Domain név WHOIS kereső

Definíciók

A Használati feltételek és/vagy a jogvitarendezési szabályai c. dokumentumokban meghatározott feltételeket jelen szövegben nagy kezdőbetűvel jelezzük.

1. rész: a személyes adatok védelme

1.1. Személyes adatok feldolgozása

A Domainnév regisztrációjával és a domainnév használati feltételeinek ("Használati feltételek") elfogadásával a Bejegyzést kérő személy feljogosítja a Nyilvántartót arra, hogy a domainnév rendszer működtetéséhez szükséges személyes és egyéb adatait feldolgozza. A Bejegyzést kérő személy fenntartás nélkül elfogadja, hogy az Nyilvántartó az adatokat a rendszer működtetésére használhatja (melybe beleértendő a Domainnév létrehozása, a Domainnév átruházása új Regisztrátorra kérő személyre, egy Domainnév vagy Domainnevek portfóliójának átruházása új Regisztrátorra), és kiadhatja azokat egy harmadik személynek, de kizárólag:

 • a Bejegyzést kérő személy egyértelmű beleegyezésével
 • akkor, ha arra közhatóság törvényes működése részeként adott parancsot,
 • a Használati feltételek 16. szakaszában hivatkozott ADR eljárást folytató testület kérésére vagy
 • jelen dokumentum 2. szakaszában ("WHOIS" keresőszolgáltatás) leírtaknak megfelelően.

A Bejegyzést kérő személynek jogában áll személyes adataihoz hozzáférni és szerkeszteni azokat, amennyiben hibásnak találja az adatokat.

A Bejegyzést kérő személynek azonnal értesítenie kell az Nyilvántartót a Regisztrátor igénybevételével, ha neve, címe, elektronikus levélcíme, telefon- vagy faxszáma megváltozik. A fenti változtatások a Nyilvántartó felé történő bejelentésének elmulasztása vagy késedelme a regisztrációs szerződés megszűnését vonhatja maga után.

A rendeletekből kifolyólag a regisztrációs adatok pontosságának bebiztosítása céljából, és más adminisztratív célból a Nyilvántartó adatfeldolgozókat és kiegészítő adatfeldolgozókat alkalmazhat. A Nyilvántartó adatbázisában szereplő személyes adatok feldolgozása kizárólag a Nyilvántartó megbízásából és a Nyilvántartó használatára történik.

1.2. Belső használatra gyűjtött adatok

A Nyilvántartó a következő személyes adatokat személyes használatra gyűjti be (hacsak a jelen dokumentum 2. szakaszában leírtaknak megfelelően nem teszi azokat hozzáférhetővé a "WHOIS" szolgáltatás részére):

 • a Bejegyzést kérő személy teljes neve;
 • technikai kapcsolattartó neve;
 • postai cím;
 • elektronikus levélcím;
 • telefonszám;
 • faxszám (opcionális);
 • az ADR eljárásokhoz használatos nyelv, a jogvitarendezési szabályok 3(a) bekezdésében hivatkozottak alapján.

Az adatok a Bejegyzést kérő személyre kell, hogy vonatkozzanak, nem pedig olyan személy vagy entitás Regisztrátorára, meghatalmazottjára vagy képviselőjére, mely nem felel meg az Általános alkalmassági feltételeknek.

2. rész: "WHOIS" keresőszolgáltatás

2.1. Bevezető

A Közérdekű szabályzat előírja, hogy az Iktatóhivatal létrehozzon egy „KI KICSODA” keresőszolgáltatást, melyben, a .eu kiterjesztésű Domainnevet, vagy annak más támogatott ábécében elérhető változatát begépelve, az adott Domainnévvel kapcsolatos adminisztratív és technikai kapcsolattartó személyek adatai megjeleníthetők.

Egy Domainnév regisztrációját követően az adott regisztrációhoz tartozó adatok az alábbiakban meghatározott szabályoknak megfelelően megtalálhatók a "WHOIS" adatbázisban. A begyűjtött adatok közé tartoznak a Bejegyzést kérő személy kapcsolattartási adatai, a folyamatban részt vevő Regisztrátorra és a névszerverekre vonatkozó részletek, mely utóbbiakat a Nyilvántartó a Domainnév fölötti jogosultsággal ruház fel, és melyek további meghatározását az alábbi, 2.4 szakasz tartalmazza.

A Nyilvántartó webhelyét felkeresve és a Domainnév begépelésével a "WHOIS" keresőszolgáltatásba, az alábbi meghatározott szabályok betartásával kikereshetők az adott Domainnévre és a Bejegyzést kérő személyre vonatkozó adatok.

