Mine otse põhisisu juurde

Andmekaitse-eeskiri

Pöörame EURidis teie privaatsuse kaitsele suurt tähelepanu. Meie Andmekaitse eeskirjaga soovime selgeks teha, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks ja kui kaua me seda teeme ning kuidas te saate oma õigusi kasutada.

EURid on teie isikuandmete vastutav töötleja.

Lugege meie Andmekaitse-eeskiri ja Tingimused hoolikalt läbi, et oleksite hästi kursis, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme.

Kas see andmekaitse-eeskiri kehtib teie kohta?

See andmekaitse-eeskiri kehtib teie kohta juhul, kui olete meiega seotud kas .eu tippdomeeni või selle teiste tähestike variantide, (edaspidi „Domeeninime“) haldajana, meie lepinguosalise esindajana või meie büroode või veebisaitide külalisena või muul moel (e-posti teel, telefonitsi, meie üritusel osalejana jne).


Teie isikuandmeid võidakse koguda järgmisel viisil: Domeeninime registreerimisel meie akrediteeritud registripidajate võrgustiku kaudu; teiepoolse saidile my.eurid.eu sisselogimise ja registreerimise kehtivuse kontrollimise kaudu; e-posti teel; telefonitsi; üritusel osalemisel; küpsiste või teiste tehnoloogiate kasutamisel, mis jälgivad meie veebisaitide külastajaid; suhtlemisel tarnijate või koostööpartnerite kaudu; tagasiside andmisel; juurdepääsu haldusvahendite kaudu või meie veebisaidi vormi täitmisel või mõnel muul viisil. Vahel võime koguda teie isikuandmeid ka juhul, kui olete registreerinud domeeninime (mis ei ole Domeeninimi) teises registris teise registripidaja juures, kes sisestab teie isikuandmed meie registreerimissüsteemi.

Milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme?

Isikuandmed on tuvastatud või tuvastamata füüsilist isikut puudutavad mistahes andmed, i) mida te olete meile vabatahtlikult esitanud (nt meie veebisaidi veebivormi kaudu, tagasiside jne. kaudu); ii) mida me kogume, kui külastate meie büroosid, üritusi või veebisaite; või kasutate meie tooteid või teenuseid (nt sisselogimine aadressil my.eurid.eu).


Seoses meie äritegevusega ja teile hea teenuse pakkumiseks ning võimaluse korral teenuse veelgi paremaks muutmiseks võime me koguda teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie domeeninimi(nimed): ainulaadne tunnuskood meie süsteemis: oma ees-, keskmine ja perekonnanimi, (registreeritud) aadress, telefoninumber (-numbrid), e-posti aadress (id), keele-eelistused, organisatsioon, kus töötate, kodakondsusriik, isikut tõendava dokumendi registreerimisnumber, teie isikut tõendava dokumendi kehtivusaja lõpp, teie isikut tõendava dokumendi välja andnud omavalitsus, teie pangakonto number, [teie sünnikuupäev], [teie sugu], [teie eristaatus], teie IP-aadress ja kõik muud teie edastatud isikuandmed meile.


Kogume me teie isikuandmeid ettevõtte käest, kelle juures te Domeeninime(d) registreerisite. Tegemist võib olla ühega meie akrediteeritud registripidajatest1 või mõne viimase edasimüüjaga, kes kogub teie isikuandmeid EURidi nimel.

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel põhjustel.

Teile parima võimaliku Domeeninime teenuse pakkumiseks peame koguma isikuandmeid, mis on seotud teie Domeeninimega. See lubab meil ühtlasi teid tuvastada ja vajaduse korral seoses domeeninime registreerimisega teiega otse ühendust võtta.

