Přeskočit na hlavní obsah

Pravidla pro doménová jména

Přečte si prosím Všeobecné podmínky  týkající se doménových jmen s koncovkou .eu, .ею (cyrilice) nebo ευ (řečtina) a  Nařízení týkající se .eu (2019/517) doplňující a rušící Nařízení 733/2002 a rušící Nařízení 874/2004.

Kritéria způsobilosti

O registraci doménového jména .eu může zažádat kdokoli z následujících subjektů:

 • občan jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska bez ohledu na své bydliště;
 • fyzická osoba, která není občanem jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, ale která má bydliště v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku;
 • podnik usazený v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku;
 • organizace usazená v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku, aniž je dotčeno použití vnitrostátního práva.

Dostupnost doménového jména

Dříve, než si doménové jméno zaregistrujete, můžete prostřednictvím webového WHOIS zjistit, zda je dostupné. Doménové jméno je dostupné pro registraci, pokud:

 • ještě není zaregistrované
 • není rezervované nebo blokované nebo označené Registrem jako „neregistrovatelné“ v souladu s Pravidly
 • není součástí operačního souboru homoglyfů

Úplné a přesné registrační údaje

Registraci nebo obnovu Vašeho doménového jména můžete provést pouze prostřednictvím akreditovaného registrátora.

Registrace Vašeho doménového jména bude považována za úplnou, pokud budou při registraci uvedeny následující údaje:

 • Vaše celé jméno nebo název organizace, kterou zastupujete. Pokud není uveden název organizace, pak jste držitelem doménového jména Vy jako fyzická osoba. Pokud je uveden název organizace, pak je tato držitelem doménového jména jako právnická osoba.
 • Vaše plná adresa (nebo adresa organizace, kterou zastupujete.
 • Uvedení země občanství, pokud jste občanem Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, ale nemáte sídlo v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku; 
 • Vaše e-mailová adresa; 
 • Vaše telefonní číslo, na kterém budete k zastižení; 
 • Požadované doménové jméno; 
 • Vámi preferovaný jazyk komunikace

Musíte poskytnout funkční e-mailovou adresu, abyste mohli dostávat komunikaci od nás a/nebo od poskytovatele alternativního řešení sporů. Pokud není poskytnutá e-mailová adresa funkční, jsme oprávněni Vaše doménové jméno zrušit.

Pokud se Vaše kontaktní údaje změní, musíte se obrátit na svého registrátora, aby Vám se okamžitě změnil. Není možné aktualizovat Vaše regsitrační údaje přímo u nás.

Své registrační údaje můžete kdykoli zkontrolovat po přihlášení se na my.eurid.eu.

Předcházení zneužití

U Vašeho doménového jména mohou být kdykoli ověřovány registrační údaje a provedeny další bezpečnostní kontroly, jak před tím, tak po tom, co je doménové jméno vloženo do zóny .eu, .ею nebo .ευ a začne fungovat. Více se dozvíte na stránce věnované vysvětlení našeho projektu Kvalita údajů a poznej svého zákazníka.

Mějte prosím na paměti tato pravidla při rozhodování, kterou doménu si chcete zaregistrovat:

Povolené znaky a kombinace

Doménová jména, která nejsou IDN, mohou obsahovat:

 • Znaky abecedy a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Mohou být zaregistrována pouze s koncovkou .eu
 • Nesmí začínat nebo končit spojovníkem (-).
 • Nesmí mít spojovníky na třetím a čtvrtém místě 

Doménová jména IDN mohou obsahovat:

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Znaky v Unicode z písem cyrilice, řečtina nebo latinka. Klikněte sem  a zobrazí se Vám kompletní seznam znaků.
 • Není povoleno míchat znaky z různých písem. Všechny znaky v doméně druhé úrovně (tj. část před koncovkou) musí být pouze z jednoho písma. Doménová jména se znaky latinky mají koncovku .eu, zatímco doménová jména v cyrilici mají koncovku .ею a doménová jména v řečtině mají koncovku .ευ. Číslice od 0 do 9 a spojovník mohou být použity s latinkou, cyrilicí i řečtinou..
 • Nesmí začínat nebo končit spojovníkem (-).
 • Nesmí mít spojovníky na třetím a čtvrtém místě.

Čistě číselná doménová jména

 • Obsahují pouze číslice 0 až 9 nebo spojovník
 • Mohou být zaregistrována jak pod .eu, tak pod .ею nebo pod .ευ

Délka doménového jména a IDN

Vaše doménové jméno musí být nejméně dva (2) znaky dlouhé (bez koncovky .eu nebo její varianty v jiných písmech) po konverzi velkých písmen na malá a po normalizaci. Pro IDN toto omezení platí před konverzí na řetězec ACE. Pokud chcete zaregistrovat IDN, použijte toto pravidlo po konverzi na řetězec ACE. Některá jména, která mají dva znaky, mohou být stále považována za příliš krátká. Důvodem je, že určité dvouznakové kombinace mohou být zastoupeny jediným znakem Unicode.

Vaše doménové jméno nesmí být delší než 63 znaků (bez koncovky .eu nebo její varianty v jiných písmech) po konverzi velkých písmen na malá a po normalizaci a po konverzi na řetězec ACE.

(Obnovitelná) doba platnosti Vaší registrace doménového jména

Doba počíná běžet datem registrace a její délka se pohybuje od jednoho (1) do deseti (10) let, pokud není dohodnuto jinak. Doba bude automaticky obnovena o navazující období jednoho (1) roku. Platnost doménových jmen zaregistrovaných 29. února vždy vyprší k 28. únoru.

Zablokovaná doménová jména

V souladu s Nařízením (EU) 2019/517 a Prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1862 byla určitá doménová jména .eu, .ею a .ευ zablokována členskými státy EU, nebo Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem. Důvodem zablokování může být i skutečnost, že se sestávají z ISO kódů alfa-2, které jsou mezinárodně uznávanými dvoupísmennými kódy označujícími státy a území.

To znamená, že tato doménová jména nemohou být zaregistrována. Seznam zablokovaných jmen je k dispozici zde.

Rezervovaná doménová jména

V souladu s Nařízením (EU) 2019/517 a Prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1862 byla určitá doménová jména .eu, .ею a .ευ rezervována k použití buď členskými státy EU, nebo Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem, sdružením EURid nebo Evropskou komisí.

Pokud si organizace nebo fyzické osoby přejí zaregistrovat rezervované doménové jméno, příslušná Národní Registrační Autorita může za výjimečných okolností zvážit aktivaci rezervovaného doménového jména pro takového uchazeče. Další informace naleznete v postupu  aktivace rezervovaných doménových jmen.