Domeno vardo WHOIS politika

Apibrėžimai

Nuostatose ir sąlygose ir (arba) ginčų sprendimo taisyklėse terminai yra pateikiami italic forma.

1 skirsnis. Privatumo politika

1.1. Asmeninių duomenų apdorojimas

Registruodamas domeno vardą ir sutikdamas su domeno vardo registracijos nuostatomis ir sąlygomis (toliau – nuostatos ir sąlygos), registrantas įgalioja registrą apdoroti asmeninius ir kitus duomenis, reikalingus domeno vardų sistemos veikimui. Registrantas aiškiai sutinka, kad registras gali naudoti tokius duomenis sistemos valdymui (tokie duomenys apima domeno vardo priskyrimą, domeno vardo perdavimą naujam registrantui, vieno domeno vardo arba jų paketo perdavimą naujam registratoriui) ir perduoti duomenis trečiosioms šalims, bet tik:

 • po vienareikšmio registranto sutikimo
 • tai daryti nurodo valstybės įstaiga, atliekanti teisėtas užduotis,
 • pareikalavus nuostatų ir sąlygų 16 skirsnyje nurodytam ADR paslaugų teikėjui arba
 • kaip numatyta šio dokumento 2 skirsnyje (WHOIS peržiūra).

Registrantas turi teisę gauti savo duomenis ir susitarti dėl jų keitimo, jei juose yra klaidų.

Registrantas turi nedelsdamas per registratorių informuoti registrą apie visus vardo, adreso, elektroninio pašto adreso, telefono ir fakso numerių pasikeitimus. Jei registras neinformuojamas arba pavėluotai informuojamas apie tokius pasikeitimus, gali būti nutraukta registracijos sutartis.

Siekiant užtikrinti registracijos duomenų tikslumą, kaip reikalauja reglamentas (-ai) ir dėl kitų administracinių priežasčių, registras gali įtraukti duomenų apdorotojus ir subrangovus duomenų apdorojimui, kurie apdoros registranto asmeninius duomenis, esančius registro registracijų duomenų bazėje, tai bus vykdoma visada tik registro vardu ir laikantis registro nurodymų.

1.2. Vidiniam naudojimui surinkta informacija

Toliau nurodyti asmeniniai duomenys bus renkami vidiniam naudojimui registre (nebent jie yra prieinami naudojantis 2 šio dokumento skirsnyje numatytoje WHOIS peržiūros galimybėje):

 • pilnas registranto vardas;
 • už techninius klausimus atsakingo asmens kontaktinis vardas;
 • pašto adresas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • fakso numeris (nebūtina);
 • ADR procedūrų kalba, kaip nurodyta ginčų sprendimo taisyklių 3 pastraipos (a) punkte.

Informacija turi būti pateikta apie registrantą, registre neregistruojama informacija apie asmens arba subjekto registratorių, įgaliotinį arba atstovą, kurie neatitinka bendrųjų tinkamumo kriterijų.

2 skirsnis. Whois peržiūros galimybė

2.1. Įvadas

Viešosios tvarkos taisyklėse reikalaujama, kad registras suteiktų WHOIS peržiūros galimybę; kad įvedus .eu domeno vardą vienu iš galimų raštu, būtų galima rasti domeno vardo registraciją administruojančio administracinio ir techninio personalo kontaktinę informaciją.

Kai domeno vardas yra užregistruotas, su tokia registracija susijusi informacija yra saugoma WHOIS duomenų bazėje pagal toliau nustatytas taisykles. Į surinktą informaciją įeina registranto kontaktinė informacija, informacija apie susijusį registratorių ir vardų serverius, kuriems registras skiria aptarnauti domeno vardus, kaip aprašyta toliau, 2 skirsnio 4 dalyje.

Atidarius registro interneto svetainę ir įvedus domeno vardą WHOIS peržiūroje, galima pagal toliau nustatytas taisykles gauti informacijos apie įvestą vardą ir registrantą.

Registruojant domeno vardą prašoma, kad registrantas sutiktų su registro nuostatomis ir sąlygomis, pagal kurias registrui suteikiamas leidimas savo interneto svetainėje pateikti kai kuriuos asmeninius duomenis kartu su kita technine informacija, kad būtų užtikrinamas domeno vardų sistemos skaidrumas.

