Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

EURid klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů.

V našich Zásadách ochrany osobních údajů Vás chceme informovat, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na jak dlouho a jak můžete v této oblasti uplatnit svá práva. EURid zodpovídá za zpracování Vašich osobních údajů.

Doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše Podmínky registrace pečlivě přečetli, abyste dobře porozuměli tomu, jak Vaše osobní údaje budeme chránit.

Platí tyto zásady i pro Vás?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se na Vás vztahují, pokud jste se s námi dostali do kontaktu buď jako držitel doménového jména zaregistrovaného pod doménou nejvyšší úrovně .eu nebo pod možnými variantami .eu v jiných písmech (dále „Doménové jméno“), jako zástupce našeho obchodního partnera nebo jako návštěvník našeho sídla nebo webových stránek, nebo jiným způsobem (emailem nebo telefonicky, návštěvou některé z našich akcí atd.).

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány následujícími způsoby: při registraci Doménového jména prostřednictvím sítě našich akreditovaných registrátorů; při přihlášení se na my.eurid.eu a ověření platnosti Vaší registrace; emailem, telefonicky; účastí na akci; používáním souborů cookie nebo jiných technologií, které monitorují návštěvníky našich webových stránek; z komunikace s našimi dodavateli nebo partnery; prostřednictvím referencí; nástroji ověření přístupu nebo vyplněním formuláře na našich stránkách; nebo jiným způsobem. Příležitostně můžeme také získat Vaše osobní údaje, pokud si zaregistrujete doménové jméno (jiné než Doménové jméno) u jiného správce domény nejvyšší úrovně a registrátor Vaše osobní údaje zadá do našeho systému.

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (i) které nám dobrovolně poskytnete (např. ve formuláři na našich stránkách, formou referencí atd.), (ii) které získáme při Vaší návštěvě našich prostor, akcí nebo webových stránek nebo v rámci využití našich produktů nebo služeb (např. při zadání přihlašovacích údajů na adrese my.eurid.eu).

V rámci našich obchodních aktivit a za účelem poskytování kvalitních služeb a zlepšování našich služeb můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: Vaše doménové jméno (doménová jména), Váš unikátní identifikační alias, Vaše jméno, druhé jméno a příjmení, Vaše adresa (trvalého bydliště), Vaše telefonní číslo (čísla), Vaše emailová adresa (adresy), preferovaný jazyk, organizace, pro kterou pracujete, země Vašeho občanství, číslo Vašeho osobního dokladu, platnost Vašeho osobního dokladu, vydavatel Vašeho osobního dokladu, Vaše číslo bankovního účtu, [Vaše datum narození], [Vaše pohlaví], [Váš zvláštní status], Vaše IP adresa a další osobní údaje, která nám poskytnete.

Sbíráme Vaše osobní údaje od společnosti, u níž si Doménové jméno (Doménová jména) zaregistrujete. Tato firma může být jedním z našich akreditovaných registrátorů1 nebo jedním z jejich distributorů, kteří Vaše osobní údaje shromažďují jménem EURid.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely:

Abychom Vám mohli k Doménovému jménu nabídnout ty nejlepší služby, potřebujeme k němu relevantní osobní údaje týkající se registrace. Tak zjistíme, kdo jste, a v případě potřeby Vás ohledně Doménového jména můžeme kontaktovat.

Vedení úplné a přesné databáze všech registrovaných Doménových jmen  je naší povinností. Tyto přesné a aktuální informace o technickém a administrativním kontaktu každého Doménového jména jsou pak k dispozici ve vyhledávacím modulu WHOIS (https://whois.eurid.eu/cs/)2. Tak můžeme zvyšovat důvěryhodnost a bezpečnost internetového prostředí. Navíc mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem identifikace potřebné k ověření platnosti Vaší registrace.

Osobní údaje používáme k budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty a k plnění smlouvy (smluv), které s nimi uzavíráme. Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli odpovídat na dotazy, plnit Vaše požadavky nebo posílat administrativní informace.

Vaše osobní údaje mohou být také použity ke splnění legislativních požadavků, k poskytování informací vyžádaných orgány veřejné moci (včetně orgánů veřejné moci mimo zemi, kde jste rezidentem), nebo k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku, patřícího nám a/nebo přidruženým subjektům.

Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání reklamních sdělení, marketingových a propagačních zpráv a dalších informací, které by Vás mohly zajímat.

Na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě různých právních důvodů:

 • Toto zpracování může být nezbytné, abychom splnili naše legislativní závazky jako rejstřík nebo jako správce údajů.
 • Zpracování může být nutné, abychom mohli s Vámi uzavřenou smlouvu plnit.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, jako jsou: hospodářské, obchodní a finanční zájmy, obchodní kontinuita, bezpečnost a důvěrnost informací o zákaznících a produktech a bezpečnost digitální a fyzické infrastruktury.
 • Ve výjimečných případech může být zpracování na základě Vašeho souhlasu.

Komu budeme poskytovat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nikdy nikomu neprodáme. V rozsahu povoleném relevantním zákonem mohou být údaje předány těmto subjektům:

Pobočky EURid: V rámci zpracování dat pro výše uvedené účely mohou být osobní údaje předány jiným pobočkám a organizacím EURid.

