Ga naar hoofdpagina

Regels voor domeinnamen

Gelieve de Algemene Voorwaarden te lezen met betrekking tot domeinnamen onder de .eu, .ею (Cyrillisch schrift) of .ευ (Grieks schrift) – extensies. Eveneens de nieuwe .eu-verordening (2019/517) m.b.t. de wijziging en intrekking van Verordening 733/2002 en de intrekking van Verordening 874/2004.

Geschiktheidscriteria

De registratie van een .eu-domeinnaam en zijn varianten in andere scripts, kan worden aangevraagd door:

 • Een burger van een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, ongeacht zijn woonplaats;
 • Een natuurlijke persoon die geen burger van een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, maar die inwoner is in een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
 • Een onderneming die is gevestigd in een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
 • Een organisatie die is gevestigd in een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het nationale recht.

Beschikbaarheid van een domeinnaam

Voordat u een domeinnaam registreert, kunt u op onze webgebaseerde WHOIS controleren of uw gewenste domeinnaam beschikbaar is. Een domeinnaam is beschikbaar voor registratie op voorwaarde dat:

- hij niet reeds geregistreerd is;

- hij niet gereserveerd of geblokkeerd is of bij het register bekend staat als "niet registreerbaar";

- hij geen deel uitmaakt van een homogliefbundel.

Volledige en nauwkeurige registratiegegevens

De registratie of verlenging van uw domeinnaam kan enkel gebeuren via een geaccrediteerde Registrar.

Uw domeinnaamregistratie wordt pas als volledig beschouwd als de volgende gegevens bij de registratie worden verstrekt:

- Uw volledige naam of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt. Indien er geen organisatienaam wordt opgegeven, bent u als individu de houder van de domeinnaam. Indien een organisatienaam wordt opgegeven, is de organisatie als rechtspersoon de domeinnaamhouder;

- uw volledig adres (of het adres van de organisatie die u vertegenwoordigt)

- Een indicatie van uw land van burgerschap, indien u een burger bent van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, maar niet woonachtig bent in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen;

- Uw e-mailadres;

- Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;

- Uw gewenste domeinnaam;

- Uw voorkeurstaal voor communicatie

U moet een werkend e-mailadres opgeven om berichten van ons en/of een ADR-aanbieder te kunnen ontvangen. Als het opgegeven adres niet functioneert, zijn wij gerechtigd uw domeinnaam in te trekken.

Als uw contactgegevens veranderen, moet u contact opnemen met uw registrar om uw gegevens onmiddellijk bij te werken. Het is niet mogelijk om uw registratiegegevens rechtstreeks bij ons bij te werken.

U kunt te allen tijde uw registratiegegevens controleren door in te loggen op mijn.eurid.eu.

Preventie van misbruik

De registratie van uw domeinnaam kan te allen tijde worden onderworpen aan een verificatie van uw registratiegegevens en/of aanvullende veiligheidscontroles. Een verificatie kan worden aangevraagd voordat of nadat uw domeinnaam functioneert en opgenomen is in de .eu-, .ею- of .ευ-zone. Lees hier meer over op onze toegewijde pagina over het Data Quality en Know Your Customer-project.

Houd bovendien rekening met deze regels wanneer u beslist een .eu-domeinnaam (en zijn varianten in andere scripts) te registreren:

Toegestane tekens en combinaties

Klassieke domeinnamen (geen IDNs) bestaan uit:

 • Lettertekens a tot z
 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Kunnen enkel geregistreerd worden met de .eu-extensie.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken.
 • Kunnnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde.

IDN-domeinnamen bestaan uit:

 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Unicode karakters uit het Cyrillisch, Grieks of Latijns schrift. Klik hier voor een volledige lijst van alle toegestane karakters.
 • Het gebruik van verschillende scripts in éénzelfde domeinnaam is niet toegestaan. Alle lettertekens in het tweede niveau (met name het gedeelte voor de extensie) dienen uit hetzelfde schrift te komen. Domeinnamen met Latijnse lettertekens krijgen de .eu-extensie, domeinnamen met Cyrillische lettertekens krijgen de .ею-extensie en domeinnamen met Griekse lettertekens krijgen de .ευ-extensie. De cijfers 0 tot 9 en het koppelteken maken deel uit van elk script.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken (-).
 • Kunnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde plaats, tenzij de eerste twee tekens ‘xn’ zijn en de domeinnaam geconverteerd kan worden naar een geldige IDN.

Domeinnamen die exclusief uit cijfers bestaan:

 • Bestaan enkel uit de cijfers 0 tot 9 en het koppelteken.
 • Kunnen geregistreerd worden met de .eu-extensie,de .ею-extensie en de .ευ-extensie.

Lengte van de naam en IDNs

Uw domeinnaam moet minimaal twee (2) tekens lang zijn (het voorvoegsels .eu of zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing voordat de domeinnaam omgezet werd naar een ACE-string. Bepaalde domeinnamen die twee tekens lang zijn, worden als te kort beschouwd. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat bepaalde combinaties met twee lettertekens eigenlijk één enkel Unicode-teken voorstellen.

Domeinnamen mogen maximaal 63 tekens lang zijn (de extensie .eu en zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing nadat de naam omgezet werd naar een ACE-string.

De (verlengbare) termijn van uw domeinnaamregistratie

De termijn gaat in op de registratiedatum van uw domeinnaam en varieert van één (1) tot tien (10) jaar, tenzij anders overeengekomen. De termijn wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar. Domeinnamen die op 29 februari geregistreerd worden, vervallen altijd op 28 februari.

Geblokkeerde namen

Overeenkomstig Verordening (EU) 2019/517 en Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1862 van de Europese Commissie zijn een aantal .eu-, .ею- en .ευ-domeinnamen geblokkeerd door EU-lidstaten of door IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Zij kunnen ook geblokkeerd zijn omdat zij ISO alpha-2-codes vormen, internationaal erkende tweelettercodes die naar landen en gebieden verwijzen.

Dit betekent dat deze domeinnamen niet kunnen worden geregistreerd. U kunt de lijst met geblokkeerde namen hier bekijken.

Reserved names

Overeenkomstig Verordening (EU) 2019/517 en Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1862 van de Europese Commissie zijn een aantal .eu-, .ею- en .ευ-domeinnamen gereserveerd voor gebruik door hetzij de EU-lidstaten, hetzij IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, EURid of de EU-Commissie.

Indien organisaties of personen een gereserveerde domeinnaam willen registreren, kan de respectieve nationale registratieautoriteit in uitzonderlijke omstandigheden overwegen de gereserveerde naam namens de aanvrager te activeren. Voor meer informatie kunt u de activeringsprocedure voor gereserveerde namen raadplegen.