Oleme kohustatud säilitama täielikku ja täpset andmebaasi kõigi registreeritud Domeeninimede kohta. WHOISi otsingu (https://whois.eurid.eu/et/) eesmärk on pakkuda täpset ja ajakohastatud teavet tehniliste ja haldusküsimustega tegelevate kontaktisikute kohta, kes domeeninimesid haldavad2. See aitab meil luua ja säilitada usaldusväärset ja turvalisemat internetikeskkonda. Lisaks võidakse teie isikuandmeid identifitseerimise eesmärgil töödelda, et kontrollida teie registreerimise õigsust.

Kasutame teie isikuandmeid, et luua ja hoida kauakestvaid ja püsivaid suhteid ning täita võimalikku meie vahel sõlmitud lepingut.

Kasutame teie isikuandmeid, et vastata teie päringutele, täita teie taotlusi ja/või saata teile haldusteavet.

Võime kasutada teie isikuandmeid nõuetele vastavuse tagamiseks kohaldatavatele eeskirjadele; avalik-õiguslike ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks, sh teie elukohariigist väljaspool asuvad avalik-õiguslikud ja valitsusasutused; või meie ja/või meie üksuste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitseks.

Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile huvipakkuvaid võimalike müügiedendussõnumeid, turundus-, reklaam- ja muud teavet.

Millistel õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

Võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

 • Töötlemine võib olla vajalik, et täita õiguslikke kohustusi registripidajana või vastutava andmetöötlejana.
 • Töötlemine võib olla vajalik, et täita meie vahel sõlmitud lepingut.
 • Töötlemine on vajalik, et kaitsta meie õigustatud huve, täpsemalt majanduslikke, ärilisi ja rahalisi huve; äritegevuse järjepidevust; klienditeabe ja toodete turvalisust ja konfidentsiaalsust ning digitaalse ja füüsilise taristu turvalisust.
 • Erandlikel juhtudel tohime töödelda andmeid teie nõusolekul.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Me ei müü teie isikuandmeid kunagi kellelegi. Seaduses lubatud ulatuses võime avalikustada teie isikuandmeid järgmistele osalistele.

EURidi üksused. Isikuandmete töötlemisel eelmainitud eesmärkidel võime avaldada neid teistele EURidi üksustele.

Euroopa Komisjon ja seotud institutsioonid või agentuurid. Euroopa Komisjon on määranud EURidi .eu ccTLD ja selle teiste tähestike variantide registripidajaks. Võime jagada teie isikuandmeid Euroopa Komisjoni või sellega seotud mistahes institutsiooni või agentuuriga.

Hoiu- ja säilitusteenuse pakkujad. Äritegevuse järjepidevuse tagamiseks peame säilitama ja varundama kõik registreerimisandmed, sh teie isikuandmed. Kõigi isikuandmete hoidmiseks, säilitamiseks ja varundamiseks teeme koostööd Euroopa Liidus asuvate teenusepakkujatega.

Kolmandad isikud. Seaduslikel alustel võime avalikustada teie isikuandmed kolmandatele isikutele, nagu näiteks valitsusasutustele.

Uurimisasutused. Võime jagada teie isikuandmeid (statistika- või uurimis-)asutustega uuringute eesmärgil. Teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmete kaitseks rakendataks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Isikutuvastamise või kuritarvitamise ennetamise teenuse pakkujad. Selleks et ennetada kuritahtlikke Domeeninime registreerimisi tuvastamata, ebakorrektsete või aegunud registreerimisandmete alusel, võime paluda kolmandatest isikutest teenusepakkujatel kontrollida, kas teie esitatud registreerimisandmed on õiged.

Audiitorid. Selleks et tagada meie äritegevuse korrektne hindamine, võime anda audiitoritele juurdepääsu teie isikuandmetele.

Kasutajatoe teenuse pakkujad. Selleks et olla teile alati abiks, võime kaasata kolmandaid isikuid, nt kasutajatoe teenuse pakkujaid. Võime anda sellistele teenusepakkujatele juurdepääsu teie isikuandmetele, et nad saaksid osutada asjakohast tugiteenust.

Teie isikuandmete jagamise korral püüame juhendada nende saajaid töötlema neid võimaluse korral kooskõlas meie suunistega.