Domainnév regisztrációja esetén a Bejegyzést kérő személy kötelessége elfogadni a Nyilvántartó által meghatározott Használati feltételeket, melyek feljogosítják a Nyilvántartót arra, hogy bizonyos személyi, illetve technikai adatokat hozzáférhetővé tegyen webhelyén annak érdekében, hogy átláthatóvá tegye a Domainnév rendszer működését.

2.2. Cél

A "WHOIS" adatbázis célja - amint az a Bizottsági rendelet (EC) 2004. április 28-án kelt 874/2004. számú rendeletének 16. cikkelyében is megtalálható –, hogy az ésszerűség határain belül pontos és időszerű technikai és adminisztratív kapcsolattartási adatok megadását biztosítsa arra vonatkozóan, hogy ki kezeli a Domainnevet.
Ha a Nyilvántartó hamis, nem megfelelő vagy nem időszerű adatokat tárol, a Bejegyzést kérő személy az adatok miatt nem érhető el, és elveszítheti a Domainnév tulajdonjogát. Amennyiben a Bejegyzést kérő személy szándékosan pontatlan adatokat nyújt be, a Bejegyzést kérő személy megszegi a Használati feltételeket, mely a Domainnév tulajdonjogának elvesztéséhez vezet.

2.3. A természetes személy és a jogi személy meghatározása

A .eu domainnév, vagy annak más támogatott ábécében elérhető változatánakbejegyzését kérő személynek a megbízott Iktatón keresztül bizonyos adatokat az Iktatóhivatal rendelkezésére kell bocsátania. A Bejegyzést kérő személy neve rovat két mezővel rendelkezik: Az első a „Név”, a második pedig a „Cégnév” mező. A Bejegyzést kérő személy mindkét mezőt, vagy csupán a „Név” mezőt is kitöltheti.

Amennyiben csak az első mezőt tölti ki, feltételezendő, hogy a Bejegyzést kérő személy magánszemély (természetes személy).

Amennyiben a Bejegyzést kérő személy kitölti a "Cégnév" mezőt is, a vállalat tekintendő a Bejegyzést kérő személynek. Ez biztosítja azt, hogy a vállalat Domainnevét nem "tulajdoníthatja el" egy alkalmazott, aki váratlanul megválik a cégtől, és megpróbálja átruházni vagy töröltetni a Domainnevet, vagy egy kezelési megbízott segítségével azt más webhelyhez csatolni.

2.4. A "WHOIS" adatbázisban közzétett adatok

Minden Bejegyzést kérő személy köteles elfogadni a Használati feltételeket, melyben a Bejegyzést kérő személy feljogosítja a Nyilvántartót, hogy bizonyos személyi adatait közzétegye.

 • Amennyiben a Bejegyzést kérő személy jogi személy vagy egyéb szervezet
  A Nyilvántartó általában az alábbi adatokat teszi közzé a "WHOIS" adatbázisban:
  1. a Bejegyzést kérő személy neve, címe, telefonszáma és faxszáma;
  2. technikai kapcsolattartó neve;
  3. a Bejegyzést kérő személy elektronikus levélcíme;
  4. az ADR eljárásokhoz használatos nyelv a jogvitarendezési szabályok 3(a) bekezdésében hivatkozottak alapján;
  5. technikai adatok (mint a Domainnév vagy a névszerverek státusza).
 • Amennyiben a Bejegyzést kérő személy természetes személy

Amennyiben a Bejegyzést kérő személy magánszemély (természetes személy), a Bejegyzést kérő személy kapcsolattartási adataiból csak az elektronikus levélcím lesz közzétéve, hacsak a Bejegyzést kérő személy nem rendelkezik másképp.

A domainnévért folyamodó természetes személyeket a Regisztrátor félreértést kizáróan tájékoztatja arról a lehetőségről, hogy kifejezetten a "WHOIS" adatbázisban történő közzétételhez a Bejegyzést kérő személy létrehozhat működő elektronikus levélcímeket ahelyett, hogy a személyes elektronikus levélcímét használná.

Minden más tárolt adat csak jelen dokumentum 1.2 szakaszában leírtaknak megfelelő belső használatra alkalmazható. Ezek az adatok csupán a jelen dokumentum 2.6 szakaszával összhangban adhatók ki harmadik személynek.

2.5. A "WHOIS" adatok helytelen felhasználásának megakadályozása

A "WHOIS" adatokhoz egy tisztán szöveges paranccsal vagy a webhely használatával lehet hozzáférni. A szöveges "WHOIS" keresőszolgáltatás csupán technikai információt tartalmaz, mely azonban nem kifejezetten a Bejegyzést kérő személyre vonatkozik.

