Přeskočiť na hlavný obsah

Zásady Ochrany Osobných Údajov

V EURide kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. V našich Zásadách ochrany osobných údajov chceme  vám ujasniť, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako dlho ich spracúvame a ako si môžete uplatňovať svoje práva.

EURid je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov. 

Vyzývame vás dôkladne si prečítať tieto Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky registrácie, aby ste dobre porozumeli spôsobu, akým chránime vaše osobné údaje.

Vzťahujú sa na vás tieto zásady ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú, ak ste s nami boli v kontakte, buď ako individuálny držiteľ doménového mena .eu alebo jej variant v iných abecedách (ďalej len „Doménové meno“), ako osoba, ktorá pracuje pre niekoho, s kým máme zmluvný vzťah, alebo ako návštevník našich priestorov alebo webových stránok, prípadne inak (e-mailom alebo telefonicky, účasťou na našom podujatí atď.).

Osobné údaje môžeme zhromažďovať nasledovnými metódami: v rámci registrácie doménového mena prostredníctvom našej siete akreditovaných registrátorov; prostredníctvom vášho prihlásenia na my.eurid.eu a overenia platnosti vašej registrácie; e-mailu, telefónu; účasťou na podujatí, pomocou súborov cookie alebo iných technológií na sledovanie návštevníkov na našich webových stránkach; prostredníctvom komunikácie s  dodávateľmi alebo partnermi; prostredníctvom nástrojov na kontrolu prístupu alebo vyplnením formulára na našich webových stránkach či inými spôsobmi. Občas môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, aj keď ste si zaregistrovali doménové meno (iné ako Doménové meno) v inom registri prostredníctvom registrátora, ktorý vkladá vaše osobné údaje do nášho registračného systému. 

Aké osobné údaje o vás spracúvame?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, i) ktoré nám dobrovoľne poskytnete (napr. prostredníctvom online formulárov na našich webových stránkach, referencií...), ii) ktoré zhromažďujeme z vašich návštev našich priestorov, podujatí alebo webových stránok alebo prostredníctvom vášho používania našich produktov alebo služieb (napr. prihlásením sa na adrese my.eurid.eu).

V rámci našej podnikateľskej činnosti a s cieľom poskytovať vám kvalitné služby a zlepšovať naše služby tam, kde je to možné, môžeme o vás spracúvať tieto osobné údaje: vaše doménové meno(á), vaše doménové mená, váš jedinečný identifikačný alias, vaše meno a priezvisko, vašu (registrovanú) adresu, vaše telefónne číslo (čísla), vaše e-mailové adresy, vaše jazykové preferencie, organizácia, pre ktorú pracujete, krajinu vášho občianstva, registračné číslo vášho identifikačného dokladu, dobu platnosti vášho identifikačného dokumentu, obec vydávajúcu váš identifikačný dokument, číslo vášho bankového účtu, [vaše dátum narodenia], [vaše pohlavie], [vaše zvláštne postavenie], vašu IP adresa a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť.

Zhromažďujeme vaše osobné údaje od spoločnosti, prostredníctvom ktorej ste zaregistrovali svoje Doménové meno(á). Táto spoločnosť môže byť jedným z našich akreditovaných registrátorov1 alebo jedným z jeho predajcov, ktorý zhromažďuje vaše osobné údaje v mene EURidu.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely:

Aby sme dokázali ponúkať najlepšie možné služby pre vase doménové mená, musíme zhromažďovať osobné údaje súvisiace a registráciou Doménového mena. To nám tiež umožňuje v prípade potreby vás identifikovať a priamo kontaktovať v súvislosti s registráciou vášho Doménového mena.

Sme povinní viesť úplnú a presnú databázu všetkých zaregistrovaných Doménových mien. Účelom vyhľadávacieho nástroja WHOIS (https://whois.eurid.eu/sk/) je poskytovať presné a aktuálne informácie o technických a administratívnych kontaktných osobách spravujúcich Doménové mená2. Pomáha nám to pri vytváraní a udržiavaní dôveryhodného a bezpečnejšieho internetového prostredia. Vaše osobné údaje môžu byť navyše spracované na účely identifikácie s cieľom overiť platnosť vašej registrácie.

Vaše osobné údaje používame na udržiavanie a budovanie dlhodobých a udržateľných vzťahov a na plnenie zmluvného vzťahu, ktorý môžeme mať. Vaše osobné údaje používame na odpovedanie na vaše otázky a plnenie vašich požiadaviek a/alebo na zasielanie administratívnych informácií.

Vaše osobné údaje môžeme používať na dosahovanie súladu s platnými predpismi, na reagovanie na požiadavky alebo nároky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho bydliska alebo na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo našich subjektov.

Vaše osobné údaje môžeme používať na posielanie propagačných správ, marketingových, reklamných a ďalších informácií, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe rôznych právnych predpisov:

 • Spracovanie môže byť nevyhnutné na plnenie našich právnych povinností ako registra alebo ako prevádzkovateľa údajov.
 • Spracovanie môže byť nevyhnutné na plnenie vašej zmluvy s nami.
 • Spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich legitímnych záujmov, najmä: ekonomických, obchodných a finančných záujmov, kontinuity podnikania, zabezpečenia a dôvernosti informácií o zákazníkoch a produktov a zabezpečenia digitálnej a fyzickej infraštruktúry.
 • Vo výnimočných prípadoch môže byť naše spracovanie založené na vašom súhlase. 

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nikdy nikomu nepredávame. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa vaše osobné údaje môžu byť poskýtnuté nasledujúcim stranám:

Subjekty EURidu: V rámci činností spracovania na uvedené účely sa osobné údaje môžu zverejniť iným subjektom EURidu.

