Κανόνες για τα ονόματα τομέα

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και τη Πολιτική Κατοχυρώσεων σχετικά με τα ονόματα τομέα υπό τις .eu, .ею (Κυριλλική γραφή) και .ευ (Ελληνική γραφή) καταλήξεις. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα για τους κανονισμούς της ΕΕ .

Αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας 

Ο νέος κανονισμός .eu δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός θα καταργήσει τους προηγούμενους κανονισμούς και θα τεθεί σε ισχύ από τις 13 Οκτωβρίου 2022, με εξαίρεση το άρθρο 20 που εισάγει την επιλεξιμότητα για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε τρίτες χώρες και θα ισχύσει από τις 19 Οκτωβρίου 2019.

Το άρθρο 20 του νέου κανονισμού εισάγει τα επικαιροποιημένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Από τις 19 Οκτωβρίου 2019, οι παρακάτω θα μπορούν να κατοχυρώνουν ονόματα τομέα .eu:

 • α) πολίτης της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του·
 • β) φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της ΕΕ και κατοικεί σε κράτος μέλος·
 • γ) επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ και
 • δ) οργανισμός ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου. Επιπλέον να λάβετε υπόψη αυτούς τους κανόνες όταν αποφασίζετε ποια ονόματα τομέα θα θέλατε να κατοχυρώσετε:

Αποδεκτοί χαρακτήρες και συνδυασμοί

Κλασσικά (Μη ΔΟΤ/IDN) ονόματα τομέα αποτελούνται από

 • Αλφαβητικοί χαρακτήρες από το a έως το z
 • Νούμερα από το 0 έως το 9
 • Τη παύλα (-)
 • Μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο υπό την κατάληξη .eu
 • Δε μπορεί αν ξεκινά και να τελειώνει με παύλα (-)
 • Δε μπορεί να έχει παύλα στη τρίτη και τέταρτη θέση

Τα ονόματα ΔΟΤ αποτελούνται από:

 • Νούμερα από το 0 έως το 9
 • Τη παύλα (-)
 • Χαρακτήρες unicode από τη Κυριλλική, Ελληνική και Λατινική γραφή.  Πατήστε εδώ για μια πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων χαρακτήρων
 • Δε μπορείτε να συνδυάσετε χαρακτήρες από διαφορετικά scripts. Όλοι οι χαρακτήρες από το δεύτερο επίπεδο (πχ. το μέρος πριν την κατάληξη) θα πρέπει να προέρχεται από μια γραφή. Ονόματα τομέα από Λατινικούς χαρακτήρες θα έχουν την κατάληξη .eu, τα ονόματα τομέα από Κυριλικούς και μόνο χαρακτήρες θα έχουν την κατάληξη .ею και τα ονόματα από Ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες την κατάληξη .ευ. Τα νούμερα από 0 έως 9 και οι παύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους Λατινικούς, Ελληνικούς και Κυριλλικούς χαρακτήρες.
 • Δε μπορεί αν ξεκινά και να τελειώνει με παύλα (-)
 • Δε μπορεί να έχει παύλα στη τρίτη και τέταρτη θέση, εκτός και εαν οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι "xn" και το όνομα τομέα μπορεί να μεταβληθεί σε έγκυρο ΔΟΤ/IDN.

Ονόματα τομέα αποκλειστικά με αριθμητικούς χαρακτήρες:

 • Αποτελούνται αποκλειστικά από αριθμούς από το 0 έως το 9 και από τη πάυλα
 • Μπορούν να κατοχυρωθούν υπό τις καταλήξεις .eu,.ею και .ευ.

Μήκος ονόματος τομέα και ΔΟΤ (IDNs)

Το όνομα σας θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον δύο (2) χαρακτήρων (μη συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης .eu και των παραλλαγών αυτού σε άλλες γραφές) μετά την μετατροπή των κεφαλαίων σε μικρά γράμματα και μετά τη κανονικοποίηση τους. Εάν θέλετε να καταχωρήσετε ένα IDN, εφαρμόστε αυτόν τον κανόνα πριν μετατρέψετε το όνομά σας σε ACE string. Ορισμένα ονόματα εξακολουθούν να θεωρούνται παρά πολύ μικρά, αν και έχουν μήκος δύο χαρακτήρων. Αυτό οφείλεται στο ότι ορισμένοι συνδυασμοί δύο χαρακτήρων μπορούν επίσης να αντιπροσωπευθούν ως ένας ενιαίος χαρακτήρας Unicode.