2.2. Paskirtis

Šios WHOIS duomenų bazės paskirtis, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2004 16 straipsnio pirmoje pastraipoje, yra teikti techniniu ir administraciniu požiūriu tikslią bei naujausią kontaktinę informaciją, susijusią su domeno vardų administravimu pagal.

Jei registre turima melaginga, neteisinga ar pasenusi informacija, registrantas bus nepasiekiamas ir gali prarasti vardą. Sąmoningai pateikdamas netikslią informaciją registrantas taip pat pažeistų nuostatas ir sąlygas, o tai taip pat gali baigtis domeno vardo praradimu.

2.3. Fizinių ir juridinių asmenų identifikavimas

Prašantieji įregistruoti .eu domeno vardą vienu iš galimų raštu privalo per akredituotą registratorių pateikti tam tikrą informaciją. Registranto vardui skirti du laukai: pirmasis yra „Vardas“, antrasis – „Įmonė“. Galima užpildyti abu laukus arba tik lauką „Vardas“.

Jei užpildomas tik pirmasis laukas, manoma, kad registracija atliekama privataus (fizinio) asmens.

Jei užpildomas laukas "Įmonė", manoma, kad ta įmonė ir yra registrantas. Taip užtikrinama, kad įmonės domeno vardo negalėtų "paimti įkaitu" darbuotojas, kuris netikėtai išeina iš įmonės arba yra atleidžiamas ir mėgina perduoti arba sunaikinti domeno vardą ar susieti jį su kita interneto svetaine per valdantįjį atstovą.

2.4. WHOIS skelbiama informacija

Visi registrantai privalo sutikti su nuostatomis ir sąlygomis, kuriomis registrantas įgalioja registrą skelbti tam tikrus asmeninius duomenis.

 • Kai registrantas yra juridinis asmuo arba kitokios formos organizacija
  Registras paprastai WHOIS skelbia tokią informaciją:
  1. Registranto vardas, adresas, telefono ir fakso numeris;
  2. už techninius klausimus atsakingas kontaktinis asmuo;
  3. registranto el. pašto adresas;
  4. ADR procedūrų kalba, kaip nurodyta ginčų sprendimo taisyklių 3 pastraipos (a) punkte;
  5. techniniai duomenys (pvz., domeno vardo arba vardų serverių būsena).
 • Kai registrantas yra fizinis asmuo

Jei registrantas yra privatus (fizinis) asmuo, skelbiama kontaktinė registranto informacija ribojasi elektroninio pašto adresu, nebent jis pageidauja kitaip.

Domeno vardo prašančius fizinius asmenis jų registratoriai aiškiai informuos apie galimybę susikurti ir naudoti specialų veikiantį el. pašto adresą, skirtą skelbimui WHOIS, kaip alternatyvą savo asmeniniam el. pašto adresui.

Visa kita surinkta informacija bus saugoma tik vidiniam naudojimui pagal šio dokumento 1 skirsnio 2 dalį. Ši informacija nebus atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus pagal šio dokumento 2 skirsnio 6 dalį.

2.5. Piktnaudžiavimo WHOIS duomenimis prevencija

Prie WHOIS duomenų galima prisijungti tik įvedus tekstinę komandą arba naudojantis žiniatinkliu. Tekstinėje WHOIS peržiūroje pateikiama tik techninė informacija, kuri nėra konkrečiai susijusi su registrantu.

Tam, kad nebūtų piktnaudžiaujama žiniatinklyje esančios WHOIS peržiūroje esančiais asmeniniais duomenimis, registras atlieka tokius veiksmus:

