dozviete v časti postup pri aktivácii rezervovaných domén.