Millised on teie õigused seoses isikuandmetega?

Kui teie taotlus ei ole ülemäärane ega põhjendamatu, võite kasutada oma isikuandmetega seoses järgmisi õigusi.

 • Teil on õigus teha oma isikuandmete kohta päringuid;
 • Teil on õigus küsida kõigist oma andmetest standardvormingus koopiat;
 • Teil on õigus muuta või parandada oma isikuandmeid, kui neis on vigu;
 • Teil on teatud juhtudel õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;
 • Teil on teatud juhtudel õigus keelata oma isikuandmete töötlemine;
 • Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta;
 • Teil on teatud juhtudel õigus lasta oma isikuandmed kustutada;
 • Nende õiguste kasutamiseks täitke veebivorm ja saatke see meile;

Jätame endale õiguse küsida mõistlikku tasu, kui teie päring on meie hinnangul ülemäärane.

Lisaks on teil õigus esitada kohalikule järelevalveasutusele kaebus, kui olete arvamusel, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate seadustega.

Kui teil on Domeeninimi, siis aidake meil internetti turvalisena hoida, veendudes, et teie isikuandmed on alati täpsed, täielikud ja ajakohastatud. Julgustame teid oma isikuandmeid haldama ja kontrollima. Tehke seda aadressil https://my.eurid.eu/et/auth/login/.
Võite oma isikuandmete kohta alati küsimusi esitada, saates e-kirja aadressile [email protected].

Kus ja kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii elektroonilisel kui ka füüsilisel kujul meie ettevõttes ja kolmandate isikute juures, meie Euroopa Liidus asuvates andmekeskustes. Neile pääseb juurde meie büroodest selleks ette nähtud võrguühenduste kaudu või mujalt autenditud VPN-ühenduse kaudu.

Säilitame teie isikuandmeid sellisel kujul, mis keelab tuvastamise kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil. Säilitamisperiood oleneb töödeldavatest isikuandmetest, töötluseesmärgist ja muudest teguritest.

Teie kui Domeeninime haldaja isikuandmed hoiame alles kümme (10) aastat pärast seda, kui nad ei ole enam olulised3.

Kui olete registreerinud domeeninime (mitte .eu-lõpulise) teises registris teise registripidaja juures, kes sisestab teie isikuandmed meie registreerimissüsteemi, hoitakse teie isikuandmed meie süsteemidest üks (1) aasta pärast registreerimist.

Isikuandmed, mida me kogume väljaspool lepingusuhet oma äritegevuse käigus kustutatakse pärast seda, kui need on muutunud tarbetuks, mis juhtub üldiselt ühe (1) aasta möödudes.

Milliseid turvameetmeid kasutatakse teie isikuandmete kaitseks?

Rakendame ja uuendame pidevalt turvameetmeid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid ja muud teavet neile volitamata juurdepääsu, nende kaotuse, hävimise või muutmise eest. Teeme kõik endast oleneva, et tagada teabe turvaline säilitamine ja nõuame oma teenusepakkujatelt, et nad rakendaksid küllaldasi turvameetmeid.

Küpsised ja muu jälgimistehnoloogia

Kui külastate meie veebisaite, võime salvestada teie seadme kohta teatud infot küpsise kujul. Lugege küpsiste eeskiri hoolega läbi, et oleksite hästi kursis, kuidas me küpsiseid kasutame.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Kui teil on andmekaitse-eeskirja kohta küsimusi või soovite kasutada sellest tulenevaid õigusi, võtke ühendust meie andmekaitsebürooga aadressil [email protected].


1 Kõigi .eu akrediteeritud registripidajate loetelu leiate aadressilt https://eurid.eu/et/kuidas-eu-domeeni-registreerida/find-a-registrar/.

2 EÜ 19. märts 2019. aasta määruse nr 2019/517 artikkel 12.

3 Belgia tsiviilkoodeksi § 2262 bis.