Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κανόνες για τα ονόματα τομέα

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις σχετικά με τα ονόματα τομέα με καταλήξεις .eu, .ею (Κυριλλική γραφή) και .ευ (Ελληνική γραφή) και τον νέο Κανονισμό .eu (2019/517) που τροποποιεί και καταργεί τον Κανονισμό 733/2002 και καταργεί τον Κανονισμό 874 /2004.

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Οι κατοχυρώσεις των ονομάτων τομέα .eu μπορούν να πραγματοποιηθούν από:

 • πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, ανεξάρτητα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του,
 • φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, αλλά είναι μόνιμος κάτοικος Κράτος Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας,
 • επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία
 • οργανισμός ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.

Διαθεσιμότητα του ονόματος τομέα

Πριν κατοχυρώσετε ένα όνομα τομέα, μπορείτε να ελέγξετε στο διαδικτυακό μας WHOIS εάν το επιθυμητό όνομα τομέα σας είναι διαθέσιμο. Ένα όνομα τομέα είναι διαθέσιμο για κατοχύρωση με την προϋπόθεση ότι:

 • δεν είναι ήδη κατοχυρωμένο.
 • δεν είναι δεσμευμένο ή αποκλεισμένο ή γνωστό στο Μητρώο ως «μη κατοχυρώσιμο» σύμφωνα με τους Κανόνες·
 • δεν αποτελεί μέρος μιας Δέσμης Λειτουργικών Ομόγλυφων ονομάτων

Πλήρη και ακριβή στοιχεία κατοχύρωσης

Η κατοχύρωση ή η ανανέωση του ονόματος χώρου σας μπορεί να γίνει μόνο μέσω διαπιστευμένου Καταχωρητή.

Η κατοχύρωση του ονόματος τομέα σας θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες κατά την κατοχύρωση:

 • Το πλήρες όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπείτε. Εάν το όνομα του οργανισμού δεν καθορίζεται, εσείς, ως άτομο, είστε ο κάτοχος του ονόματος τομέα. Εάν προσδιορίζεται το όνομα του οργανισμού, ο οργανισμός, ως νομική οντότητα, είναι ο κάτοχος του ονόματος τομέα,
 • Η πλήρης διεύθυνσή σας (ή η διεύθυνση του οργανισμού που εκπροσωπείτε),
 • Ένδειξη της χώρας υπηκοότητάς σας εάν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας αλλά δεν διαμένετε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία,
 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας.
 • Το όνομα τομέα που ζητήσατε,
 • Η γλώσσα επικοινωνίας που προτιμάτε.

Πρέπει να παρέχετε μια λειτουργική διεύθυνση email για να δέχεστε επικοινωνία από εμάς ή/και τον πάροχο ADR. Εάν η παρεχόμενη διεύθυνση δεν λειτουργεί, έχουμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε το όνομα τομέα σας.

Εάν αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή σας για να ενημερώσετε αμέσως τα στοιχεία σας. Δεν είναι δυνατό να ενημερώσετε τα στοιχεία κατοχύρωσης σας απευθείας σε εμάς.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τα στοιχεία κατοχύρωσης σας στο my.eurid.eu.

Πρόληψη κατάχρησης

Η κατοχύρωση του Ονόματός σας μπορεί να υπόκειται σε επαλήθευση των δεδομένων κατοχύρωσής και σε ορισμένους πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, είτε πριν είτε μετά τη συμπερίληψη και τη λειτουργία του ονόματος τομέα σας στη ζώνη .eu, .ею ή .ευ. Διαβάστε περαιτέρω από την ειδική σελίδα που παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Quality Data and Know Your Customer.

Επιπλέον να λάβετε υπόψη αυτούς τους κανόνες όταν αποφασίζετε ποια ονόματα τομέα θα θέλατε να κατοχυρώσετε:

Αποδεκτοί χαρακτήρες και συνδυασμοί

Κλασσικά (Μη ΔΟΤ/IDN) ονόματα τομέα αποτελούνται από

 • Αλφαβητικοί χαρακτήρες από το a έως το z
 • Νούμερα από το 0 έως το 9
 • Τη παύλα (-)
 • Μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο υπό την κατάληξη .eu
 • Δε μπορεί αν ξεκινά και να τελειώνει με παύλα (-)
 • Δε μπορεί να έχει παύλα στη τρίτη και τέταρτη θέση

Τα ονόματα ΔΟΤ αποτελούνται από:

 • Νούμερα από το 0 έως το 9
 • Τη παύλα (-)
 • Χαρακτήρες unicode από τη Κυριλλική, Ελληνική και Λατινική γραφή.  Πατήστε εδώ για μια πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων χαρακτήρων
 • Δε μπορείτε να συνδυάσετε χαρακτήρες από διαφορετικά scripts. Όλοι οι χαρακτήρες από το δεύτερο επίπεδο (πχ. το μέρος πριν την κατάληξη) θα πρέπει να προέρχεται από μια γραφή. Ονόματα τομέα από Λατινικούς χαρακτήρες θα έχουν την κατάληξη .eu, τα ονόματα τομέα από Κυριλικούς και μόνο χαρακτήρες θα έχουν την κατάληξη .ею και τα ονόματα από Ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες την κατάληξη .ευ. Τα νούμερα από 0 έως 9 και οι παύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους Λατινικούς, Ελληνικούς και Κυριλλικούς χαρακτήρες.
 • Δε μπορεί αν ξεκινά και να τελειώνει με παύλα (-)
 • Δε μπορεί να έχει παύλα στη τρίτη και τέταρτη θέση, εκτός και εαν οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι "xn" και το όνομα τομέα μπορεί να μεταβληθεί σε έγκυρο ΔΟΤ/IDN.

Ονόματα τομέα αποκλειστικά με αριθμητικούς χαρακτήρες:

 • Αποτελούνται αποκλειστικά από αριθμούς από το 0 έως το 9 και από τη πάυλα
 • Μπορούν να κατοχυρωθούν υπό τις καταλήξεις .eu,.ею και .ευ.

Μήκος ονόματος τομέα και ΔΟΤ (IDNs)

Το όνομα σας θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον δύο (2) χαρακτήρων (μη συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης .eu και των παραλλαγών αυτού σε άλλες γραφές) μετά την μετατροπή των κεφαλαίων σε μικρά γράμματα και μετά τη κανονικοποίηση τους. Εάν θέλετε να καταχωρήσετε ένα IDN, εφαρμόστε αυτόν τον κανόνα πριν μετατρέψετε το όνομά σας σε ACE string. Ορισμένα ονόματα εξακολουθούν να θεωρούνται παρά πολύ μικρά, αν και έχουν μήκος δύο χαρακτήρων. Αυτό οφείλεται στο ότι ορισμένοι συνδυασμοί δύο χαρακτήρων μπορούν επίσης να αντιπροσωπευθούν ως ένας ενιαίος χαρακτήρας Unicode.

Το όνομα σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 63 χαρακτήρες (μη συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης .eu και των παραλλαγών αυτού σε άλλες γραφές) μετά την μετατροπή των κεφαλαίων σε μικρά γράμματα, μετά τη κανονικοποίηση τους και τη μετατροπή του ονόματος τομέα σε ACE string.

Ανανεώσιμη περίοδος κατοχύρωσης του Ονόματος Τομέα σας

Η περίοδος ξεκινά από την ημερομηνία κατοχύρωσης του ονόματος τομέα σας και κυμαίνεται από ένα (1) έως δέκα (10) έτη. Η περίοδος θα ανανεώνεται σιωπηρά για ανά έτος (1 έτος), εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία. Τα ονόματα τομέα που κατοχυρώθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου θα λήγουν πάντα στις 28 Φεβρουαρίου.

Μπλοκαρισμένα ονόματα

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1862 της Επιτροπής, ορισμένα ονόματα τομέα .eu, .ею και .ευ έχουν μπλοκαριστεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Επίσης μπορεί να έχουν μπλοκαριστεί διότι αποτελούν κωδικούς ISO alpha-2, οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι κωδικοί δύο γραμμάτων για τον προσδιορισμό χωρών και περιοχών.

Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ονόματα τομέα δεν μπορούν να κατοχυρωθούν. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των μπλοκαρισμένων ονομάτων εδώ.

Δεσμευμένα ονόματα

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1862 της Επιτροπής, ορισμένα ονόματα τομέα .eu, .ею και .ευ έχουν δεσμευτεί για χρήση είτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ είτε από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, τη EURid ή την Επιτροπή της ΕΕ.

Σε περίπτωση που οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να κατοχυρώσουν ένα δεσμευμένο όνομα τομέα, τότε η αρμόδια Εθνική Αρχή Κατοχυρώσεων μπορεί να εξετάσει, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, την αποδέσμευση και ενεργοποίηση του δεσμευμένου ονόματος τομέα για λογαριασμό του αιτούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την διαδικασία ενεργοποίησης δεσμευμένων ονομάτων .