Политика WHOIS

Дефиниции

Понятията, дефинирани в Общите условия и/или в Правилата за разрешаване на спорове, се използват тук с главна буква.

Раздел 1. Политика на защита на личната информация

1.1. Обработка на лични данни

При регистриране на Име на домейн и приемане на Общите условия за регистрация на Име на домейн ("Общи условия"), Регистрантът упълномощава Регистъра да обработва лични и други данни, необходими за управление на системата за имена на домейни. Регистрантът изрично приема, че Регистърът може да ползва данните за да управлява системата (което включва присвояване на Име на домейн, прехвърляне на Име на домейн на нов Регистрант, прехвърляне на едно Име на домейн или на папка с Имена на домейни на нов Регистратор) и може да прехвърля данните към трети страни, но само:

 • след недвусмисленото съгласие на Регистранта
 • ако му е заповядано да направи това от държавен орган, изпълняващ своите законоустановени задачи,
 • при поискване от организацията предоставяща услуги свързани с ADR (Алтернативно разрешаване на спорове) процедура, упомената в Раздел 16 на Общите условия, или
 • както е предвидено в Раздел 2 (функция за търсене на Имена в базата данни WHOIS) на този документ

Регистрантът има право на достъп до своите лични данни и на уреждане на тяхната промяна, когато има грешки.

Регистрантът трябва незабавно да информира Регистъра чрез Регистратора за всяка промяна в име, адрес, адрес на електронна поща, номера на телефон и факс. Пропуск или закъснение при информиране на Регистъра за такива промени може да доведе до прекратяване на споразумението за регистрация.

За да се осигури точност на регистрационните данни, както се изисква от Регламента(ите), и заради други административни цели, Регистърът може да използва процесори за преработване на данни и субпроцесори, за да обработва личните данни на Регистранта, съдържащи се в регистрационната база данни на Регистъра, винаги от името на и според указанията на Регистъра.

1.2. Информация, събирана за вътрешно ползване

Следните лични данни ще бъдат събирани за вътрешно ползване от Регистъра (освен когато са достъпни и чрез функцията за търсене на Имена в WHOIS, разгледана в Раздел 2):

 • пълно име на Регистранта;
 • име на лице за технически контакт;
 • пощенски адрес;
 • адрес на електронна поща;
 • телефонен номер;
 • номер на факс (по желание);
 • език за дейности по ADR процедура, както е упоменато в параграф 3(а) на Правилата за разрешаване на спорове.

Информацията трябва да бъде тази на Регистранта, и не трябва да бъде включена в базата данни на Регистъра като информация за Регистратора, пълномощника или представителя на физическо или юридическо лице, които не отговарят на Основните предварителни условия за регистрация.

Раздел 2. Функция за търсене на Имена в базата данни WHOIS

2.1. Въведение

Правилата за публична политика изискват Регистъра да осигури функция за търсене на Имена в базата данни WHOIS, при което, чрез въвеждане на Име на домейн с .eu в една от възможните азбуки може да бъде намерена информация за административното и техническото лице за контакт, администриращи Името на домейна.

Когато е регистрирано Име на домейн, информацията, свързана с тази регистрация се намира в база данни WHOIS, в съответствие с правилата, определени по-долу. Събраната информация включва данни за контакт с Регистранта, участващия Регистратор и подробности за сървърите на имена, на които Регистърът е делегирал пълномощие за Името на домейна, както това е разгледано по-обстойно в Раздел 2.4 тук.

Чрез посещаване на уебсайта на Регистъра и въвеждане на Името на домейна чрез функцията за търсене на Имена в WHOIS, може да бъде получен достъп до информация относно това Име и Регистранта, в съответствие с правилата, определени по-долу.

Когато регистрира Име на домейн, от Регистранта се изисква да приеме Общите условия на Регистъра, които упълномощават Регистъра да предоставя достъп до някои лични данни на своя уебсайт, заедно с някои други технически данни, с цел да се гарантира прозрачността на системата за Имена на домейни пред обществеността.

2.2. Предназначение

Предназначението на базата данни WHOIS, както е формулирано в първия параграф на член 16 от Регламента на Комисията (ЕО) 874/2004 от 28 април 2004 г. е да предостави достатъчно точна и актуална информация за техническите и административни лица за контакт, администриращи Имената на домейни.

Ако Регистърът съхранява невярна, неточна или остаряла информация, с Регистранта няма да може да бъде осъществена връзка и той може да загуби Името на домейна. При съзнателно предоставяне на неточна информация, Регистрантът ще наруши Общите условия, което също може да доведе до загуба на Името на домейн.

2.3. Идентифициране на физически и юридически лица

Тези, които искат да регистрират Име на домейн .eu в една от възможните азбуки трябва да предоставят определена информация чрез акредитиран Регистратор. По отношение на името на Регистранта има две полета: първото поле е „Име“, а второто е „Фирма“. Могат да бъдат попълнени и двете полета или само полето „Име“.

Ако е попълнено само първото поле, се предполага, че тази регистрация е на името на частно лице (физическо лице).

Ако е попълнено полето "Фирма", се предполага, че Регистрантът е фирма. Това гарантира, че Името на домейна на фирмата не може да бъде взето "като заложник" от служител, който е напуснал непредвидено или е бил уволнен и който се опитва да прехвърли или да изтрие Името на домейна или да го свърже с друг уебсайт чрез разпоредителна инстанция.

2.4. Информация, публикувана в WHOIS

От всички Регистранти се изисква да приемат Общите условия, чрез които Регистрантът упълномощава Регистъра да публикува определени лични данни.