Annak érdekében, hogy a web alapú "WHOIS" keresőszolgáltatásban hozzáférhető személyi adatok helytelen felhasználását megakadályozza, a Nyilvántartó a következő lépéseket teszi:

 • A "WHOIS" adatbázisban kérdést feltevő személy egy automatikusan létrehozott, véletlenszerű kódot kap, melyet be kell gépelnie, mielőtt választ kapna kérdésére. A kód képszerű, nem pedig szöveges megjelenítése megakadályozza, hogy automatizált rendszerek adathalászat céljából könnyen hozzáférhessenek az adatokhoz.
 • Az elektronikus levélcímek és, amennyiben megadták, a postai levélcímek, telefon- és faxszámok szintén képek formájában jelennek meg szöveg helyett, ezért megnehezítik az adatokhoz való automatikus hozzáférést.
 • Több szempont szerint történő keresések és egyéb, név, elektronikus levélcím, postacím, fax- vagy telefonszám alapú keresési szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.
 • A "WHOIS" adatbázisban kereső személyek először el kell, hogy olvassák és fogadják a "WHOIS" jogi tájékoztató és feltételek" című dokumentumban található tudnivalókat, melyek az alábbiakat tudatják a felhasználóval:
  1. a "WHOIS" szolgáltatások kizárólag információs célt szolgálnak;
  2. a kérdőív kitöltésével a felhasználó elfogadja, hogy nem használja a kapott információt az alábbiakra:
   • nem engedélyezi, nem teszi lehetővé, illetve más módon sem támogatja a kéretlen, kereskedelmi hirdetéseket vagy egyéb promóciós tevékenységet elektronikus levélben vagy más módon;
   • célreklámozásra bármely módon;
   • nem okoz kellemetlenséget a Bejegyzést kérő személynek azáltal, hogy üzeneteket küld neki.

Az ún. "adathalászat" megakadályozására a szöveges parancs módszer segítségével 60 másodpercen belül legfeljebb 60 Domainnév adatai kérhetők le azonos IP címről.

2.6. A személyes adatok kiadása

A harmadik felek csupán jogszerű indokkal kérhetik a természetes személyek "WHOIS" adatbázisban nem közzétett, de a Nyilvántartó által a jelen irányelvek 1.2. szakaszában meghatározottakkal összhangban, belső használatra fenntartott személyes adatainak kiadását.

A harmadik félnek egyénileg kérelmeznie kell ezeknek az adatoknak a kiadását oly módon, hogy kitölti a kérelmi űrlapot, és:

 • megindokolja és igazolja kérésének törvényes okait;
 • elolvassa és elfogadja a nyilatkozatot, melyben lemond arról, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat a fenti törvényes okokon kívül egyéb módon felhasználja;
 • teljes nevét és címét rendelkezésre bocsátja (beleértve az elektronikus levélcímet, telefon- és faxszámot, illetve vállalati telefonszámot, amennyiben a harmadik fél jogi személy).

Az adatokhoz való hozzáférést kérő harmadik fél csak abban az esetben férhet hozzá a kért adathoz, ha minden feltételt teljesíteni tud, vagy ha az Iktatóhivatalt egy, az Európai Unióban működő jogi hatóság erre utasította.

A Nyilvántartót fenntartja a jogot, hogy megindítja a megfelelő jogi eljárást bármely harmadik fél ellen, aki megszegi a jelen szakaszban foglaltakat.

2.7. Internet-elérhetőség

A web alapú szolgáltatás esetén speciális hozzáférhetőség áll rendelkezésre abból a célból, hogy a csökkent látóképességűek is azonos esélyekkel használhassák a "WHOIS" adatbázist.

Az automatikusan generált véletlenszerű kód, melyet be kell gépelni, mielőtt a felhasználó választ kaphatna kérdésére, véletlenszerűen, két színkombinációban jelenik meg, ezáltal a színtévesztő felhasználók is hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz.

A csökkent látóképességű felhasználók speciális jelszót is kérhetnek a Nyilvántartótól, hogy a véletlenszerű kód begépelése nélkül férhessenek hozzá az adatokhoz, és az e-mail címeket képi megjelenítés helyett egyszerű szövegként kapják meg.

A speciális jelszóval történő "adathalászat" megakadályozása érdekében naponta legfeljebb 100 Domain-nevet lehet lekérni.

A csökkent látóképességű felhasználóktól az Iktatóhivatal igazolást kér csökkent képességeikről. Ezt az igazolást postai vagy elektronikus levélben küldheti el a felhasználó. A speciális kódot kérő felhasználó elektronikus levélcímét a speciális kódot kérő levélben mellékelni kell, és a kódot a felhasználó elektronikus levélben kapja meg.

A Nyilvántartó e kérelmeket teljes diszkrécióval kezeli, és az így szerzett adatokat nem adja tovább harmadik félnek.