Правила за имена на домейни

Моля прочетете нашите  Общи Условия за Регистрация и Политика на Регистрация относно имената на домейни под разширенията разширенията .eu, .ею (на кирилица) или .ευ (на гръцки). Можете също така да прочетете повече за Регламентите на ЕС.

Промени в предварителните условия за регистрация

Новият регламент за домейна от най-високо ниво .eu беше публикуван на 29 март 2019 г. в Официален вестник на Европейския съюз. Новият регламент ще отмени предишните регламенти и ще влезе в сила от 13 октомври 2022 г., с изключение на член 20, който въвежда право на регистрация на граждани на ЕС, пребиваващи в трети страни, и който се прилага от 19 октомври 2019 г.


Член 20 от новия регламент въвежда актуализираните предварителни условия за регистрация. От 19 октомври 2019 г. регистрация на имена на домейни .eu може да се заяви от всеки от следните:

 • гражданин на ЕС, независимо от мястото му на пребиваване;
 • физическо лице, което не е гражданин на ЕС, но пребивава постоянно на територията на държава членка;
 • предприятие, установено на територията на ЕС; или
 • организация, установена на територията на ЕС, без да се засяга прилагането на националното право

Освен това, имайте предвид тези правила, когато решавате кой домейн бихте искали да регистрирате:

Приети знаци и комбинации

Класическите домейн имена (тези, които не са интернационализирани имена на домейни - IDNs) се състоят от:

 • Буквите от a до z
 • Числата от 0 до 9
 • Тире (-)
 • Домейн имената могат да бъдат регистрирани само под разширението .eu.
 • Вашето име на домейн не може да започват или да завършва с тире (-).
 • Домейн имената не могат да съдържат тирета на трета (3) и четвърта (4) позиция

Интернациолизираните имена на домейни IDNs се състоят от:

 • Числата от 0 до 9
 • Тире (-)
 • Уникод знаци от кирилицата, гръцката или латинската азбука.  Натиснете тук  за пълния списък с използвани знаци.
 • Домейн имената не могат да комбинират знаци от различни азбуки. Всички знаци на второ ниво (частта преди разширението) трябва да бъдат от една азбука. Имената на домейни, съставени от латински занци, ще имат разширението .eu, докато имената на домейни, съставени изцяло от знаци от кирилицата, ще имат разширението .ею, а имената на домейни, съставени от знаци на гръцки, ще имат .ευ разширение. Числата от 0 до 9 и тирето могат да бъдат използвани в комбинация с всички знаци от кирилицата, гръцката или латинската азбука.
 • Вашето име на домейн не може да започват или да завършва с тире (-).
 • Домейн имената не могат да съдържат тирета на трета (3) и четвърта (4) позиция освен когато преди тиретата са знаците ‘xn’ и домейн името може да се конвертира във валидно интернационализирано име на домейн.

Ексклузивно числовите имена на домейни:

 • се състоят изцяло от числата от 0 до 9 и тирето.
 • могат да бъдат регистрирани под разширението .eu, както и .ею.

Дължина на домейн имена и интернационализирани имена на домейни IDNs

Вашето домейн име трябва да съдържа минимум два (2) знака (в това число не се включва разширението .eu или вариантите му в други азбуки) след превръщането на големи в малки букви и нормализиране. Ако искате да регистрирате интернационализирано име на домейн, приложете това правило преди името на домейн да се конвертира в ACE стринг. Някои имена на домейни, които съдържат два знака, въпреки това могат да се възприемат за твърде кратки. Това е така, защото някои комбинации от два знака могат да бъдат представени като един Уникод знак.

Домейн имената не могат да са по-дълги от 63 знака (в това число не се включва разширението .eu или вариантите му в други азбуки) след превръщането на големи в малки букви и нормализиране и след конветиране в ACE стринг.

Дата на изтичане на имената на домейни

От 15 септември 2014 г. новорегистрираните имена на домейни вече не изтичат в края на месеца, а в края на техния регистрационен срок, изчислен в години, считано от датата на регистрация, като срокът ще варира между една (1) и десет (10) години. Имена на домейни, регистрирани на 29 февруари, винаги ще изтичат на 28 февруари.

Пример:

Положението след 15 септември 2014 г. (за нови имена на домейни, регистрирани след 15 септември 2014 г.)

Дата на регистрация = 15 януари 2015 г.

Дата на изтичане = 15 януари 2016 г. (= 15 януари 2015 г. + 1 година)

Блокирани и Запазени имена

Блокирани имена

Определени .eu имена на домейни са блокирани от държави-членки на ЕС или от институции на ЕС. Това означава, че те не могат да бъдат регистрирани.

Много 2-буквени кодове на държави, такива като BE за Белгия или DE за Германия, също са блокирани. Списък с блокираните имена може да видите тук. Списъкът не е изчерпателен и не съдържа блокираните 2-буквени кодове на държави.

Запазени имена

Определен брой имена на домейни .eu са запазени за ползване от институции на ЕС, страни-членки на ЕС, страни на Европейската икономическа зона, страни в процес на присъединяване към ЕС или EURid.

За повече информация относно Запазени имена, моля вижте нашата брошура , както и  Европейските Регламенти EK 1654/2005 и 560/2009. Поправка на Регламент на Комисията (ЕК) No 560/2009 от 26 юни, 2009, изменяща Регламент (ЕК) No 874/2004 може да се намери тук.

EURid е запазил следните имена на домейни за своя собствена употреба:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Ако организации или частни лица желаят да регистрират запазено име на домейн, съответният национален регистрационен орган може да реши, по изключение, да освободи името на домейн от името на заявителя. За повече информация, моля, прочетете процедурата за активиране на запазени имена.