Премини към основното съдържание

Политика за защита на личните данни

За EURid защитата на вашите лични данни е от голямо значение. Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да ви информираме за личните данни, които обработваме, защо и колко дълго ги обработваме, и как можете да упражнявате своите права.

EURid носи отговорност за обработката на вашите лични данни.

Препоръчваме ви да прочетете внимателно настоящата политика за защита на личните данни и нашите общи условия, за да разберете по-добре как защитаваме вашите лични данни.

Приложима ли е за Вас тази политика за защита на личните данни?

Настоящата политика за защита на личните данни е приложима за вас, ако сте осъществили контакт с EURid по един от следните начини:

 • като физическо лице, което притежава Име на Домейн, регистрирано под домейна от най-високо ниво .eu или възможните .eu варианти в други скриптове (наричано по-долу “Име на Домейн”);
 • като физическо лице, което работи за страна, с която имаме договорни отношения;
 • като посетител на нашите служебни помещения или уебсайтове;
 • по друг начин (по имейл, телефон, при участие в някое от нашите събития и т.н.). 

Вашите лични данни могат да бъдат събирани по следните начини: при процеса на регистрация на Имена на Домейни чрез нашата мрежа от акредитирани регистратори; при влизане в my.eurid.eu и проверка на валидността на вашата регистрация; по имейл, телефон; при участие в събитие; с използване на бисквитки или други технологии за проследяване на посетителите на нашите уебсайтове; в съобщения от доставчици или партньори; в историите на успеха; с инструменти за контрол на достъпа; при попълване на формуляр на нашите уебсайтове или по всякакъв друг начин. Освен това понякога може да събираме вашите лични данни, ако сте регистрирали Име на Домейн (различно от .eu) в друг регистър чрез регистратор, който въвежда вашите лични данни в нашата регистрационна система.  

Какви Ваши лични данни обработваме?

Лични данни са всяка информация за физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде установена, (i) която ни предоставяте доброволно (напр. в електронни формуляри на нашия уебсайт, истории на успеха и т.н.), (ii) която събираме при посещение/я на нашите служебни помещения, събития или уебсайт/ове или при достъп и използване на наши продукти или услуги (например, при влизане в my.eurid.eu).

В контекста на нашите стопански дейности и с цел да ви осигурим добро обслужване и да подобрим услугите си, когато това е възможно, може да обработим следните ваши лични данни: собствено, бащино и фамилно име, (регистриран) адрес, телефонен/нни номер/а, имейл адрес/и, езикови предпочитания, организацията, в която работите, държава на гражданство, регистрационен номер на вашия документ за самоличност, датата на изтичане на вашия документ за самоличност, общината, издала вашия документ за самоличност, номер на банкова сметка, [дата на раждане], [пол], [специален статус], IP адрес и всякакви други лични данни, които можете да ни предоставите.

Събираме вашите лични данни от дружеството, което е регистрирало вашето(ите) Име(на) на Домейн(и) .eu. Това дружество може да е един от нашите акредитирани регистратори1 или един от неговите препродавачи, който събира лични данни от името на EURid.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Обработваме личните ви данни с няколко цели:

За да можем да предлагаме възможно най-добри услуги за вашето Име на Домейн, трябва да събираме някои лични данни във връзка с вашата регистрация. Това също ни позволява да установим вашата самоличност и да се свържем директно с вас във връзка с регистрацията на вашето Име на Домейн, ако това е необходимо.

От нас се изисква да водим пълна и точна база данни за всички регистрирани Имена на Домейни .eu. Целта на средството за търсене WHOIS (https://whois.eurid.eu/bg) е да предоставя точна и актуална информация за техническите и административните лица за контакт, които администрират Имената на Домейни2. Това ни помага да създадем и поддържаме по-надеждна и безопасна интернет среда. Освен това вашите лични данни могат да бъдат обработвани с цел идентификация, за да се провери валидността на вашата регистрация.

Използваме вашите лични данни, за да изграждаме и поддържаме дългосрочни и устойчиви отношения и да изпълняваме договора, който евентуално сме сключили. Използваме вашите лични данни, за да отговорим на вашите запитвания и да изпълним вашите искания и/или да ви изпратим административна информация.

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за спазване на приложимите регламенти, за отговор на искания или искове от обществени и държавни органи(включително обществени и държавни органи извън вашата държава на пребиваване) или за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост и/или тези на нашите структурни единици.

Може да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме промоционални съобщения, маркетингови материали, реклами и друга информация, която може да ви интересува.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Може да обработваме вашите лични данни на различни правни основания, както следва:

 • Обработката може да е необходима, за да спазим нашите правни задължения като регистър или като администратор на данни.
 • Обработката може да е необходима за изпълнение на вашия договор с нас.
 • Обработката е необходима за защита на нашите законни интереси като: икономически, търговски и финансови интереси, непрекъснатост на стопанската дейност, сигурност и поверителност на информацията и продуктите на клиентите, и сигурност на цифровата и физическата инфраструктура.
 • В изключителни случаи нашите дейности по обработка може да се извършват въз основа на вашето съгласие. 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Никога не продаваме вашите лични данни на никого. До степента, позволена от приложимото право, вашите лични данни може да бъдат разкрити пред следните страни:

Структурни единици на EURid: Като част от дейностите по обработка за гореспоменатите цели личните данни може да бъдат разкрити пред други структурни единици на EURid.

