Regels voor domeinnamen

Lees aandachtig de Bepalingen & Voorwaarden en het Registratiebeleid met betrekking tot .eu, .ею (Cyrillisch schrift) of .ευ (Grieks schrift) domeinnamen. U kunt ook meer lezen over de EU verorderingen.

Wijzigingen van de geschiktheidscriteria

De nieuwe Verordening (EU) 2019/517 is op 29 maart 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De nieuwe verordening trekt eerdere verordeningen in en treedt in werking met ingang van 13 oktober 2022, met uitzondering van artikel 20, dat bepaalt dat een Unieburger, ongeacht zijn verblijfplaats, in aanmerking komt voor de registratie van een .eu domeinnaam en zijn varianten in andere scripts. 

Artikel 20 van de Verordening introduceert de bijgewerkte criteria. Vanaf 19 oktober 2019 kan de registratie van .eu-domeinnamen, en zijn varianten in andere scripts, worden aangevraagd door:

 • een Unieburger, ongeacht zijn woonplaats;
 • een natuurlijke persoon die geen Unieburger is en die in een lidstaat woont;
 • een in de Unie gevestigde onderneming; of
 • een in de Unie gevestigde organisatie, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het nationale recht.

Neem ook volgende regels in acht wanneer u beslist welke domeinnaam u wenst te registreren.

Toegestane tekens en combinaties

Klassieke domeinnamen (geen IDNs) bestaan uit:

 • Lettertekens a tot z
 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Kunnen enkel geregistreerd worden met de .eu-extensie.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken.
 • Kunnnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde.

IDN-domeinnamen bestaan uit:

 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Unicode karakters uit het Cyrillisch, Grieks of Latijns schrift. Klik hier voor een volledige lijst van alle toegestane karakters.
 • Het gebruik van verschillende scripts in éénzelfde domeinnaam is niet toegestaan. Alle lettertekens in het tweede niveau (met name het gedeelte voor de extensie) dienen uit hetzelfde schrift te komen. Domeinnamen met Latijnse lettertekens krijgen de .eu-extensie, domeinnamen met Cyrillische lettertekens krijgen de .ею-extensie en domeinnamen met Griekse lettertekens krijgen de .ευ-extensie. De cijfers 0 tot 9 en het koppelteken maken deel uit van elk script.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken (-).
 • Kunnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde plaats, tenzij de eerste twee tekens ‘xn’ zijn en de domeinnaam geconverteerd kan worden naar een geldige IDN.

Domeinnamen die exclusief uit cijfers bestaan:

 • Bestaan enkel uit de cijfers 0 tot 9 en het koppelteken.
 • Kunnen geregistreerd worden met de .eu-extensie,de .ею-extensie en de .ευ-extensie.

Lengte van de naam en IDNs

Uw domeinnaam moet minimaal twee (2) tekens lang zijn (het voorvoegsels .eu of zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing voordat de domeinnaam omgezet werd naar een ACE-string. Bepaalde domeinnamen die twee tekens lang zijn, worden als te kort beschouwd. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat bepaalde combinaties met twee lettertekens eigenlijk één enkel Unicode-teken voorstellen.

Domeinnamen mogen maximaal 63 tekens lang zijn (de extensie .eu en zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing nadat de naam omgezet werd naar een ACE-string.

Vervaldatum .eu-domeinnamen

Sinds 15 september 2014 vervallen nieuw geregistreerde domeinnamen niet meer aan het einde van de maand, maar aan het einde van de registratieperiode. De registratieperiode wordt gerekend in jaren beginnend op de datum van registratie en heeft een duur van één (1) tot tien (10) jaar. Domeinnamen die op 29 februari geregistreerd worden, vervallen altijd op 28 februari.

Voorbeeld:

Situatie na 15 september 2014 (voor nieuwe domeinnamen geregistreerd na 15 september 2014)
Registratiedatum = 15 januari 2015
Vervaldatum = 15 januari 2016 (= 15 januari 2015 + 1 jaar)

Geblokkeerde namen

Sommige .eu-namen werden geblokkeerd door de EU-lidstaten of de instellingen van de EU. Dit betekent dat deze domeinnamen niet geregistreerd kunnen worden.

Verschillende landencodes met 2 letters, zoals BE voor België of DE voor Duitsland, werden eveneens geblokkeerd. De lijst van geblokkeerde domeinnamen vindt u hier. Deze lijst is niet volledig en bevat geen geblokkeerde landencodes.

Gereserveerde namen

Een aantal .eu-domeinnamen werden gereserveerd voor gebruik door een instelling van de EU, een EU-lidstaat, landen van de EER, landen in de EU toetredingsfase of door EURid.

Voor meer informatie over gereserveerde namen kan u onze brochure raadplegen alsook de Europese verordeningen 1654/2005 en 560/2009 te raadplegen voor meer informatie. Het corrigendum op de Europese verordening (EG) 560/2009 van 26 Juni 2009, als amendement op EU verordening (EG) 874/2004 kan u hier raadplegen.

Ingevolge de invoering van het IDNA2008 protocol werd de lijst van domeinnamen voorbehouden aan de Lidstaten geactualiseerd en toegevoegd aan Verordening 516/2015.

EURid heeft de volgende domeinnamen gereserveerd voor eigen gebruik:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Indien een organisatie of particulier een gereserveerde domeinnaam wenst te registreren, dan kan de bevoegde National Registration Authority overwegen om de domeinnaam, bij wijze van uitzondering, te activeren voor rekening van de aanvrager. Voor meer informatie kunt u de activatieprocedure voor gereserveerde namen raadplegen.