Ga naar hoofdpagina

Statuten

 

TITEL I. -- Benaming, zetel, duur, doel

Art. 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht met de naam "European Registry for Internet Domains", afgekort "EURid".

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 4. De vereniging heeft tot doel topniveaudomeinen, en in het bijzonder het .eu (of zijn varianten in andere scripts) topniveaudomein, te organiseren en te beheren en daarmee verbonden diensten te leveren. De vereniging handelt in het algemeen belang en op basis van de beginselen van kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals het verwerven en beheren van onroerend goed.

Art. 5. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

TITEL II. -- Leden

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt en zal niet minder dan drie (3) bedragen.

Art. 7. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kunnen niet-commerciële rechtspersonen die pan-Europese belangen van de deelnemers aan het Internet-verkeer behartigen zich kandidaat stellen of door de raad van bestuur uitgenodigd worden om lid te worden van de vereniging.

Art. 8. Kandidaat leden sturen hun gemotiveerde kandidatuur per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur. Het strategisch comité onderzoekt de kandidatuur en beslist over de al dan niet aanvaarding met gewone meerderheid van stemmen. Het kandidaat lid wordt schriftelijk door de voorzitter van het strategisch comité op de hoogte gebracht van de beslissing, die niet verantwoord moet worden.

Art. 9. Door hun toetreding zelf onderschrijven de leden zonder voorbehoud de statuten en het huishoudelijk reglement.

Art. 10. Het staat de leden vrij om uit de vereniging te treden door de indiening van hun ontslag. Het ontslag wordt per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de vereniging gestuurd ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de ontvangst van het schrijven of zoals beslist door de raad van bestuur, en mits alle verbintenissen als lid zijn voldaan.

Elk lid dat de door hem verschuldigde bijdragen niet heeft betaald, zal als ontslagnemend worden beschouwd dertig (30) dagen na ontvangst van de aangetekende brief van de voorzitter van de raad van bestuur.

Art. 11. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering wanneer twee-derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van twee-derde (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 12. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 13. De bijdrage van de leden wordt ieder jaar vastgesteld door de raad van bestuur. Het maximumbedrag van de bijdrage van ieder lid is twaalfduizend vijf honderd (12.500) EUR per jaar per lid.

TITEL III. -- Algemene vergadering

Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die elk één stem hebben. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid en elk lid kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.

Art. 15. De bevoegdheden van de algemene vergadering worden door de wet en deze statuten bepaald en omvatten:

  • de wijziging van de statuten;
  • de verplaatsing van de maatschappelijke zetel;
  • de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
  • de benoeming en het ontslag van de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van bestuur;
  • de benoeming en het ontslag van de commissaris;
  • de kwijting van de bestuurders en de commissaris;
  • de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
  • het bepalen van de vergoedingen voor de leden van de comités;
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
  • de uitsluiting van leden.

Alle andere bevoegdheden worden volgens artikel 27 toegekend aan de raad van bestuur.

Art. 16. Elk jaar zal minstens één (1) algemene vergadering plaatsvinden in de loop van het eerste semester van het kalenderjaar.

Art. 17. Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen of wanneer één-vijfde (1/5) van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen één (1) maand na dit verzoek de leden in kennis stellen van deze vergadering.

Art. 18. De uitnodiging tot de algemene vergadering zal ten vroegste zes (6) en ten laatste vier (4) weken vòòr de vergadering door de raad van bestuur per brief of e-mail aan de leden worden verzonden. De uitnodiging bevat de agenda. De voorbereidende documenten worden op hetzelfde ogenblik op de daartoe bestemde website van de vereniging gepubliceerd.

De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vastgesteld door de raad van bestuur en zoals aangegeven in de uitnodiging. Elk onderwerp dat vòòr de algemene vergadering door ten minste twee (2) leden is voorgesteld of gesteund zal aan de agenda worden toegevoegd.

Art. 19. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter duidt een secretaris en twee (2) stemopnemers aan.

Art. 20. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of bij wet, worden de beslissingen, beperkt tot de agenda, genomen wanneer de helft (1/2) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en bij gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. De algemene vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht. De algemene vergadering kan slechts geldig over een statutenwijziging beslissen wanneer twee-derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is of, indien het een wijziging van het doel betreft, wanneer vier-vijfde (4/5) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslisssen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Voor een statutenwijziging is steeds een twee-derde (2/3) meerderheid van de stemmen vereist en voor een wijziging van het doel is steeds een vier-vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen vereist.

Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. Het verslag wordt via e-mail aan de leden verzonden. Uittreksels worden voor gelijkvormig afschrift ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder. Uittreksels worden bezorgd aan derden die erom verzoeken voor zover zij een geldig belang hebben. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, ter inzage van alle leden.

TITEL IV. -- Raad van bestuur

Art. 23. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur die uit minstens drie (3) en niet meer dan zeven (7) bestuurders bestaat. De leden zullen een beleid inzake belangenconflicten naleven, zie art. 27.

