Премини към основното съдържание

Правила за имена на домейни

Моля, прочетете Общи условия за регистрация на име на домейн с разширенията .eu, .ею (кирилица) или .ευ (гръцки скрипт) и  Регламент за .eu (2019/517), който изменя и отменя Регламент 733/2002 и отменя Регламент 874/2004.

Предварителните условия за регистрация

Регистрацията на .eu име на домейн може да бъде заявена по някой от следните начини:

 • гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, независимо от мястото му на пребиваване;
 • физическо лице, което не е гражданин на някоя от държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, но е жител на държава членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия;
 • предприятие, установено в държава членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия;
 • организация, установена в държава членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, без да се засяга прилагането на националното право.

Наличие на име на домейн

Преди да регистрирате име на домейн, можете да проверите в нашия уеб базиран WHOIS дали желаното име на домейн е налично. Име на домейн е достъпно за регистрация, при условие че:

 • вече не е регистриранo;
 • не е запазено или блокирано или известно на Регистъра като „нерегистрируемо“ в съответствие с Правилата;
 • не е част от оперативна група от хомоглифи.

Пълни и точни данни за регистрация

Регистрацията или подновяването на Вашето име на домейн може да се извърши само чрез акредитиран регистратор.

Регистрацията на Вашето име на домейн ще се счита за завършена само когато следната информация бъде предоставена при регистрацията:

 • Вашето пълно име или името на организацията, която представлявате. Ако името на организацията не е посочено, Вие, като физическо лице, сте притежателят на име на домейн. Ако е посочено име на организация, организацията, като юридическо лице, е притежателят на името на домейн;
 • Вашият пълен адрес (или адресът на организацията, която представлявате)
 • Индикация за Вашата страна на гражданство, ако сте гражданин на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, но не пребивавате в държава – членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия;
 • Вашата електронна поща;
 • Вашият телефонен номер, на който можем да се свържем с Вас;
 • Вашето заявено име на домейн;
 • Вашият предпочитан език за комуникация

Трябва да предоставите работещ имейл адрес, за да получавате съобщения от нас и/или от доставчика на алтернативно разрешаване на спорове (АРС). Ако предоставеният адрес не функционира, ние имаме право да отменим името на вашия домейн.

Ако информацията Ви за контакт се промени, трябва да се свържете с Вашия регистратор, за да актуализира незабавно Вашата информация. Не е възможно да актуализирате регистрационните си данни директно при нас.

Можете по всяко време да проверите регистрационните си данни, като влезете в my.eurid.eu.

Предотвратяване на злоупотреби

Регистрацията на Вашето име на домейн може да подлежи на проверка на регистрационните Ви данни и/или на допълнителни проверки за сигурност по всяко време. Верификация може да бъде поискана преди или след като името на Вашия домейн бъде включено в.eu, .ею или .ευ зоната и функционира. Прочетете повече в специалната страница, обясняваща нашия проект за Качество на данните и Опознаване на нашите клиенти.

Освен това имайте предвид следните правила, когато решавате кое име на домейн искате да регистрирате:

Приети знаци и комбинации

Класическите имена на домейни (тези, които не са интернационализирани имена на домейни - IDNs) се състоят от:

 • Буквите от a до z
 • Числата от 0 до 9
 • Тире (-)
 • Домейн имената могат да бъдат регистрирани само под разширението .eu.
 • Вашето име на домейн не може да започва или да завършва с тире (-).
 • Домейн имената не могат да съдържат тирета на трета (3) и четвърта (4) позиция

Интернациолизираните имена на домейни IDNs се състоят от:

 • Числата от 0 до 9
 • Тире (-)
 • Уникод знаци от кирилицата, гръцката или латинската азбука.  Натиснете тук  за пълния списък с използвани знаци.
 • Домейн имената не могат да комбинират знаци от различни азбуки. Всички знаци на второ ниво (частта преди разширението) трябва да бъдат от една азбука. Имената на домейни, съставени от латински занци, ще имат разширението .eu, докато имената на домейни, съставени изцяло от знаци от кирилицата, ще имат разширението .ею, а имената на домейни, съставени от знаци на гръцки, ще имат .ευ разширение. Числата от 0 до 9 и тирето могат да бъдат използвани в комбинация с всички знаци от кирилицата, гръцката или латинската азбука.
 • Вашето име на домейн не може да започва или да завършва с тире (-).
 • Домейн имената не могат да съдържат тирета на трета (3) и четвърта (4) позиция освен когато преди тиретата са знаците ‘xn’ и домейн името може да се конвертира във валидно интернационализирано име на домейн.

Ексклузивно числовите имена на домейни:

 • се състоят изцяло от числата от 0 до 9 и тирето.
 • могат да бъдат регистрирани под разширението .eu, както и .ею и .ευ.

Дължина на домейн имената и интернационализираните имена на домейни (IDNs)

Вашето име на домейн трябва да съдържа минимум два (2) знака (в това число не се включва разширението .eu или вариантите му в други скриптове) след превръщането на големи в малки букви и нормализиране. Ако искате да регистрирате интернационализирано име на домейн, приложете това правило преди името на домейн да се конвертира в ACE стринг. Някои имена на домейни, които съдържат два знака, въпреки това могат да се възприемат за твърде кратки. Това е така, защото някои комбинации от два знака могат да бъдат представени като един Уникод знак.

Домейн имената не могат да са по-дълги от 63 знака (в това число не се включва разширението .eu или вариантите му в други скриптове) след превръщането на големи в малки букви и нормализиране и след конветиране в ACE стринг.

Срокът (с възможност за подновяване) на регистрацията на Вашето име на домейн

Срокът започва да тече от датата на регистрация на Вашето име на домейн и варира от една (1) до десет (10) години освен ако не е договорено друго. Срокът се подновява мълчаливо за последователни периоди от една (1) година. Имена на домейни, регистрирани на 29 февруари, винаги ще изтичат на 28 февруари.

Блокирани имена

В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/517 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1862 на Комисията, някои .eu, .ею и .ευ имена на домейни са блокирани от държавите – членки на ЕС, или от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Възможно е те да са блокирани и защото представляват ISO alpha-2 кодове, които са международно признати двубуквени кодове за обозначаване на държави и територии.

Това означава, че тези имена на домейни не могат да бъдат регистрирани. Вижте списъка на блокираните имена тук.

Запазени имена

В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/517 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1862 на Комисията, някои .eu, .ею и .ευ имена на домейни са запазени за ползване от държавите – членки на ЕС, или от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, EURid или Европейската комисия.

Ако организации или частни лица желаят да регистрират запазено име на домейн, съответният национален регистрационен орган може да реши, по изключение, да активира запазеното име на домейн от името на заявителя. За повече информация, моля, прочетете процедурата за активиране на запазени имена.