Ga naar hoofdpagina

Statuten

 

TITEL I. -- Benaming, zetel, duur, doel

 

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt opgericht voor onbepaalde duur en draagt de naam "European Registry for Internet Domains", afgekort "EURid".

 

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel topniveaudomeinen, en in het bijzonder het .eu topniveaudomein (en zijn varianten in andere scripts), te organiseren en te beheren en daarmee verbonden diensten te leveren. De vereniging handelt in het algemeen belang en op basis van de beginselen van kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed.

 

Art. 4. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

TITEL II. -- Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt en zal niet minder dan drie (3) bedragen.

 

Art. 6. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kunnen niet-commerciële rechtspersonen die pan-Europese belangen van de deelnemers aan het Internet-verkeer behartigen zich kandidaat stellen of door het bestuursorgaan uitgenodigd worden om lid te worden van de vereniging.

 

Art. 7. Kandidaat leden sturen hun gemotiveerde kandidatuur per e- mail of aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan onderzoekt de kandidatuur en beslist over de al dan niet aanvaarding met gewone meerderheid van stemmen. Het kandidaat lid wordt schriftelijk door de voorzitter van het bestuursorgaan op de hoogte gebracht van de beslissing, die niet verantwoord moet worden.

 

Art. 8. Door hun toetreding zelf onderschrijven de leden zonder voorbehoud de statuten, de policies en het intern reglement.

 

Art. 9. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

 

Art. 10 Elk lid betaalt een bijdrage, deze bijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuursorgaan. Het maximumbedrag van de bijdrage van ieder lid is twaalfduizend vijf honderd (12.500) EUR per jaar per lid.

 

Art. 11. Het staat de leden vrij om uit de vereniging te treden door de indiening van hun ontslag. Het ontslag wordt per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging gestuurd ter attentie van de voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de ontvangst van het schrijven of zoals beslist door het bestuursorgaan, en mits alle verbintenissen als lid zijn voldaan.

Elk lid dat de door hem verschuldigde bijdragen niet heeft betaald, zal als ontslagnemend worden beschouwd dertig (30) dagen na ontvangst van de aangetekende brief van de voorzitter van het bestuursorgaan.

 

Art. 12. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden indien dit werd aangegeven in de oproeping en nadat het lid werd gehoord. De uitsluiting kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering wanneer twee-derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van twee-derde (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

 

 

TITEL III. -- Algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die elk één stem hebben. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid en elk lid kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.

 

Art. 14. De bevoegdheden van de algemene vergadering worden door de wet en deze statuten bepaald en omvatten:

 

1° de statutenwijziging;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

6° de ontbinding van de vereniging;

7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Alle andere bevoegdheden worden volgens artikel 27 toegekend aan het bestuursorgaan.

 

 

Art. 15. Elk jaar zal minstens één (1) algemene vergadering plaatsvinden in de loop van het eerste semester van het kalenderjaar.

 

Art. 16. Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen of wanneer één-vijfde (1/5) van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient het bestuursorgaan binnen één (1) maand na dit verzoek de leden in kennis stellen van deze vergadering.

 

Art. 17. De uitnodiging tot de algemene vergadering zal ten laatste vier (4) weken vòòr de vergadering door het bestuursorgaan per brief of e-mail aan de leden worden verzonden. De uitnodiging bevat de agenda. De voorbereidende documenten worden op hetzelfde ogenblik op de daartoe bestemde website van de vereniging gepubliceerd.

De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan en zoals aangegeven in de uitnodiging. Elk onderwerp dat vòòr de algemene vergadering door ten minste twee (2) leden is voorgesteld of gesteund zal aan de agenda worden toegevoegd.

 

Art. 18. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

 

Art. 19. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter duidt een secretaris en twee (2) stemopnemers aan.

 

Art. 20. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of bij wet, worden de beslissingen, beperkt tot de agenda, genomen wanneer de helft (1/2) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Art. 21. De algemene vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht. De algemene vergadering kan slechts geldig over een statutenwijziging beslissen wanneer twee-derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is of, indien het een wijziging van het doel betreft, wanneer vier-vijfde (4/5) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Voor een statutenwijziging is steeds een twee-derde (2/3) meerderheid van de stemmen vereist en voor een wijziging van het doel is steeds een vier-vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen vereist.

 

Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. Het verslag wordt via elektronische weg bezorgd aan de leden. Uittreksels worden voor gelijkvormig afschrift ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee (2) bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Uittreksels worden bezorgd aan derden die erom verzoeken voor zover zij een geldig belang hebben. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, ter inzage van alle leden.

