Ga naar hoofdpagina

Privacybeleid

EURid hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy. Met dit Privacybeleid willen wij u graag informeren over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom en hoe lang wij die gegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

EURid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij vragen u om dit Privacybeleid en onze Bepalingen en Voorwaarden aandachtig te lezen zodat u goed begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Is dit Privacybeleid op u van toepassing?

Dit privacybeleid is op u van toepassing indien wij uw persoonsgegevens verwerken doordat u met ons contact opneemt als individuele houder van een domeinnaam geregistreerd onder het .eu topniveaudomein of zijn varianten in andere scripts (hierna de “Domeinnaam” genoemd), als medewerker van een partij met wie wij een contractuele relatie hebben, als bezoeker van onze kantoren of websites of op een andere manier (per e-mail of per telefoon, door uw aanwezigheid op één van onze evenementen, enz.).

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld:  door het registratieproces van uw Domeinnaam via ons netwerk van geaccrediteerde registrars, door de logs van uw Mijn.eu account en de verificatie van de juistheid van uw registratie, per e-mail, per telefoon, door uw aanwezigheid op een evenement, door het gebruik van cookies of andere technologie voor het volgen van de bezoekers van onze websites, door communicatie met onze leveranciers of partners, via een getuigenisclip  (testimonial), via toegangscontrole of door invulling van een formulier op onze websites of op enige andere wijze. Incidenteel kunnen wij uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer u een domeinnaam (anders dan “de Domeinnaam”) hebt geregistreerd bij een ander register via een registrar die uw persoonsgegevens in ons registratiesysteem invoert.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (i) die u vrijwillig aan ons verstrekt (bijv. via onze formulieren op onze website en testimonials), (ii) die wij verzamelen op basis van uw bezoek aan onze kantoren, evenementen of website(s) of door uw toegang en gebruik van onze producten of diensten (wanneer u bijv. inlogt op my.eurid.eu).

[In het kader van onze ondernemingsactiviteiten en met het oog op een goede dienstverlening aan u en de verbetering van onze diensten waar mogelijk, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: de domeinnamen waarover u het houderschap voert, uw uniek aliasnummer dat u ter identificatie toebedeeld wordt, uw voor- en achternaam, uw (geregistreerde) adres, uw telefoonnummer(s), uw voorkeur van taal, de organisatie waarvoor u werkt, het land waarvan u het staatsburgerschap geniet, het registratienummer van het document/de documenten waarmee u zich identificeert, de vervaldatum van het document/de documenten waarmee u zich identificeert, de gemeente die het document waarmee u zich identificeert uitgeeft, uw bankrekeningnummer, [uw geboortedatum], [uw geslacht], [uw bijzonder statuut], uw IP-adres en andere persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt

Verzamelen wij uw persoonsgegevens via het bedrijf waarbij u uw Domeinnaam hebt geregistreerd. Dit kan één van de door ons geaccrediteerde registrars1 zijn of één van hun partners (resellers) die uw persoonsgegevens namens EURid verzamelt.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Om voor uw Domeinnaam een optimale dienstverlening te kunnen leveren, moeten wij een aantal persoonsgegevens verzamelen voor zover deze relevant zijn voor de registratie van uw Domeinnaam. Dit stelt ons ook in staat om u te identificeren en rechtstreeks contact met u op te nemen met betrekking tot uw Domeinnaamregistratie, indien en zodra dit nodig is.

Wij zijn verplicht een volledige en nauwkeurige databank bij te houden met alle geregistreerde Domeinnamen. De WHOIS-zoekfaciliteit (https://whois.eurid.eu/nl/) is bedoeld om nauwkeurige en actuele informatie te geven over de  technische en administratieve contactpersonen die de Domeinen beheren2. Dit helpt ons om een betrouwbare en veiligere Internetomgeving te creëren en in stand te houden. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden voor identificatiedoeleinden teneinde de juistheid van uw registratie te valideren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het opbouwen en onderhouden van langdurige en duurzame relaties en voor de uitvoering van bestaande overeenkomsten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om antwoord te geven op uw vragen, te voldoen aan uw verzoeken en/of administratieve informatie aan u te sturen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken of eisen van publieke of overheidsinstanties (waaronder publieke en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf), of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of onze entiteiten te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om promotionele berichten, marketing, reclame en andere informatie die voor u van belang kan zijn aan u te sturen.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden verwerken:

 • De verwerking kan soms nodig zijn ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen als register of verwerkingsverantwoordelijke.
 • De verwerking kan nodig zijn om uw overeenkomst met ons uit te voeren.
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van onze rechtmatige belangen, onder andere: de economische, commerciële en financiële belangen, de ondernemingscontinuïteit, de beveiliging en geheimhouding van de informatie en producten van klanten en de beveiliging van de digitale en fysieke infrastructuur.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen onze verwerkingsactiviteiten op grond van uw toestemming plaatsvinden. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan iemand door. Voor zover dit door het toepasselijke recht wordt toegestaan, kunnen uw persoonsgegeven aan de volgende partijen worden verstrekt:

EURid-entiteiten: als onderdeel van de verwerkingsactiviteiten voor de bovengenoemde doeleinden kunnen er persoonsgegevens aan andere EURid-entiteiten worden verstrekt.