Európska komisia a príslušné inštitúcie alebo agentúry: Európska komisia menovala EURid za správcu registra domény najvyššej úrovne .eu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s Európskou komisiou alebo ktoroukoľvek príslušnou inštitúciou alebo agentúrou.

Poskytovatelia úschov a úložísk: Na zaručenie kontinuity nášho podnikania musíme ukladať a zálohovať všetky registračné údaje vrátane vašich osobných údajov. Na takúto úschovu, ukladanie a zálohovanie všetkých osobných údajov využívame poskytovateľov v Európskej únii.

Tretie strany: Vaše osobné údaje sa môžu z legitímnych dôvodov poskytnúť tretím stranám vrátane štátnych orgánov.

Výskumné inštitúcie: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inštitúciami na účely výskumu (štatistického alebo vedeckého). Robíme všetko preto, aby sa na ochranu vašich osobných údajov zaviedli správne technické a organizačné opatrenia.

Poskytovatelia služieb overovania identifikácie alebo služieb na zabránenie zneužívaniu: Aby sme predchádzali prípadom zneužívania registrácie Doménových mien poskytnutím neidentifikovaných, nesprávnych alebo zastaraných registračných údajov, môžeme využívať externých poskytovateľov na overovanie registračných údajov, ktoré ste uviedli.

Audítori: Na zabezpečenie správneho hodnotenia našich obchodných operácií môžu mať audítori prístup k vašim osobným údajom.

Poskytovatelia služieb podpory: Aby sme vám mohli neustále poskytovať podporu, môžeme ako poskytovateľov podpory využívať tretie strany. Na účely poskytovania primeranej podpory môžu mať takíto poskytovatelia prístup k vašim osobným údajom.

Keď zdieľame vaše osobné údaje, snažíme sa poučiť príjemcov, kde je to možné, aby vaše osobné údaje spracúvali v súlade s našimi pokynmi.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Pokiaľ sa vaša žiadosť nepovažuje za neprimeranú alebo neopodstatnenú, môžete vo vzťahu k svojim osobným údajom uplatňovať tieto práva:

 • Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch,
 • Máte právo požadovať kópiu všetkých údajov o sebe v štandardnom formáte,
 • Máte právo požadovať úpravu alebo opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne,
 • Máte právo požadovať obmedzenie určitých spracovateľských činností za určitých okolností,
 • Máte právo namietať voči určitým spracovateľským činnostiam,
 • Máte právo odvolať svoj súhlas, Máte právo za určitých okolností požadovať odstránenie svojich osobných údajov.
 • Ktorékoľvek zo svojich práv môžete jednoducho uplatniť vyplnením a odoslaním nášho online formulára.

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok v prípade, že vašu žiadosť budeme výhradne na základe nášho posúdenia považovať za neprimeranú.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu dozoru, keď sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak máte doménové meno .eu, prosíme vás, aby ste nám pomohli zachovávať bezpečnosť internetu tým, že vaše osobné údaje budú neustále presné, úplné a aktuálne. K svojim údajom môžete získať prístup a skontrolovať ich na adrese: https://my.eurid.eu/sk/auth/login/.

O svojich osobných údajoch sa môžete kedykoľvek informovať zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Kde a ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa ukladajú elektronicky aj manuálne v našich dátových centrách v Európskej únii. Proces ukladania zabezpečujú naši pracovníci aj tretie strany.  K údajom je možné získať prístup z našich kancelárií prostredníctvom vyhradených sieťových pripojení alebo na diaľku prostredníctvom overeného VPN pripojenia.

Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu dlhšie, než je to potrebné na účely, na ktoré sa vaše osobné údaje spracúvajú. Toto obdobie uchovávania sa líši podľa typu spracúvaných osobných údajov, účelu spracúvania a ďalších faktorov.

Keď ste držiteľ Doménového mena, vaše osobné údaje zachováme (10) rokov od chvíle keď sa stanú irelevantnými3.

Ak ste si doménové meno (iné ako Doménové meno) zaregistrovali v inom registri prostredníctvom registrátora, ktorý vkladá vaše osobné údaje do nášho registračného systému, vaše osobné údaje uchováme jeden (1) rok po registrácii.

Osobné údaje osôb, ktoré zhromažďujeme mimo rozsahu zmluvy v rámci našich obchodných aktivít, sa uchovajú, kým sa nestanú irelevantnými, čo je v zásade po jednom (1) roku.

Aké bezpečnostné opatrenia sa uplatňujú na ochranu vašich osobných údajov?

Neustále uplatňujeme a aktualizujeme naše bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a ďalších informácií pred neoprávneným prístupom, stratou, zničením alebo úpravami. Robíme všetko preto, aby sme zaručili, že všetky informácie sú uložené bezpečným spôsobom, a od našich poskytovateľov požadujeme uplatňovanie primeraných bezpečnostných opatrení.

Súbory cookie a iné technológie sledovania

Keď navštívite naše webové stránky, môžeme ukladať určité informácie vo vašich zariadeniach vo forme súborov cookie. Vyzývame vás, aby ste si pozorne prečítali naše zásady používania súborov cookie, kde sa dozviete, ako uplatňujeme alebo používame súbory cookie.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať akékoľvek práva podľa týchto zásad, kontaktujte naše oddelenie ochrany osobných údajov na adrese [email protected]
 


1 Zoznam všetkých akreditovaných registrátorov domén .eu možno nájsť na adrese: https://eurid.eu/sk/zaregistrujte-si-domenu-eu/najst-registratora/
2 Článok 12, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019.
3 Článok 2262 belgického občianskeho zákonníka.