 

 

 

TITEL IV. – Het bestuursorgaan

Art. 23. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat uit minstens drie (3) en niet meer dan zeven (7) bestuurders bestaat. De bestuurders zullen een beleid inzake belangenconflicten naleven, zie art. 27.

 

Art. 24. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de leden in overeenstemming met het intern reglement. Een lid kan slechts één (1) kandidaat van zijn eigen organisatie voordragen. Voordrachten voor bestuurders en de voorzitter en/of de vice-voorzitter van het bestuursorgaan worden door een lid, via e-mail gericht aan de voorzitter, of naar de maatschappelijke zetel van de vereniging verzonden. Elke voordracht bevat de naam en de functie van de kandidaat.

 

Art. 25. Het mandaat van een bestuurder geldt voor een hernieuwbare termijn van maximum vier (4) jaar. Deze termijn begint onmiddellijk na de algemene vergadering tijdens dewelke de bestuurder werd benoemd en eindigt na afloop van de algemene vergadering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt, met uitzondering van de bepalingen van artikel 26 of zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Art. 26. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Art. 27. Het bestuursorgaan beschikt over alle bevoegdheden die door het wetboek van vennootschappen en verenigingen of door deze statuten niet aan de algemene vergadering zijn toegekend. Het bestuursorgaan kan een intern reglement opstellen met betrekking tot o.a. belangenconflicten, deugdelijk bestuur en vertrouwelijkheid. De laatste versie dateert van mei 2023.

 

Art. 28. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Het bestuursorgaan kan op eigen verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden gedeeltelijk aan een derde overdragen. Het bestuursorgaan zal voor dergelijke overdracht van zijn bevoegdheden schriftelijke instructies opmaken.

 

Art. 29. De bestuurders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, zonder enige persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen betreffende de verbintenissen van de vereniging.

 

Art. 30. Het bestuursorgaan vergadert ten minste vier (4) maal per jaar. Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders. De uitnodigingen worden ten minste een (1) week vóór de bijeenkomst via elektronische weg door de voorzitter verzonden. De uitnodiging bevat eveneens de agenda. Het bestuursorgaan kan alleen beslissen over de onderwerpen die in de agenda zijn opgenomen, tenzij unaniem anders beslist door alle bestuurders. Daarnaast kan het bestuursorgaan in dringende gevallen ook vergaderingen beleggen onder de vorm van teleconferenties mits inachtname van een kennisgeving via e-mail of telefoon vierentwintig (24) uren vòòr de vergadering en met opgave van de agenda.

 

Art. 31. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

 

Art. 32. Het bestuursorgaan is enkel geldig samengesteld wanneer meer dan de helft (1/2) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

Art. 33. Elke bestuurder kan zich op vergaderingen van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder en elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

 

Art. 34. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Alle stemmen worden mondeling uitgebracht, tenzij wanneer een bestuurder wenst dat de stemming geheim blijft.

 

Art. 35. Het bestuursorgaan kan specifieke comités oprichten waarvan zij de samenstelling, bevoegdheden en werking vaststelt in het intern reglement. Dergelijke comités zullen o.a. aan het bestuursorgaan advies verlenen over onderwerpen die aansluiten bij het doel van de vereniging.

 

 

Art. 36. De bestuurders worden vergoed voor redelijke kosten die ze maken voor het bijwonen van de vergaderingen van de comités, dit in overeenstemming met het onkostenbeleid. Daarnaast bepaalt de algemene vergadering de aanwezigheidsvergoeding voor de leden van de comités. De operationele kosten van de comités zal door de vereniging zelf worden gedragen.

 

Art. 37. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de bestuurders die erom verzoeken.

 

 

TITEL V. -- Ontbinding en vereffening

Art. 38. De vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden van een lid. Indien door uittreding van een lid, het aantal leden minder dan drie (3) zou bedragen, heeft de vereniging de mogelijkheid om de toestand te regulariseren binnen een termijn van één (1) jaar.

 

Art. 39. De algemene vergadering kan de vereniging slechts ontbinden wanneer vier-vijfde (4/5) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen over de ontbinding van de vereniging worden altijd genomen met een vier-vijfde (4/5) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

Art. 40. In geval van ontbinding zal het patrimonium worden overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk waarvan het doel zoveel mogelijk dit van de huidige vereniging benadert.

TITEL VII. -- Slotbepalingen

Art. 41. Voor wat niet werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd tot op heden.