Europese Commissie en aanverwante instellingen of instanties: EURid is door de Europese Commissie benoemd als registerbeheerder van het .eu-ccTLD en zijn mogelijke varianten in andere scripts. Wij kunnen uw persoonsgegevens met de Europese Commissie of een aanverwante instelling of instantie delen.

Aanbieders van bewarings- en -opslagdiensten: Om de continuïteit van onze onderneming te waarborgen, moeten wij alle registratiegegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, opslaan en hiervan back-ups maken. Voor deze bewaring, opslag en back-up van alle persoonsgegevens maken wij gebruik van in de Europese Unie gevestigde aanbieders.

Derden: Uw persoonsgegevens kunnen voor legitieme doeleinden worden verstrekt aan derden, zoals overheidsinstanties.

Onderzoeksinstellingen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met instellingen die (statistisch of wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er goede technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Aanbieders van identificatieverificatie- of misbruikpreventiediensten: ter voorkoming van misbruik van Domeinnaamregistraties door de verstrekking van niet-geïdentificeerde, onjuiste of verouderde registratiegegevens, kunnen wij derden inschakelen om de door u verstrekte registratiegegevens te verifiëren.

Auditors: om een goede beoordeling van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen, kunnen auditors toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Aanbieders van helpdeskdiensten: om u doorlopend support te kunnen bieden, kunnen wij derden inschakelen die helpdeskdiensten leveren. Om u goede support te kunnen bieden, hebben dergelijke aanbieders toegang tot uw persoonsgegevens.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen, streven wij ernaar de ontvangers, waar mogelijk, opdracht te geven dat zij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies verwerken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Tenzij uw verzoek buitensporig of ongegrond wordt geacht, kunt u met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten uitoefenen:

 • U hebt het recht om informatie over uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • U hebt het recht om een kopie van al uw gegevens in een standaardformaat te vragen.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren, indien deze onjuist zijn.
 • U hebt het recht om een beperking van bepaalde verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden te vragen.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten.
 • U hebt het recht om uw toestemming in te trekken.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen.
 • U kunt uw rechten op eenvoudige wijze uitoefenen door ons online-formulier in te vullen en te versturen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een redelijke vergoeding te vragen wanneer uw verzoek buitensporig wordt geacht.

Daarnaast hebt u het recht om bij uw lokale toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is.

Als houder van een Domeinnaam kan u ons helpen het Internet veilig te houden door ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde juist, volledig en actueel zijn. Wij stellen u in staat om uw persoonsgegevens te beheren en deze te controleren op: https://my.eurid.eu/nl/auth/login/?next=/nl/.

U kunt ons altijd vragen stellen over uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar [email protected].

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens en hoe lang?

Uw persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig opgeslagen, zowel in eigen huis als door derden, in onze datacentra in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk vanuit onze kantoren via speciale netwerkverbindingen of op afstand door middel van een geauthentiseerde VPN-verbinding.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in dergelijke vorm dat identificatie mogelijk is gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze bewaartermijn verschilt al naar gelang het soort verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking en andere factoren.

Als houder van een Domeinnaam worden uw persoonsgegevens nog tien (10) jaar bewaard na het eindigen van onze contractuele relatie3.

Indien u een domeinnaam (anders dan “de Domeinnaam”) hebt geregistreerd bij een ander register via een registrar die uw persoonsgegevens in ons registratiesysteem invoert, worden uw persoonsgegevens één (1) jaar later uit onze systemen verwijderd. De persoonsgegevens van natuurlijke personen die wij verzamelen buiten de context van een overeenkomst in het kader van onze ondernemingsactiviteiten, worden gewist nadat zij irrelevant zijn geworden (in principe na één (1) jaar).

Welke beveiligingsmaatregelen worden er genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend door ons gehandhaafd en geactualiseerd om uw persoonsgegevens en andere informatie te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Wij stellen alles in het werk om te zorgen dat alle informatie veilig wordt opgeslagen en verlangen van onze dienstverleners dat zij adequate beveiligingsmaatregelen treffen.

Cookies en andere traceertechnologieën

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie op uw apparatuur opslaan in de vorm van een cookie. Wij vragen u om ons cookiebeleid aandachtig te lezen, zodat u goed begrijpt hoe wij cookies toepassen of gebruiken.

CONTACT

Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid of uw bovengenoemde rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons Privacy Office via [email protected]


1 De lijst met alle voor .eu geaccrediteerde registrars is te vinden op https://eurid.eu/nl/registreer-een-eu-domeinnaam/vind-een-registrar/.
2 Artikel 12, VERORDENING (EU) 2019/517 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 maart 2019.
3 Art. 2262 bis Belgisch Burgerlijk Wetboek.