 • Kiekvienam, kuris pateikia WHOIS užklausą, duodamas automatiškai sudaromas atsitiktinis kodas, kuris turi būti įvestas prieš gaunant atsakymą į pateiktą užklausą. Kodo pateikimas paveikslėlio, o ne teksto pavidalu užkirs kelią lengvam sistemos automatizavimui duomenims gauti.
 • El. pašto adresai ir, jei paskelbta, pašto adresai, telefonų ir faksų numeriai rodomi kaip paveikslėliai, o ne kaip tekstas; todėl sunku automatizuoti duomenų gavimą.
 • Nebus galima paieška pagal daugelį kriterijų ir kitos paieškos galimybės pagal vardą, el. pašto adresą, adresą, fakso arba telefono numerius.
 • Visi, WHOIS duomenų bazėje norintys pateikti užklausą, pirmiau turės perskaityti ir sutikti su "WHOIS teisiniu pareiškimu bei nuostatomis ir sąlygomis", kur naudotojas informuojamas, kad:
  1. WHOIS paslaugos teikiamos tik informavimo tikslais;
  2. pateikdamas užklausą, naudotojas sutinka informacijos nenaudoti:
   • nepageidaujamiems komerciniams pranešimams arba kitiems prašymams siųsti el. paštu ar kitu būdu, leisti, suteikti teisę arba remti tokių pranešimų siuntimą;
   • jokiai tikslinei reklamai;
   • kokiu nors būdu trukdyti registrantams, siunčiant jiems pranešimus.

Apsisaugant nuo duomenų išgavimo (angl. data mining) naudojant teksto komandos metodą daugiausia 60 domeno vardų 60 sekundžių bėgyje galima išrinkti naudojant tą patį IP adresą.

2.6. Asmeninių duomenų atskleidimas

Trečiosios šalys gali turėti teisėtų priežasčių reikalauti, kad būtų atskleisti fizinių asmenų asmeniniai duomenys, nepaskelbti WHOIS, tačiau registre naudojami vidiniams tikslams pagal šio dokumento 1 skirsnio 2 dalį.

Trečioji šalis turi atskirai paprašyti atskleisti šiuos duomenis, užpildydama prašymo blanką ir:

 • nurodyti ir pagrįsti teisėtas prašymo priežastis;
 • perskaityti ir sutikti su atsisakymo forma, kurioje reikalaujama, kad trečioji šalis informacijos nenaudotų kitiems tikslams, išskyrus tuos, kurie pagrįsti anksčiau paminėtomis priežastimis;
 • atskleisti savo pilną pavadinimą ir adresą (įskaitant el. pašto adresą, telefono ir fakso numerį bei įmonės numerį, jei trečioji šalis yra juridinis asmuo).

Priėjimo prie duomenų prašančiai trečiajai šaliai priėjimas prie prašomų duomenų būtų suteikiamas tik jei ji tenkina visus reikalavimus arba jei registrui suteikti tokią prieigą nurodo Europos Sąjungoje veikianti teisminė institucija.

Registras turi teisę pradėti atitinkamą teisminį procesą prieš bet kokią šį skirsnį pažeidusią trečiąją šalį.

2.7. Interneto prieiga

Žiniatinklyje bus taikomos specialios prieigos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad regos negalią turintys asmenys turėtų tokią pat prieigą prie WHOIS informacijos.

Automatiškai sudaromas atsitiktinis kodas, kurį reikia įvesti prieš gaunant atsakymą į užklausą, bus pateikiamas dviejų atsitiktinių spalvų deriniu; taip bus palengvinama prieiga spalvų neskiriantiems naudotojams.

Visi regos negalią turintys naudotojai gali iš Registro prašyti specialaus slaptažodžio, kad galėtų gauti duomenis nerinkdami atsitiktinio kodo, o el. pašto adresus gauti paprasto teksto, o ne paveikslėlio, pavidalu.

Kad būtų užkirstas kelias "duomenų gavimui" naudojant specialų slaptažodį, per dieną gali būti gaunama daugiausia 100 domeno vardų.

Regos negalią turintys naudotojai registrui turės pateikti negalią patvirtinantį pažymėjimą. Toks pažymėjimas registrui gali būti nusiųstas paprastu arba el. paštu; jį turėtų išduoti atsakinga institucija. Specialaus slaptažodžio prašančio naudotojo el. pašto adresas bus įtrauktas į specialaus slaptažodžio prašymą, ir naudotojas slaptažodį gaus el. paštu.

Registras turi dirbti su tokiais prašymais laikydamasis konfidencialumo reikalavimų ir trečiosioms šalims neperduoti jokios informacijos.