Evropská komise a související instituce a agentury: EURid byl jmenován Evropskou komisí správcem národní domény nejvyšší úrovně .eu a možných variant .eu v jiných písmech. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout Evropské komisi nebo souvisejícím institucím nebo agenturám.

Partneři zajišťující skladování dat: Abychom mohli zajistit kontinuitu našeho provozu, musíme ukládat a zálohovat všechny získané registrační údaje, včetně Vašich osobních údajů. Tuto úschovu a zálohování nám zajišťují partneři v Evropské unii.

Třetí strana: Vaše osobní údaje mohou být – z legitimních důvodů – poskytnuty externím subjektům, jako jsou státní orgány.

Výzkumné instituce: Vaše osobní údaje můžeme poskytnout výzkumným institucím pro účely statistického průzkumu nebo vědeckého výzkumu. K jejich ochraně zajistíme v maximální možné míře vhodná technická a organizační opatření.

Partneři, zajišťující identifikaci uživatelů a prevenci zneužití: Zadané registrační údaje můžeme nechat ověřit u externích partnerů, abychom předešli zneužívají registraci Doménového jména prostřednictvím zadávání falešných, nesprávných nebo zastaralých údajů.

Auditoři: Abychom zajistili správnost pravidelných kontrol našich obchodních aktivit mohou mít k Vašim osobním údajům přístup i auditoři.

Asistenční služby (helpdesk): K zajištění podpory pro naše klienty můžeme využívat asistenční služby externích partnerů. Ti mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, aby Vám mohli poskytnout relevantní asistenci.

Při poskytování Vašich údajů se maximálně snažíme zavázat příjemce, aby Vaše data chránil v souladu s našimi pokyny.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Ohledně svých údajů máte následující práva, pokud Váš požadavek nelze považovat za nepřiměřený nebo neopodstatněný:

 • Máte právo si vyžádat informace ohledně svých osobních údajů;
 • Máte právo vyžádat si kopii všech Vašich údajů ve standardním formátu;
 • Máte právo své osobní údaje upravit nebo opravit, pokud je máme špatně;
 • Za určitých okolností máte právo požádat o omezení některých typů zpracování;
 • Máte právo vznést proti některým typům zpracování námitku;
 • Máte právo odvolat svůj souhlas;
 • Za určitých okolností máte právo na vymazání svých osobních údajů;
 • Svá práva můžete snadno uplatnit vyplněním a odesláním formuláře na adrese;

Pokud Váš požadavek budeme považovat za nadměrný (podle našeho výhradního uvážení), vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek.

Pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s platnými předpisy, máte navíc právo podat stížnost u místního dozorového orgánu.

Pokud jste držitelem Doménového jména, přispějte prosím k bezpečnosti internetu tím, že zajistíte stálou přesnost, úplnost a aktuálnost zadaných osobních údajů. Své osobní údaje si můžete zkontrolovat (a požádat o změny) na adrese: https://my.eurid.eu/cs/auth/login/.

Stejně tak můžete poslat žádost na adresu [email protected].

Kde a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány – elektronicky a manuálně, interně i u externích partnerů – v našich datových centrech v Evropské unii. Z naší kanceláře k nim máme přístup prostřednictvím vyhrazeného síťového připojení, nebo vzdáleně pomocí ověřeného připojení VPN.

Osobní údaje ukládáme ve formě, která neumožňuje identifikaci déle, než je nezbytné pro účely jejich zpracování. Toto retenční období závisí na typu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování a dalších takových faktorech.

Osobní údaje držitelů Doménových jmen uchováváme po dobu deseti (10) let poté, co se stanou nerelevantní3.

V případě, že jste si zaregistrovali doménové jméno (jiné než Doménové jméno) u registrátora jiného rejstříku a ten Vaše osobní údaje zadá do našeho registračního systému, Vaše údaje budou v našich systémech uchovány po dobu jednoho (1) roku od registrace.

Osobní údaje fyzických osob, které shromažďujeme v rámci našich obchodních aktivit mimo smluvní vztahy, budou uchovávány, dokud se nestanou nerelevantní (v zásadě za jeden (1) rok).

Jaká bezpečnostní opatření budou podniknuta k ochraně Vašich osobních údajů?

Naše bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů a dalších informací proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zničení nebo pozměňování neustále doplňujeme a aktualizujeme. Maximálně se snažíme zajistit, aby byly všechny informace uloženy bezpečným způsobem, a odpovídající bezpečnostní opatření požadujeme i od našich externích partnerů.

Soubory cookie a jiné monitorovací technologie

Jakmile navštívíte naše webové stránky, můžeme do Vašeho přístroje uložit některé informace v podobě souboru cookie. Doporučujeme, abyste si naše zásady používání těchto souborů pečlivě přečetli a dobře porozuměli, jak je budeme využívat.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatit svá práva podle tohoto dokumentu, kontaktujte naši kancelář ochrany osobních údajů na adrese [email protected].


1 Seznam všech akreditovaných registrátorů domén .eu lze nalézt na adrese https://eurid.eu/cs/zaregistrujte-si-domenove-jmeno-eu/najit-registratora/

2 Článek 12, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019. 

3 Čl. 2262 bis belgického občanského zákoníku.