 • Когато Регистрантът е юридическо лице или друга форма на организация,
  Регистърът публикува главно следната информация в своята база данни WHOIS:
  1. име, адрес, телефонен номер и номер на факс на Регистранта;
  2. техническо лице за контакт;
  3. адрес на електронна поща на Регистранта;
  4. език за дейности по ADR процедура, както е упоменато в параграф 3(а) на Правилата за разрешаване на спорове;
  5. технически данни (като например, статус на Името на домейн или сървърите на имена).
 • Когато Регистрантът е физическо лице

Когато Регистрантът е частно лице (физическо лице), публикуваните данни за контакт с Регистранта се ограничават до адреса на електронна поща, освен ако той не желае друго.

Физическите лица, които кандидатстват за Име на домейн, ще бъдат изрично информирани от техните Регистратори за възможността за създаване и ползване на определен действащ адрес на електронна поща, който да бъде публикуван в базата данни WHOIS като алтернатива за използване на техните лични адреси на електронна поща.

Всяка друга събрана информация ще се съхранява само за вътрешно ползване в съответствие с Раздел 1.2 тук. Тези данни няма да се разкриват на трети страни освен в съответствие с Раздел 2.6 тук.

2.5. Предотвратяване на злоупотреба с данни от базата данни WHOIS

Достъп до данни в базата данни WHOIS може да се получи чрез чисто текстова команда или чрез използване на уеб-базирана функция. Функцията за текстово търсене на Имена в WHOIS дава достъп само до техническа информация, която обаче не се отнася конкретно за Регистранта.

За да се предотврати злоупотреба с лични данни, достъпни чрез уеб-базираната функция за търсене на Имена в базата данни WHOIS, Регистърът предприема следните стъпки:

 • На всеки, който направи запитване до WHOIS, се предоставя автоматично генериран случаен код, който лицето трябва да въведе, преди да получи отговора на своето запитване. Предоставянето на кода под формата на картина, а не на текст, ще предотврати лесното автоматизиране на системата за извличане на данни
 • Адреси на електронна поща, и ако са публикувани – пощенски адреси, номера на телефон и факс, се показват като изображения (картини), а не като текст, като това затруднява автоматичното извличане на данни.
 • Търсене по няколко критерия и чрез други функции за търсене по име, адрес на електронна поща, адрес, номера на факс или телефон, няма да бъде възможно.
 • От всички, които направят запитване до базата данни WHOIS, първо ще се изисква да прочетат и приемат "Правна декларация и общи условия на базата данни WHOIS"", която ще информира потребителя, че:
  1. услугите на базата данни WHOIS се предоставят само с информационни цели;
  2. при подаване на запитване, потребителят приема да не използва информацията за:
   • да позволи, улесни или подпомогне по друг начин предаването на нежелана търговска реклама или други нежелани услуги, разпространявани по електронна поща или по друг начин;
   • целенасочена реклама по всякакъв възможен начин;
   • да досажда на Регистранта по всякакъв начин чрез изпращане на съобщения до него.

От един и същ IP адрес могат да се изтеглят максимално 60 имена на домейн в рамките на 60 секунди, за да се предотврати извличане на информация при използване на метода за текстови команди.

2.6. Разкриване на лични данни

Трети страни могат да имат законни причини да изискат разкриването на лични данни на физически лица, които не са публикувани в WHOIS, но са обработени от Регистъра за негово вътрешно ползване в съответствие с Раздел 1.2 тук.

Третата страна трябва лично да поиска разкриването на тези данни чрез подаване на заявление и:

 • да посочи и докаже законните причини за искането;
 • да прочете и приеме отказа от права, който изисква от третата страна да не използва предоставената информация за други цели, освен тези, обосновани чрез гореупоменатите законови причини;
 • да разкрие пълното си име и адрес (включително и адреса си на електронна поща, номерата на телефон и факс, както и номерa на фирмата, ако третата страна е юридическо лице).

На третата страна, искаща достъп до данните, ще бъде позволен достъп до заявените данни само ако тя отговаря на всички изисквания или ако на Регистъра е заповядано от юридически орган в рамките на Европейската Съюз да осигури такъв достъп.

Регистърът си запазва правото да инициира необходимите юридически действия срещу всяка трета страна, която нарушава този Раздел.

2.7. Достъпност по Интернет

За уеб-базираната функция за търсене на информация ще има специални разпоредби за достъпността чрез Интернет, за да се гарантира, че хората с визуални увреждания ще имат еднакъв достъп до информацията в базата данни WHOIS.

Автоматично генерираният случаен код, който трябва да бъде въведен, преди да се получи отговор на запитването, ще бъде показван в две цветови комбинации, улесняващи достъпа за повечето потребители-далтонисти.

Всички потребители с визуални увреждания могат да поискат специална парола от Регистъра за достъп до данните, без да трябва да въвеждат случайния код и да получават адресите на електронна поща под формата на неформатиран текст, а не като изображения показващи адресите на електронна поща.

За да се предотврати "извличане на данни", чрез използване на специалната парола ще могат да бъдат извличани максимално по 100 Имена на домейни на ден.

Потребителите с визуални увреждания ще трябва да предоставят на Регистъра удостоверение, потвърждаващо тяхното увреждане. Това удостоверение може да бъде изпратено до Регистъра по пощата или по електронната поща и трябва да бъде издадено от упълномощен орган. Адресът на електронна поща на потребителя, искащ специална парола, трябва да бъде включен в заявлението за специална парола, тъй като потребителят ще я получи по електронната си поща.

Регистърът ще третира тези заявления в пълна поверителност и няма да предава никаква информация на трети страни.