Medzinárodné vzťahy

Odkedy EURid spravuje doménu .eu ako register, vždy sme sa zapájali do dialógu s medzinárodnou internetovou komunitou, aby sme sa tak spoločne delili o skúsenosti a znalosti v oblasti systému doménových mien (Domain Name System, DNS). Naše partnerstvá zahŕňajú:

Rada správcov európskych národných domén (CENTR)

CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) je nezisková organizácia európskych kódov TLD, ktorá reprezentuje záujmy správcov národných domén najvyššej úrovne. Jej cieľom je podporovať
a podieľať sa na rozvoji najvyšších štandardov a overených postupov v oblasti správy domén medzi registrami.

EURid sa aktívne zúčastňuje na Valných zhromaždeniach CENTR a jej sympóziách.

Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel (ICANN)

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) koordinuje funkcie Autority na prideľovanie čísel na internete (InternetAssigned Numbers Authority, IANA), ktoré majú kľúčový význam pre nepretržitosť operácií základného adresára na internete, ktorým je Systém doménových mien.

Na stretnutiach ICANN sa zúčastňujeme už od roku 2006, keďže sme sa v roku 2005 u ICANN akreditovali ako správca domény najvyššej úrovne .eu. V júni 2010 sme organizovali 38. stretnutie ICANN v Bruseli.

EURid je od roku 2009 tiež členom ccNSO (Country Code Name Supporting Organisation) a aktívne sa zapája do pracovných skupín týkajúcich sa procesov a politiky pre internacionalizované doménové mená a študijnej skupiny zaoberajúcej sa používaním národných a teritoriálnych domén. V 1. štvrťroku 2015 sa Giovanni Seppia stal predsedom pracovnej skupiny ccNSO pre stratégie a operačný plán.

V 1. štvrťroku 2015 EURid uzavrela s ICANN memorandum o porozumení na podporu overených postupov
a školení DNS na Strednom východe.

UNESCO

Signatári sa podieľajú na spoločných projektoch s cieľom podporovať viacjazyčnosť v kybernetickom svete
so špeciálnym zameraním na výskum a analýzu zavádzania internacionalizovaných doménových mien (IDN), prípravu spoločnej správy(správ) World Report o zavedení IDN, kooperáciu pri príprave spoločných podujatí, stretnutí a projektov, na ktorých sa budú zúčastňovať odborníci z rôznych odborných a akademických kruhov, priemyslu, ako aj iných medzinárodných, regionálnych a národných organizácií. Začiatkom roka 2013 EURid podpísala s UNESCO memorandum o porozumení.

Naše najnovšie spoločné správy sú dostupné v časti Publikácie tejto webovej stránky.

Fórum o riadení internetu (IGF)

Fórum o riadení internetu (Internet Governance Forum) je orgán OSN, ktorý združuje predstaviteľov rôznych záujmových skupín s cieľom diskutovať o otázkach verejnej politiky týkajúcich sa internetu. IGF je otvorené fórum a stretáva sa raz ročne na základe mandátu od Organizácie spojených národov.

Počas stretnutí IGF v rokoch 2011, 2012, 2013 a 2014 EURid v spolupráci s UNESCO organizoval semináre
o internacionalizovaných doménových menách. Vďaka nášmu predsedníctvu v pracovnej skupine CENTR-IGF sme účastníkov IGF tiež vzdelávali na tému národných domén najvyššej úrovne.

Európska letná škola o riadení internetu (Euro-SSIG)

Európska letná škola o riadení internetu (European Summer School on Internet Governance) pomáha študentom, akademikom či jednotlivcom pracujúcim v súkromnom alebo vládnom sektore lepšie pochopiť globálne riadenie internetu a nadobudnúť komplexné a štruktúrované vedomosti o jeho jednotlivých aspektoch.

Tento školský projekt podporujeme od jeho samotného začiatku v roku 2007 a pripravili sme viacero prednášok o združení EURid a doméne najvyššej úrovne .eu

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

RIPE NCC je nezávislá nezisková členská organizácia, ktorá podporuje infraštruktúru internetu prostredníctvom technickej koordinácie. Ako také je RIPE fórom otvoreným pre rôzne skupiny so záujmom
o problematiku Internetového protokolu (IP) v Európe a inde vo svete.

Zástupcovia združenia EURid z radov technikov sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach RIPE v celej Európe, kde sa zapájajú do pracovných skupín, ktoré diskutujú o kľúčovej technickej infraštruktúre internetu
a prezentujú technický vývoj a vývoj infraštruktúry domény .eu.

Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

EUIPO je Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo, ktorý je zodpovedný za riadenie ochranných známok EÚ a zapísaného dizajnu spoločenstva.

23-ho júna 2016, EUIPO a EURid podpísal dohodu, aby spojili svoje sily pri zvyšovaní povedomia o ochranných známkach a doménových menách. V máji 2019, v rámci spolupráce  EURid a EUIPO rozšírili svoje služby aj smerom k majiteľom ochranných známok Európskej únie (EUTM).
Táto spolupráca zdôrazňuje a poukazuje na neustálu snahu združenia EURid vytvoriť dôveryhodný a bezpečný online priestor pre majiteľov .eu, .ею a .ευ, konkrétne v tomto prípade s ohľadom na ochranu ich práv proti podvodom v prostredí ochranných známok.