Přeskočiť na hlavný obsah

Právne oznámenia

Všeobecné

Na návštevníkov webových stránok združenia EURid („webové stránky“) sa vzťahujú nasledujúce podmienky používania („Podmienky“). Pred používaním webových stránok si ich pozorne prečítajte. Prístupom k týmto webovým stránkam a ich používaním potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaný. Takisto súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy. Asociácia EURid si vyhradzuje právo priebežne dopĺňať tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky.

Tieto webové stránky prevádzkuje združenie EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgicko, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, neziskové združenie založená podľa belgického práva.

Používanie webových stránok

Webové stránky môžete používať iba na zákonné účely. Webové stránky nesmiete používať:

  • žiadnym spôsobom, ktorý porušuje platné vnútroštátne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy;
  • žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný, podvodný, prípadne má nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok;
  • žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, zablokovať, preťažiť alebo znehodnotiť akýkoľvek menný server združenia EURid, prípadne sieť (siete) pripojenú/é k tomuto serveru;
  • žiadnym spôsobom, ktorý predstavuje ohováranie, zneužívanie alebo porušovanie práv tretích strán;
  • používať žiadne materiály ani informácie vrátane obrázkov alebo fotografií, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje autorské práva, práva týkajúce sa ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek strany;
  • na úmyselný prenos, odosielanie ani odovzdávanie žiadnych materiálov, ktoré sú technicky škodlivé (vrátane, ale nie výhradne, počítačových vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb, poškodených údajov, prípadne iného škodlivého softvéru alebo škodlivých údajov).

Informácie na webových lokalitách

Združenie EURid spravuje tieto webové stránky s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o jej aktivitách. Akékoľvek informácie na webových stránkach sa poskytujú „tak, ako sú“. Napriek našej starostlivosti a maximálnemu úsiliu nemôže združenie EURid zaručiť, že informácie na webových stránkach budú úplné, presné a aktuálne. Žiadne informácie ani materiály zverejnené na webových stránkach nemajú predstavovať radu, na ktorú sa máte spoliehať. Združenie EURid sa výslovne vzdáva akejkoľvek zodpovednosti a povinnosti vyplývajúcej z používania týchto webových stránok, prípadne spoliehania sa na informácie zverejnené na týchto webových stránkach alebo ich používania akoukoľvek osobou. Ak tieto webové stránky obsahujú informácie o zákonoch, predpisoch alebo rozhodnutiach štátnych orgánov, od ich sprístupnenia na týchto webových stránkach mohli byť tieto informácie doplnené, odvolané alebo nahradené. Preto by ste sa mali spoliehať len na najnovšiu oficiálnu verziu zverejnenú príslušnými orgánmi.

Odkazy z týchto webových stránok na iné webové stránky

Informácie uvedené na týchto webových stránkach môžu obsahovať informácie a odkazy na tretie strany alebo webové stránky tretích strán. Takéto informácie tretích strán nevyjadrujú názor združenia EURid a odkazy na webové stránky tretích strán sa poskytujú len kvôli pohodliu. Združenie EURid sa nevyjadruje k takýmto informáciám ani webovým stránkam tretích strán a nemôže za ich obsah niesť zodpovednosť.

Osobné údaje

Združenie EURid sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Preberite našo politiko o zasebnosti.

Práva duševného vlastníctva

Všetky materiály uvedené na webových stránkach sú chránené autorskými právami alebo inými právami duševného vlastníctva a sú vlastníctvom združenia EURid alebo sa jej poskytujú na základe licencie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu združenia EURid nesmiete žiadny z týchto materiálov používať, ukladať (s výnimkou prípadov potrebných na zobrazenie obsahu webových lokalít), reprodukovať, upravovať, distribuovať, predávať ani inak prenášať.

Rozhodujúci právny poriadok a jurisdikcia

Tieto Podmienky a webové stránky sa riadia a interpretujú podľa belgického práva s výnimkou ustanovení týkajúcich sa kolízie právnych princípov. V prípade sporu budú mať výlučnú jurisdikciu súdy mesta Brusel.