Juridische kennisgeving

Algemeen

De onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) gelden voor bezoekers van de EURid-websites (de “Websites”). Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens de Websites te bezoeken. Door gebruik te maken van deze Websites verbindt u zich ertoe deze Voorwaarden na te leven en te aanvaarden en zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften te houden. EURid behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, uitsluitend naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande aankondiging periodiek te wijzigen. Indien u het niet eens bent met deze Voorwaarden, dient u de Websites niet te gebruiken.

Deze Websites worden beheerd door VZW European Registry For Internet Domains (“EURid”), Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, België, BTW-nummer BE0864.240.405, een organisatie zonder winstoogmerk naar Belgisch recht.

Gebruik van de Websites

U mag de Websites uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de Websites te gebruiken:

  • op enige manier die toepasselijke nationale of internationale wetgeving overtreedt;
  • op enige manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
  • op enige manier die derden belastert of beledigt of hun juridische rechten schendt.
  • op enige manier die de naamserver van EURid, het (de) hieraan verbonden netwerk(en) kan schaden, overbelasten, benadelen of onklaar maken;
  • om enig materiaal of enige informatie die via de Websites beschikbaar wordt gesteld, waaronder afbeeldingen en foto's, te gebruiken op een wijze die auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of overige eigendomsrechten van anderen schendt.
  • om opzettelijk materiaal te verzenden, sturen of uploaden dat technische schade toebrengt (waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, corrupte gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

Informatie op de Websites

EURid onderhoudt deze Websites om de informatie over haar activiteiten voor het publiek beter toegankelijk te maken. Alle informatie op deze Websites wordt geleverd in de zich alsdan bevindende toestand. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid en inspanningen, kan EURid niet garanderen dat de informatie op de Websites volledig, juist en actueel is. Informatie die of materiaal dat op de Websites is geplaatst, kan niet worden beschouwd als advies waarop men kan vertrouwen. EURid wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de Websites of het gebruik van op de Websites geplaatste informatie door wie dan ook. Wetten, voorschriften of besluiten van openbare instanties waarnaar in informatie op de Websites wordt verwezen, kunnen gewijzigd, ingetrokken of vervangen zijn sinds de informatie op de Websites werd geplaatst. U dient daarom enkel te vertrouwen op de nieuwste officiële versie zoals die door de betreffende instanties is gepubliceerd.

Links op de Websites naar andere websites

De op de Websites vermelde informatie kan informatie van derden bevatten, of links naar derden of websites van derden. Dergelijke van derden afkomstige informatie geeft niet de mening van EURid weer en links naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak voorzien. EURid heeft geen mening over, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de informatie van derden of hun website.

Persoonlijke gegevens

EURid neemt uw privacy ter harte. 
Hoewel de meeste informatie op deze website toegankelijk is zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, zult u soms worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Door deze informatie te geven, staat u EURid uitdrukkelijk toe uw persoonlijke gegevens op te slaan ten behoeve van het automatisch aanmaken van een gebruikersprofiel, klantenbeheer, marktonderzoek, en direct-mailingdiensten. In voorkomende gevallen zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen en eisen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die strikt gerelateerd zijn aan de dienstverlening van EURid, en zullen niet aan derden worden meegedeeld. 
U kunt op ieder moment bezwaar indienen bij EURid tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoelen. Tevens heeft u op ieder moment het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verbeteren, waar mogelijk via toegang tot het betreffende systeem, of door contact met EURid op te nemen. U kunt contact opnemen met EURid per email: legal at eurid dot eu of per post: EURid vzw – Juridische Afdeling, Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, België.

U wordt erop gewezen dat er een afzonderlijk privacybeleid van toepassing is op de houders van domeinnamen in alle beschikbare scripts (zie Bepalingen en Voorwaarden domeinnaamregistratie en het WHOIS-beleid inzake domeinnamen).

Automatisch verkregen niet-persoonlijke gegevens

EURid kan anoniem niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw browsertype, IP-adres, het operationele systeem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via welke u de Websites hebt bereikt of verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle materialen op de Websites zijn beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrecht(en) en zijn het eigendom van EURid of in licentie verstrekt aan EURid.
Het is niet toegestaan deze materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EURid te gebruiken, op te slaan (behalve indien dit noodzakelijk is om de inhoud van de Websites te kunnen bekijken), te reproduceren, aan te passen, te verspreiden, te verkopen of op andere wijze over te dragen.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze Voorwaarden en Websites worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, waarbij de wetsconflictenregels worden uitgesloten. Wanneer zich een geschil voordoet, is bij uitsluiting de rechtbank te Brussel bevoegd.