Το όνομα σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 63 χαρακτήρες (μη συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης .eu και των παραλλαγών αυτού σε άλλες γραφές) μετά την μετατροπή των κεφαλαίων σε μικρά γράμματα, μετά τη κανονικοποίηση τους και τη μετατροπή του ονόματος τομέα σε ACE string.

Ημερομηνία λήξης των ονομάτων τομέα

Απο τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 όλα τα νέα κατοχυρωμένα ονόματα δε θα λήγουν στο τέλος του μήνα μα στο τέλος της περιόδου κατοχύρωσής τους, που υπολογίζεται σε έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία κατοχύρωσης και που κυμάινεται από ένα (1) έως δέκα (10) έτη. Τα ονόματα τομέα που κατοχυρώθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου θα λήγουν πάντα στις 28 Φεβρουαρίου.

Για τα ονόματα που κατοχυρώθηκαν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 οι καταχωρητές επέλεξαν είτε το σύστημα της "νέας" ημερομηνίας όπως περιγράφεται παραπάνω είτε το "παλιό" σύστημα λήξης της ημερομηνίας κατοχύρωσης, όπου τα ονόματα τομέα λήγουν στο τέλος του μήνα. Η προεπιλεγμένη επιλογή, με λήξη τη τελευταία ημέρα του μήνα, ισχύει για ονόματα που κατοχυρώθηκαν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και για τα οποία οι καταχωρητές δεν δήλωσαν την προτίμησή τους έως τη 1 Σεπτεμβρίου 2014.

Όπως ήδη συμβαίνει, οι μεταφορές δεν αλλάζουν την ημερομηνία λήξης αλλά προσθέτουν ένα επιπλέον έτος στην περίοδο κατοχύρωσης ενός ονόματος τομέα.

Παράδειγμα:

Νέα κατάσταση μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 (για ονόματα τομέα που κατοχυρώθηκαν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2014)
Ημερομηνία κατοχύρωσης = 15 Ιανουαρίου 2015

Ημερομηνία λήξης= 15 Ιανουαρίου 2016 (15 Ιανουαρίου 2015 + 1 έτος)

Μπλοκαρισμένα ονόματα

Κάποια ονόματα τομέα .eu έχουν μπλοκαριστεί από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ή από Οργανισμούς της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μη κατοχυρωθούν.

Πολλοί κωδικοί κρατών δύο γραμμάτων, όπως το BE για το Βέλγιο και DE για τη Γερμανία, είναι επίσης μπλοκαρισμένοι. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των μπλοκαρισμένων ονομάτων εδώ. Η λίστα δεν είναι πλήρης και δεν περιέχει τους μπλοκαρισμένους κωδικούς κρατών δύο γραμμάτων.

Δεσμευμένα ονόματα

Ένας αριθμός ονομάτων τομέα έχουν δεσμευτεί από οργανισμούς της ΕΕ, από ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες του ΕΟΧ, από κράτη σε φάση ένταξης στην ΕΕ ή από το EURid.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φυλλάδιο σχετικά με τα δεσμευμένα ονόματα και στους κανονισμούς EK 1654/2005 and 560/2009. Μπορείτε να βρείτε το διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2009 της 26 Ιουνίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 εδώ.

Μετά την εισαγωγή του πρωτοκόλλου IDNA2008, ο κατάλογος των ονομάτων τομέα που δεσμεύτηκε από Kράτος Mέλος ενημερώθηκε και προσαρτήθηκε στον κανονισμό 516/2015.

To EURid έχει δεσμεύσει τα παρακάτω ονόματα τομέα για δική του χρήση:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Σε περίπτωση που οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να κατοχυρώσουν ένα δεσμευμένο όνομα τομέα, τότε η αρμόδια Εθνική Αρχή Κατοχυρώσεων μπορεί να εξετάσει, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, την αποδέσμευση και ενεργοποίηση του δεσμευμένου ονόματος τομέα για λογαριασμό του αιτούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την διαδικασία ενεργοποίησης δεσμευμένων ονομάτων .