Правна информация

Следните условия за ползване („Условия”) са приложими спрямо посетителите на уебсайтовете на EURid („Уебсайтове”). Моля, прочетете ги внимателно преди да ползвате Уебсайтовете. С достъпа си до тези Уебсайтове и тяхното ползване вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия и да се съобразявате с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове. EURid си запазва правото периодично да изменя настоящите Условия без предизвестие само и единствено по своя собствена преценка. Ако не приемате настоящите Условия, не бива да ползвате Уебсайтовете.

Тези Уебсайтове се управляват от VZW European Registry For Internet Domains („EURid”), Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium, VAT BE 0864.240.405, сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно белгийското законодателство.

Ползване на Уебсайтовете

Можете да ползвате Уебсайтовете само за законни цели. Не можете да ползвате Уебсайтовете:

  • по начин, който нарушава приложимите национални или международни закони или подзаконови нормативни актове;
  • по начин, който е незаконен или измамлив или който има незаконна или измамлива цел или последица;
  • по начин, който може да повреди, блокира, пренатовари или развали сървър за имена на EURid или мрежа/и свързана/и с него;
  • по начин, който представлява акт на клевета, оскърбление или нарушение на правата на трети лица;
  • няма да ползвате материали или информация, включително изображения или снимки, които са достъпни чрез уебсайта, по начин, който нарушава авторски права, запазени марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост на което и да е лице;
  • няма умишлено да предавате, изпращате или качвате материали, които са вредни от техническа гледна точка (включително, но не само компютърни вируси, вредоносни програми от типове Троянски кон, червеи, логически бомби, повредени данни или друг злонамерен софтуер или вредни данни).

Информация в Уебсайтовете

EURid поддържа Уебсайтовете, за да подобри обществения достъп до информация за своите дейности. Цялата информация в Уебсайтовете е предоставена „както си е”. Независимо от положените от нас грижи и максимални усилия, EURid не може да гарантира, че информацията в Уебсайтовете е цялостна, точна или актуална. Информацията или материалите, публикувани в Уебсайтовете, не са предназначени да представляват надеждни съвети. EURid изрично се отказва от цялата отговорност, произтичаща от ползването на Уебсайтовете, както и разчитането или ползването на информация, публикувана в същите от което и да е лице. В Уебсайтовете може да се съдържа информация за закони, подзаконови нормативни актове или решения, приети от публичните власти, които може да са били изменени, отменени или заменени след публикуването им в Уебсайтовете. Следователно, трябва да разчитате само на последната официална версия, публикувана от съответните власти.

Препратки в Уебсайтовете към други уебсайтове

Информацията, предоставена в Уебсайтовете, може да съдържа информация на трети лица и препратки към трети лица или уебсайтове на трети лица. Информацията на трети лица не представлява мнението на EURid, като препратките към уебсайтове на трети лица са предоставени само за улеснение. EURid не изразява мнение относно съдържанието на информацията или уебсайтовете на третите лица и не носи отговорност за тях.

Лични данни

EURid е ангажирано с опазването неприкосновеността на личните ви данни.
Въпреки че повечето от информацията в настоящия сайт е достъпна без необходимост за предоставяне на лични данни, понякога от вас може да бъде изисквано предоставянето на лична информация. С предоставянето на такава информация изрично разрешавате на EURid да съхранява личните ви данни с цел автоматично профилиране на потребителите, управление на клиентите, пазарно проучване и услуги, свързани с пряка реклама по пощата. В този случай, данните се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона на Белгия за неприкосновеност на личните данни от 8 декември 1992 относно обработването на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, строго свързани с услугите на EURid и няма да бъдат разкривани пред трети страни.
Винаги имате право да се откажете от ползването на личните ви данни с цел пряк маркетинг, като се свържете с EURid. Също така, имате право да осъществявате достъп до своите лични данни, както и да ги актуализирате или поправяте, по всяко време чрез осъществяване на достъп до съответната система, където такава е налична, или като се свържете с EURid. Можете да пишете на EURid по електронна поща на адрес: legal@eurid.eu или по обикновена поща на адрес: EURid vzw - Legal Department, Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium.

Имайте предвид, че за притежатели на имена на домейни .eu във всички възможни азбуки важат отделни правила за поверителност (вж. Общи условия за регистрация на име на домейн  и Политика WHOIS за имената на домейни).

Автоматично получени нелични данни

EURid може анонимно да събира нелични данни, като типът на вашия браузър или IP-адрес, използваната операционна система или името на домейна на уебсайта, през който достигате или напускате Уебсайтовете.

Права върху интелектуална собственост

Всички материали, съдържащи се в Уебсайтовете са защитени с авторски права, както и всички други права на интелектуална собственост и са собственост или отдадени под лиценз на EURid.
Нямате право да използвате, съхранявате (освен, когато това е необходимо за преглед на съдържанието на Уебсайтовете), възпроизвеждате, променяте, разпространявате, продавате или по друг начин да прехвърляте тези материали без предварителното писмено съгласие на EURid.

Приложимо законодателство и място на правораздаване

Настоящите Условия и Уебсайтовете са изключително подчинени на белгийското законодателство и се тълкуват съгласно същото, с изключение на принципите му за противоречия в законодателство. В случай на спор, съдилищата в Брюксел са единственото място на правораздаване.