Европейската комисия и свързаните с нея институции или агенции: EURid е регистърът, който управлява националните домейни от най-високо ниво и възможните варианти на .eu в други скриптове след назначаването му от Европейската Комисия. Може да споделим вашите лични данни с Европейската комисия или с всяка друга свързана институция или агенция.

Доставчици на услуги за попечителство и съхранение: За да гарантираме непрекъснатостта на нашата дейност, трябва да съхраняваме и резервираме всички регистрационни данни, включително вашите лични данни. За предоставяне на такива услуги по попечителство, съхранение и резервиране на всички лични данни разчитаме на доставчици, намиращи се в Европейския съюз.

Трети страни: При наличие на основателни причини вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети страни като правителствени органи.

Изследователски институции: Може да споделяме вашите лични данни с институции за (статистически или научни) изследователски цели. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че са взети подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Доставчици на услуги за удостоверяване на самоличността или за предотвратяване на злоупотреби: За да предотвратим регистрации на Имена на Домейни за злоупотреби сна неудостоверени, неправилни или неактуални регистрационни данни, може да използваме трети страни доставчици на услуги, за да проверим подадените от вас регистрационни данни.

Одитори: За да се гарантира, че одиторите правилно оценяват нашите стопански операции, те може да имат достъп до вашите лични данни.

Доставчици на услуги за помощни центрове: За да ви осигурим постоянна поддръжка, може да ангажираме трети страни като доставчик на услуги за помощен център. За да ви предоставим адекватна поддръжка, тези доставчици може да имат достъп до вашите лични данни.

Когато споделяме вашите лични данни, полагаме усилия да инструктираме получателите, когато това е възможно, да обработват вашите лични данни в съответствие с нашите указания.

Какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни?

Освен ако вашето искане не се счита за неоснователно или с прекалено голям обхват, можете да упражнявате следните права във връзка с вашите лични данни:

 • Имате право да поискате информация за вашите лични данни;
 • Имате право да поискате копие на всички ваши данни в стандартен формат;
 • Имате право да променяте или коригирате своите лични данни, ако са грешни;
 • При определени обстоятелства имате право да поискате ограничение на определени дейности по обработка;
 • Имате право да възразите срещу някои дейности по обработка;
 • Имате право да оттеглите своето съгласие;
 • При определени обстоятелства имате право да поискате вашите лични данни да бъдат изтрити.
 • Можете лесно да упражните своите права, като попълните и изпратите нашия онлайн формуляр.

Запазваме си правото по своя преценка да начислим подходяща такса, в случай че бъде счетено, че искането ви е с прекалено голям обхват.

Освен това имате право да подадете жалба до местния надзорен орган, ако смятате, че обработката на вашите лични данни не е в съответствие с приложимото законодателство.

Ако притежавате Име на Домейн .eu, помогнете ни да поддържаме интернет пространството безопасно, като се уверите, че вашите лични данни винаги са точни, пълни и актуални. Даваме ви възможност да контролирате своите лични данни и да ги проверявате на: https://my.eurid.eu/bg/auth/login/?next=/bg/.

Винаги можете да ни задавате въпроси за вашите лични данни, като изпратите имейл на [email protected].

Къде и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват на електронен и хартиен носител от нашето дружество и от трети страни, в нашите центрове за данни в Европейския съюз, като до тях може да се осъществи достъп от нашите офиси чрез специални мрежови връзки или от разстояние чрез удостоверена връзка по VPN (виртуална частна мрежа).

Съхраняваме вашите лични данни във форма, която дава възможност за установяване на самоличността, не по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите, за които се обработват вашите лични данни. Този период на съхранение се различава в зависимост от вида на обработените лични данни, целта на обработката и други фактори.

Като притежател на Име на Домейн .eu, вашите лични данни се запазват за 10 (десет) години, след което стават ирелевантни3.

В случай че сте регистрирали Име на Домейн (различно от .eu) в друг регистър чрез регистратор, който въвежда вашите лични данни в нашата регистрационна система, вашите лични данни се запазват в нашите системи за 1 (една) година.

Личните данни на физическите лица, които събираме извън обхвата на договор в контекста на нашите стопански дейности, се запазват докато станат ирелевантни, което принципно е след 1 (една) година.

Какви мерки за сигурност се вземат за защита на Вашите лични данни?

Непрекъснато прилагаме и актуализираме нашите мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и друга информация от неразрешен достъп, загуба, унищожаване или промяна. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че цялата информация се съхранява по безопасен начин, и изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат адекватни мерки за сигурност.

Бисквитки и други технологии за проследяване

Когато посещавате нашите уебсайтове, може да съхраняваме определена информация на вашите устройства под формата на бисквитка. Препоръчваме ви да прочетете внимателно нашата политика за бисквитките, за да разберете по-добре как прилагаме или използваме бисквитките.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси относно настоящата политика за защита на личните данни или искате да упражните някое от правата си по нея, свържете се с нашия отдел за защита на личните данни на [email protected].


1 Списък на всички акредитирани регистратори .eu можете да намерите на https://eurid.eu/bg/registrirajte-eu-domejn/namerete-registrator/.

2 Член 12, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/517 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 19 март 2019 година.

3 чл. 2262 от Белгийския граждански кодекс.