Art. 24. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de leden in overeenstemming met het huishoudelijk reglement. Een lid kan slechts één (1) kandidaat van zijn eigen organisatie voordragen. Voordrachten voor bestuurders en de voorzitter en/of de vice-voorzitter van de raad van bestuur moeten door een lid, via e-mail gericht aan de voorzitter, naar de maatschappelijke zetel van de vereniging worden verzonden. Elke voordracht bevat de naam en de functie van de kandidaat.

Art. 25. Het mandaat van een bestuurder geldt voor een hernieuwbare termijn van maximum vier (4) jaar. Deze termijn begint onmiddellijk na de algemene vergadering tijdens dewelke de bestuurder werd benoemd en eindigt na afloop van de algemene vergadering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt, met uitzondering van de bepalingen van artikel 26 of zoals voorzien in de VZW-wet.

Art. 26. Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, zal de algemene vergadering bij zijn eerstvolgende bijeenkomst een nieuwe bestuurder benoemen voor een nieuwe termijn, in overeenstemming met het huishoudelijk reglement.

Art. 27. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de VZW-wet of door deze statuten niet aan de algemene vergadering zijn toegekend. De bijdrage van de leden wordt ieder jaar vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen met betrekking tot o.a. belangenconflicten, deugdelijk bestuur en vertrouwelijkheid.

Art. 28. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. De raad van bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden gedeeltelijk aan een derde overdragen. De raad van bestuur zal voor dergelijke overdracht van zijn bevoegdheden schriftelijke instructies opmaken.

Art. 29. De leden van de raad van bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, zonder enige persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Art. 30. De raad van bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders. De uitnodigingen worden ten minste acht (8) dagen vóór de bijeenkomst via e-mail door de voorzitter verzonden. De uitnodiging bevat eveneens de agenda. De raad van bestuur kan alleen beslissen over de onderwerpen die in de agenda zijn opgenomen, tenzij unaniem anders beslist door alle bestuurders. Daarnaast kan de raad van bestuur in dringende gevallen ook vergaderingen beleggen onder de vorm van teleconferenties mits inachtname van een kennisgeving via e-mail of telefoon vierentwintig (24) uren vòòr de vergadering en met opgave van de agenda.

Art. 31. De raad van bestuur is enkel geldig samengesteld wanneer meer dan de helft (1/2) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslisssen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Art. 32. Elke bestuurder kan zich op vergaderingen van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder en elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

 

Art. 33. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Alle stemmen worden mondeling uitgebracht, tenzij wanneer een bestuurder wenst dat de stemming geheim blijft.

Art. 34. De raad van bestuur kan specifieke comités oprichten waarvan zij de samenstelling, bevoegdheden en werking vaststelt in het huishoudelijk reglement. Dergelijke comités zullen o.a. aan de raad van bestuur advies verlenen over onderwerpen die aansluiten bij het doel van de vereniging.

Art. 35. De leden worden vergoed voor redelijke kosten die ze maken voor het bijwonen van de vergaderingen van de comités. Daarnaast bepaalt de algemene vergadering de vergoeding voor de leden van de comités. De operationele kosten van de comités zal door de vereniging zelf worden gedragen.

 

Art. 36. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de bestuurders die erom verzoeken.

 

TITEL V. -- Strategisch Comité.

Art. 37. Er wordt een strategisch comité opgericht dat is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur en één (1) vertegenwoordiger van elk lid dat geen vertegenwoordiger heeft in de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft het recht om maximum drie (3) onafhankelijke leden voor het strategisch comité voor te dragen, die door de leden van het strategisch comité worden benoemd. Elk onafhankelijk lid van het strategisch comité is per definitie kandidaat voor de verkiezingen voor de raad van bestuur.

Art. 38. Het mandaat van een lid van het strategisch comité geldt voor een hernieuwbare termijn van maximum vier (4) jaar.

Art. 39. Het strategisch comité kan op eigen initiatief of op vraag van de raad van bestuur advies verlenen over onderwerpen die aansluiten bij het doel van de vereniging. Het strategisch comité behandelt en beslist over de aanvragen tot lidmaatschap van nieuwe kandidaat leden tot de vereniging.

Art. 40. Het strategisch comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Art. 41. Het strategisch comité zal minstens vier (4) maal per jaar vergaderen op uitnodiging van de voorzitter. De aanbevelingen van het strategisch comité worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden van het strategisch comité die erom verzoeken.

TITEL VI. -- Ontbinding en vereffening

Art. 42. De vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden van een lid. Indien door uittreding van een lid, het aantal leden minder dan drie (3) zou bedragen, heeft de vereniging de mogelijkheid om de toestand te regulariseren binnen een termijn van één (1) jaar.

 

Art. 43. De algemene vergadering kan de vereniging slechts ontbinden wanneer vier-vijfde (4/5) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze vereiste niet voldaan is, kan een tweede vergadering met een identieke agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beslisssen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen over de ontbinding van de vereniging worden altijd genomen met een vier-vijfde (4/5) meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

TITEL VII. -- Slotbepalingen

Art. 44. Voor wat niet werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar de VZW-wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd tot op heden.